ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย :: แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28226

 

 

 ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

ภาพโดย นางสาวกมลภัค ปฐมเอกลักษณ์

http://www.thaigoodview.com/files/u53568/lri.jpg

 

 วิสัยทัศน์

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

 พันธกิจ

ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียน รู้จักพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพรู้เท่าทันวิทยาการ ด้วยการอ่านและการศึกษา ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

 

 ประวัติห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ที่มาของภาพ :: http://www.suriyothai.ac.th/files/u231/DSCF5748.jpg

http://www.thaigoodview.com/files/u53568/4_0.jpg

 

ที่มาของภาพ :: http://www.suriyothai.ac.th/files/u231/DSCF5878.jpg

http://www.thaigoodview.com/files/u53568/5_0.jpg

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๙๐ สมัยคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์

(น.ส. กรองแก้ว วณิกนันท์) เป็นอาจารย์ใหญ่ ท่านได้สร้างอาคารเรือนไม้ ๒ ชั้น ชั้นบนใช้เป็นที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์


ชั้นล่างเป็นห้องสมุด แต่ยังไม่มีบรรณารักษ์ โรงเรียนต้องจัดครูปฏิบัติการสอนมาอยู่ห้องสมุดในชั่วโมงที่ว่าง


พ.ศ. ๒๔๙๙ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวนสี่โรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาคัดเลือกให้อยู่ในโครงการทดลอง และปรับปรุงหลักสูตร (คมส.)


พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ได้มาให้คำแนะนำและช่วยจัดห้องสมุดตามระบบสากลนิยม


คือระบบทศนิยมดิวอี้


วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๕ นางญาณี บุณยินทุ อาจารย์ใหญ่ได้สร้างห้องสมุด เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวขนาด ๑๐.๓๐ x ๑๘.๒๐ เมตร ริมรั้วด้านหลังโรงเรียนได้จัดตกแต่งภายใน สร้างครุภัณฑ์สมัยใหม่เป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์ทันสมัยที่สุดของกรมสามัญ


พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่ชั้นล่างอาคารประยงค์ ถ่องดิกิจฉการ เพื่อใช้สถานที่ห้องสมุดเดิมสร้างอาคาร ๕ ชั้น


(อาคารกรองทอง สุรัสวดี) แทน


พ.ศ. ๒๕๑๗ อาจารย์จงกล วิทยาธิกรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น


คืออาคารกรองทอง สุรัสวดี โดยใช้ชั้นสองเป็นห้องสมุด มีขนาด ๙ x ๔๐ เมตร อาจารย์จุฑามาศ สุวรรณโครธ
ศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้านแบบแปลนห้องสมุดและครุภัณฑ์พ.ศ. ๒๕๒๗ นางกัลยา ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดโดยอนุมัติ


งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น


พ.ศ. ๒๕๓๕ นางพยอม อ่อนอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโดยการสร้างห้องโสตทัศนบริการ


เพื่อให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ (แถบบันทึกเสียง, แถบบันทึกภาพ)


พ.ศ. ๒๕๓๗ นางสาว เทียมจันทร์ รามนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ริเริ่มระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในห้องสมุด


โดยการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย กับ เนคเทค ให้บริการ ณ ห้องโสตทัศนบริการของห้องสมุด จำนวน ๕ เครื่อง


พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษา จัดให้มีโครงการ”ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก” ขึ้น และ ให้ห้องสมุดกรมสามัญ


เปลี่ยนชื่อเป็น ”ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชสักกาะระแด่พระบาทสมเด็จ


พระเจ้า อยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๕๐ พรรษา


พ.ศ. ๒๕๔๐ นางสาวประคอง ถนัดงาน ผู้อำนายการโรงเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุด


โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานห้องสมุด และอนุมัติเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๑ เครื่อง


เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


พ.ศ. ๒๕๔๔ นางสายพิณ มณีศรี ผู้อำนายการโรงเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุด


โดยอนุมัติเงินงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด (ปรับปรุงห้องอินเทอร์เน็ต, ห้องโสตทัศนบริการและห้องพักครู)


พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการค้นคว้าในห้องสมุด


พ.ศ. ๒๕๔๗ นางสาวอรุณี นาคทัต ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุด


โดยอนุมัติเงินงบประมาณในการพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดอัตโนมัติ (E- Library) และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี(โปรเจคเตอร์)


สำหรับให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้


 

รูปภาพของ sss28245

สวยยยยยยยยยย!! ชอบที่สุดเลยยย ><

รูปภาพของ sss29389

เนื้อหาดีและก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆค่ะชอบค่ะ (:

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์