การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ : ตัวบ่งชี้ที่ 

สุเทพ  ปาลสาร

                  การประเมินคุณภาพจากภายนอก รอบ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) เริ่มขึ้นแล้ว สพป.ขอนแก่น เขต ๔  มีโรงเรียนที่เข้าประเมินรอบนี้ จำนวน  ๒๖  โรงเรียน ขณะที่กำลังเขียนอยู่นี้  ทีมงานผู้ประเมินกำลังประเมินโรงเรียนอย่างเข้มข้น  จริงจัง และเป็นกัลยาณมิตร ตามแนวทาง  การประเมินรอบสาม ที่ว่า  “สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร”  มีโรงเรียนที่ได้รับการประเมินด้วยวาจาแล้ว บางโรงเรียนก็บอกผลการประเมินค่อนข้างชัดเจนแต่บางโรงเรียนผู้ประเมินก็ให้การบ้านอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน  บางโรงเรียนผู้ประเมินก็สร้างความวิตกกังวลให้โดยไม่ยอมบอกผลที่ชัดเจน แต่ก็มีข้อเสนอแนะมากมาย  ส่วนมากเป็นเรื่องของการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการวางแผนและจัดทำแผนการสอนของครู ตามตัวชี้วัดที่ ๖   มองดูและฟังจากผู้ประเมินน่าจะเป็นประเด็นปัญหาพอสมควร  ประเด็นที่สองเห็นจะเป็นเรื่อง ความรู้ตามหลักสูตร(ผลการสอบ (O-NET) ตามตัวชี้วัดที่ ๕   สมศ.ตามตัวชี้วัดที่ ๖   สมศ. (๒๕๕๓) กล่าวถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสคัญ หมายถึง การดำเนินการของสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีองค์ประกอบ ได้แก่๑.ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา  และให้ความหมายของประสิทธิผลการดเนินการของสถานศึกษา หมายถึง ระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพและการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๕ ข้อ ดังนี้ ๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และอบรมครูอย่างน้อยปีละ ๒๐ ชัวโมง ๒. สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ๓. สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ๔. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา ๕. สถานศึกษามีการนำผลประเมินจากข้อ ๑-๔ ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ และ ๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน ๘ ข้อ ดังนี้ ๑.มีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน ๓. การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย ๔. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ๕. การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ๖. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ๗. การวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน ๘. การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงอยากนำตัวอย่างแบบประเมินตามประเด็นตัวบ่งชี้ที่ ๖ มาเพื่อพิจารณาอาจจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนได้บ้าง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์