การพัฒนาสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การวิจัยการพัฒนาสื่อประสมเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5  โรงเรียนรัตนบุรี                    อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  เรื่องภูมิศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมาย  3 
ประการ คือ  1)
เพื่อพัฒนาสื่อประสมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
2)  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน  ที่มีต่อสื่อประสม  กลุ่มตัวอย่าง 
คือนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 
1  ปีการศึกษา  2553 
จำนวน  37 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster
Random  Sampling)  ประกอบด้วย เครื่องมือมี  3 
ชนิด  คือ  สื่อประสม เรื่อง  ภูมิศาสตร์
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน  18  เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 เป็นแบบเลือกตอบ 
4 
ตัวเลือก  จำนวน  40 
ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่  0.25 
ถึง  0.82     มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่     0.22   ถึง  
0.95  และ           มีความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ  0.97
 
และแบบวัดความพึงพอใจจำนวน 1  ชุด สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการหาค่าดัชนีประสิทธิผล

                   ผลการวิจัย  พบว่าสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ   88.60/83.51 

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และมีดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.6768 
แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ  67.68 
นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสม 
และมีความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประสม
 อยู่ในระดับมาก

                   โดยสรุปสื่อประสม 
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถ

นำวิธีการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาอื่นและวิชาชีพอื่นได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์