คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับ 250 คน

           คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2554 จำนวน 250 คน
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
         2.ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         3.มีความประพฤติเรียบร้อย
         4.สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
         4.1มีดัชนีเฉลี่ยสะสม(GPAX)รวม 4 ภาคการศึกษา ระดับชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
         4.2มีดัชนีสะสม(GPA.)และมีหน่วยกิตสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา(ม.4-5)ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน่วยกิตสะสมในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และรายวิฃาเพิ่มเคิมรวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีดัชนีสะสม(GPA.)ไม่ต่ำกว่า 2.25
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน่วยกิตสะสมในวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และรายวิฃาเพิ่มเคิมรวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต และมีดัชนีสะสม(GPA.)ไม่ต่ำกว่า 2.25
         4.3มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
         5.สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจอิเลกทรอนิกส์ ต้องเป้นนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามช้อ 4.1และ 4.2 และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
         5.1มีดัชนีเฉลี่ยสะสม(GPAX)รวม 4 ภาคการศึกษา ระดับชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน่วยกิตสะสมในวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และรายวิฃาเพิ่มเคิมรวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต และมีดัชนีสะสม(GPA.)ไม่ต่ำกว่า 2.25
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ร์ มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต และมีดัชนีสะสม(GPA.)ไม่ต่ำกว่า 2.25
         5.3มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา


         เอกสารประกอบการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าครงไม่สวมหมวก ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 ใบ
         2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
         3.ไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย ปทจ.กะทู้ในนาม นางประไพทิพย์ เพ็ชรประดับสกุล ซึ่งเป้นค่าธรรมเนียมการสมัครอันดับละ 100 บาท
         4.อื่น ๆ เช่นสำเนาหลักฐานประกอบเพื่อแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ เช่น ประะกาศนียบัตร เกียรติบัตร ใบรับรองต่าง ๆ
         โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครได้ที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6050-1 อีเมล์ phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.thข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 176 คน กำลังออนไลน์