คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับ 250 คน

           คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2554 จำนวน 250 คน
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
         2.ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         3.มีความประพฤติเรียบร้อย
         4.สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
         4.1มีดัชนีเฉลี่ยสะสม(GPAX)รวม 4 ภาคการศึกษา ระดับชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
         4.2มีดัชนีสะสม(GPA.)และมีหน่วยกิตสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา(ม.4-5)ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน่วยกิตสะสมในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และรายวิฃาเพิ่มเคิมรวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีดัชนีสะสม(GPA.)ไม่ต่ำกว่า 2.25
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน่วยกิตสะสมในวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และรายวิฃาเพิ่มเคิมรวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต และมีดัชนีสะสม(GPA.)ไม่ต่ำกว่า 2.25
         4.3มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
         5.สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจอิเลกทรอนิกส์ ต้องเป้นนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามช้อ 4.1และ 4.2 และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
         5.1มีดัชนีเฉลี่ยสะสม(GPAX)รวม 4 ภาคการศึกษา ระดับชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน่วยกิตสะสมในวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และรายวิฃาเพิ่มเคิมรวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต และมีดัชนีสะสม(GPA.)ไม่ต่ำกว่า 2.25
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ร์ มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต และมีดัชนีสะสม(GPA.)ไม่ต่ำกว่า 2.25
         5.3มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา


         เอกสารประกอบการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าครงไม่สวมหมวก ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 ใบ
         2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
         3.ไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย ปทจ.กะทู้ในนาม นางประไพทิพย์ เพ็ชรประดับสกุล ซึ่งเป้นค่าธรรมเนียมการสมัครอันดับละ 100 บาท
         4.อื่น ๆ เช่นสำเนาหลักฐานประกอบเพื่อแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ เช่น ประะกาศนียบัตร เกียรติบัตร ใบรับรองต่าง ๆ
         โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครได้ที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6050-1 อีเมล์ phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.thข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์