ระบบประกันคุณภาพภายใน : เตรียมอย่างไร

ระบบประกันคุณภาพภายใน : เตรียมอย่างไร

 

สุเทพ ปาลสาร

         จุดประกายที่ทำให้ต้องเขียนเรื่องนี้  สืบเนื่องมาจากการออกตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบสาม ของ สมศ.ทำให้พบว่า โรงเรียนจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ดำเนินการด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน หรือได้ดำเนินการแต่ไม่ครอบคลุมในป