โครงการผลิตแพทย์เพื่อขาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           โครงการผลิตแพทย์เพื่อขาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนใน 3 จังหวัดคือนครศรีธรรมราช ภูเก็ต และครับ เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสุตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 รวม  48 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2554 โดยรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.wu.ac.th/


         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ
         2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในเดือนเมษายน 2555
         3.มีประวัติความประพฤติดี
         4.ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต
         5.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัคิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
         5.1มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป๋็นอันตรายต่อตนเอง และผู้ป่วย ได้แก่ โรคจิต(psychosis)โรคประสาทขั้นรุนแรง(severe neurosis)โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ  boderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         5.2เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้อง หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาฃีพเวชกรรม
         5.3เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         5.4มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวีชาชีพเวชกรรม
         5.5มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         -ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
         -ระดับการมองเห็นในตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 หรือ 20/40 เมือ่ได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
         6.มีความผิดปกติในการได้ยันทั้งสองข้าง โดยมีระดับของการได้ยินสูงกว่า 40 dB ที่ความถี่ 500-2000 Hz และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score)น้อยกว่า 70 % จากความผิดปกติทางประสาท และการได้ยิน(sensorineural hearing loss)ที่ได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
         7.โรคหรือความพิการอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้


         คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร
         1.ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6 ใน3 จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง และเกิด(พิจารณาจากสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดจากนายทะเบียนท้องถิ่น)หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 3 จังหวัดดังกล่าว ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ณ วันที่สมัครสอบคัดเลือก(ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่รับสมัครสอบคัดเลือก)
         ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์เลือกสมัครในโควตาจังหวัดใดใน 3 จังหวัดดังกล่าวให้ยึดถือภูมิลำเยาตามทะเบียนบ้าน หรือสถานที่เกิดตามสูติบัตร
         2.ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2555 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
หากปรากฎในภายหลังว่า ผุ้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือปรากฎเป็นความเท็จขึ้นในภายหลัง การสมัครจะเป็นโมฆะ และทางมหาวิทยาลัยฯไม่คืนเงินค่าสมัครให้


         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
         2.สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
         3.หลักฐานประกอบการสมัครอื่น ๆ
         4.รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบ
         5.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
         6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด
         7.สูติบัตรประหนังสือรับรองการเกิดจากนายทะเบียนท้องถ่ิน จำนวน 1 ชุด
         8.สำเนาทะเบียนบ่าน จำนวน 1 ชุด
         9.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
         10.ค่าธรรมเนียมการสอบช้อเชียนความรู้พื้นฐานวิชาเฉพาะ 1,500 บาท
         ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดไปที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 (วงเล็บมุมซองว่า ใบสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิค)ภายในวันที่ 5 กันยายน 2554
         สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์  0-7567-3101-12 ในวันเวลาราชการข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์