ห้องแนะแนว : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss29619

 

 

สวัสดีคะ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ศ.ท.กันดีกว่า และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่ดิฉันสนใจก็คือห้องแนะแนว ของโรงเรียนนั้นเอง ซึ้งตั้งอยู่ในอาคารเฉริมพระเกียรติ ชั้น1 ฝั่งบันไดใหญ่ โดยมี อาจารย์ รุจี อภัยพลชาญ เป็นครูแนะแนว ประจำห้องนี้

ที่มาของภาพ:http://www.suriyothai.ac.th/files/u1/rujee-small.jpg

งานห้องแนะแนว: เป็นงานบริการที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนทุกคน ที่มุ่งสร้างเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดำเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อและการพัฒนาตนสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ รวมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ขอบข่ายงานแนะแนว
๑. การแนะแนวด้านการศึกษา มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพ
รู้จักแสวงหาความรู้และวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตัวด้านการเรียนและมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. การแนะแนวด้านอาชีพ
ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโลกของงานอย่างหลากหลาย
มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการทำงาน
มีโอกาสได้รับประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด ความสนใจ
๓. การแนะแนวด้านชีวิตและสังคม ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง
รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีอารมณ์มั่นคง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เข้าใจสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
๑. บริการรวบรวมข้อมูล สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ
๑.๑ การสังเกต
๑.๒ การสัมภาษณ์
๑.๓ แบบสอบถาม แบบทดสอบ
๑.๔ การเขียนอัตชีวประวัติ
๑.๕ สังคมมิติ
๑.๖ การเยี่ยมบ้าน
ฯลฯ

รูปภาพของ sss28180

ok เลย Cool

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 20 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์