ระบบประกันคุณภาพภายใน : เตรียมอย่างไร

ระบบประกันคุณภาพภายใน : เตรียมอย่างไร

 

สุเทพ ปาลสาร

         จุดประกายที่ทำให้ต้องเขียนเรื่องนี้  สืบเนื่องมาจากการออกตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบสาม ของ สมศ.ทำให้พบว่า โรงเรียนจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ดำเนินการด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน หรือได้ดำเนินการแต่ไม่ครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญจึงมีความต้องการและจำเป็นที่จะนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและผู้บริหารพร้อมกับให้ข้อแนะนำในประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์บ้าง          ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  ข้อ ๑  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ ของโรงเรียนดำเนินไปอย่างถูกต้อง โรงเรียนควรดำเนินการดังต่อไปนี้  ) มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด/ จัดทำเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  )มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  )มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ๔)มีการนำมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาไปใช้เป็น แนวทางจัดทำแผนของสถานศึกษา )มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  )มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ) เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   )มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/  การศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกัน คุณภาพ การศึกษา ของกระทรวง ศึกษาธิการ  ) สาระการเรียนรู้และกระบวนการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ) ศักยภาพผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นข้อ ๒  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนฯ   ) มีการรวบรวมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) ผลประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้อ้างอิงในการจัดทำแผน ๓) มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นของ สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  )มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย และความสำเร็จของการ พัฒนาไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  ) มีการกำหนดวิธีดำเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  ) มีการกำหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ    )มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและ ผู้เรียน  รับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครองและองค์กรชุมชน  )มีการกำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ๑๐)มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ข้อ 3  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  )  จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาที่ครอบคลุม ภารกิจของสถานศึกษา) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓)  ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น เครื่องมือในการบริหารงาน  ๔) มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๕) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  ) การปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  ) จัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตามภารกิจของสถานศึกษา ๘) มีการจัดทำเอกสารสารสนเทศประจำปีของสถานศึกษา  ) ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศจากทั้งสามข้อพอสรุป ประเด็นที่สำคัญที่โรงเรียนควรดำเนินการ เกี่ยวกับการออกคำสั่ง ดังนี้ ๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาปฐมวัย ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนฯ  ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการมาตรฐานหรือผู้รับผิดชอบ ๔.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการนิเทศติดตาม  ๕.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศของมาตรฐาน ซึ่งในแต่ละคำสั่งจะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือพันธกิจสถานศึกษาที่กำหนดไว้  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 189 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrwaratchaya
  • abrahamkennemer3347