การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ : ตัวบ่งชี้ที่ 

สุเทพ  ปาลสาร

                  การประเมินคุณภาพจากภายนอก รอบ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) เริ่มขึ้นแล้ว สพป.ขอนแก่น เขต ๔  มีโรงเรียนที่เข้าประเมินรอบนี้ จำนวน  ๒๖  โรงเรียน ขณะที่กำลังเขียนอยู่นี้  ทีมงานผู้ประเมินกำลังประเมินโรงเรียนอย่างเข้มข้น  จริงจัง และเป็นกัลยาณมิตร ตามแนวทาง  การประเมินรอบสาม ที่ว่า  “สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร”  มีโรงเรียนที่ได้รับการประเมินด้วยวาจาแล้ว บางโรงเรียนก็บอกผลการประเมินค่อนข้างชัดเจนแต่บางโรงเรียนผู้ประเมินก็ให้การบ้านอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน  บางโรงเรียนผู้ประเมินก็สร้างความวิตกกังวลให้โดยไม่ยอมบอกผลที่ชัดเจน แต่ก็มีข้อเสนอแนะมากมาย  ส่วนมากเป็นเรื่องของการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการวางแผนและจัดทำแผนการสอนของครู ตามตัวชี้วัดที่ ๖   มองดูและฟังจากผู้ประเมินน่าจะเป็นประเด็นปัญหาพอสมควร  ประเด็นที่สองเห็นจะเป็นเรื่อง ความรู้ตามหลักสูตร(ผลการสอบ (O-NET) ตามตัวชี้วัดที่ ๕   สมศ.ตามตัวชี้วัดที่ ๖   สมศ. (๒๕๕๓) กล่าวถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสคัญ หมายถึง การดำเนินการของสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีองค์ประกอบ ได้แก่๑.ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา  และให้ความหมายของประสิทธิผลการดเนินการของสถานศึกษา หมายถึง ระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพและการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๕ ข้อ ดังนี้ ๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และอบรมครูอย่างน้อยปีละ ๒๐ ชัวโมง ๒. สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ๓. สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ๔. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา ๕. สถานศึกษามีการนำผลประเมินจากข้อ ๑-๔ ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ และ ๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน ๘ ข้อ ดังนี้ ๑.มีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน ๓. การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย ๔. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ๕. การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ๖. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ๗. การวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน ๘. การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงอยากนำตัวอย่างแบบประเมินตามประเด็นตัวบ่งชี้ที่ ๖ มาเพื่อพิจารณาอาจจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนได้บ้าง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 242 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • paulagrayndler750