ระบบประกันคุณภาพภายใน : เตรียมอย่างไร

ระบบประกันคุณภาพภายใน : เตรียมอย่างไร

 

สุเทพ ปาลสาร

         จุดประกายที่ทำให้ต้องเขียนเรื่องนี้  สืบเนื่องมาจากการออกตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบสาม ของ สมศ.ทำให้พบว่า โรงเรียนจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ดำเนินการด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน หรือได้ดำเนินการแต่ไม่ครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญจึงมีความต้องการและจำเป็นที่จะนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและผู้บริหารพร้อมกับให้ข้อแนะนำในประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์บ้าง          ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  ข้อ ๑  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ ของโรงเรียนดำเนินไปอย่างถูกต้อง โรงเรียนควรดำเนินการดังต่อไปนี้  ) มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด/ จัดทำเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  )มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  )มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ๔)มีการนำมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาไปใช้เป็น แนวทางจัดทำแผนของสถานศึกษา )มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  )มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ) เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   )มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/  การศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกัน คุณภาพ การศึกษา ของกระทรวง ศึกษาธิการ  ) สาระการเรียนรู้และกระบวนการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ) ศักยภาพผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นข้อ ๒  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนฯ   ) มีการรวบรวมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) ผลประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้อ้างอิงในการจัดทำแผน ๓) มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นของ สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  )มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย และความสำเร็จของการ พัฒนาไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  ) มีการกำหนดวิธีดำเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  ) มีการกำหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ    )มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและ ผู้เรียน  รับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครองและองค์กรชุมชน  )มีการกำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ๑๐)มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ข้อ 3  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  )  จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาที่ครอบคลุม ภารกิจของสถานศึกษา) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓)  ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น เครื่องมือในการบริหารงาน  ๔) มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๕) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  ) การปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  ) จัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตามภารกิจของสถานศึกษา ๘) มีการจัดทำเอกสารสารสนเทศประจำปีของสถานศึกษา  ) ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศจากทั้งสามข้อพอสรุป ประเด็นที่สำคัญที่โรงเรียนควรดำเนินการ เกี่ยวกับการออกคำสั่ง ดังนี้ ๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาปฐมวัย ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนฯ  ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการมาตรฐานหรือผู้รับผิดชอบ ๔.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการนิเทศติดตาม  ๕.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศของมาตรฐาน ซึ่งในแต่ละคำสั่งจะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือพันธกิจสถานศึกษาที่กำหนดไว้  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์