โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จุฬาฯ

  
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) ร่วมกับโครงการรับตรงคณะแพทยศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 113 คนรับสมัครระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2554 ทางเว็บไซค์ http://acad.md.chula.ac.th/


         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร         
         1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         2.ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัคิงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
         3.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยยกเว้นไม่รับผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)
         4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
         5.ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือมีความผิดตามกฎหมาย
         6.ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบัจการศึกษาใด ๆ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
         7.เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
         7.1มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต(Psychotic disorders)โรคอารมณ์ผิดปกคิ(Mood disorders)โรคประสาทรุนแรง(Severe neurotic disorders)โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders)โดยเฉพาะ Antisocial personality disorders หรือ Borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพเวชกรรม
         7.2เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพเวชกรรม
         7.3เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
         7.3.1โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้(โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย  3 ปีโดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
         7.3.2โรคหัวใจระดับรุนแรง
         7.3.3โรคความดันเลือดสููงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
         7.3.4ภาวะไตวายเรื้อรัง
         7.3.5ภาวะติดสารเสพติดให้โทษ
         7.4มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัคิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม


         เอกสารประกอบการสมัคร
         1. ใบสมัครฉบับย่อ (ที่สมัครบนอินเตอร์เนต) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
         2. ใบสมัครฉบับเต็ม (ฉบับนี้) กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
         3. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (สำหรับผู้สมัครติดลงในใบสมัคร 1 รูป) เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปทุกใบ
         4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ปพ. 1:4)  หรือใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือระดับชั้นปีที่ 1 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
         5. สำเนาประกาศนียบัตรและ/หรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ปพ. 1:3) เฉพาะกรณีสมัครโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยใช้สิทธิ์สถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
         6. สำเนาประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 วิชาชีววิทยา จากสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์  โอลิมปิกระหว่างประเทศ เฉพาะกรณีสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
         7. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิลำเนาตามระเบียบประกาศทั้งของผู้สมัครและผู้ปกครอง
         8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน
         9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารรับสมัครไม่ตรงกัน
         10. ซองจดหมายขนาด 6 นิ้ว x 9 นิ้ว (ขนาดมาตรฐานของการสื่อสารฯ) ติดแสตมป์หน้าซอง ซองละ 5 บาท พร้อมทั้งจ่าหน้าซองถึงชื่อและที่อยู่ของผู้สมัครแล้ว จำนวน 2 ซอง
         หมายเหตุ : ให้ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ


         ทุนการศึกษาที่ได้รับ
         ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข หลังจากสำเร็จการศึกษา เป็นระยะเวลา 12 ปีตามระเบียบและเงื่อนไขของทุน สิทธิที่ผู้ได้รับทุนได้รับ จะได้รับเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราค่าใช้จ่ายจริงของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ไม่เกินปีละ 40,000 บาทตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ปี นอกจากนี้นังได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยังชีพ สำหรับเป็นค่าเช่าหอพักตามจ่ายจริง ไม่้เกินเดือนละ 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนละ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
         สนใจให้สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านหรือที่เว็บไซต์ http://acad.md.chula.ac.th/ หรือเว็บไซต์ http://www.cpird.in.th(สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
         การสมัครให้ส่งจดหมายยืนยันการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่ โครงการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ฝ่ายวิชาการ (ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์