บัว::แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28187

 

 

 

บัวปรากฏในนิราศธารโศก พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

  บัวบานในคงคา             นึกผ้าสีบัวโรยบาง

นวลละอองอ่องขลิบนาง     น้องเราห่มลอยชายงาม 

ที่มา:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7 

 

บัวเป็นไม้ดอกที่มีประวัติความเป็นมายาวนานก่อนสมัยพุทธกาลตามพุทธประวัติ พบว่าบัวมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนจึงมีการใช้ดอกบัวเพื่อการบูชาพระตลอดทั้งในพิธีการทางศาสนาพุทธ บัวจึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และคุณงามความดี ในพุทธ - ศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบระดับสติปัญญาของมนุษย์กับการเจริญเติบโตของบัวเป็น4 ระดับ คือ บัวในโคลนตม บัวใต้น้ำ บัวปิ่มน้ำ และบัวเหนือน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าสูงสุดนอกจากนั้นการเขียนวรรณคดีหรือบทนิพนธ์ต่างๆยังได้มีการนำดอกบัวสายพันธุ์ต่างๆมาเรียบเรียงลงในเอกสารอีกด้วย

ในปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้สนใจจำนวนมากมีการปลูกบัวเพื่อเป็นอาชีพมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากบัวนั้นมีความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆของบัวได้มากมาย ดังนั้นจึงมีการปลูกบัวเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ เช่นการปลูกเพื่อตัดดอก เก็บไหล เก็บผัก เก็บเมล็ดจำหน่ายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในแต่ละท้องถิ่นตลอดจนบัวบางสายพันธุ์ยังนำมาปลูกในกระถางเพื่อเป็นไม้ประดับ


ที่มา:http://www.abhakara.com/webboard/index.php?topic=664.0  

 

การแยกเหง้า


บัวในเขตอบอุ่นและเขตหนาวที่มีลำต้นเป็นแบบเหง้าสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีแยกหน่อหรือต้นอ่อนจากเหง้าต้นแม่ไปปลูกโดยตัดแยกเหง้าที่มีหน่อหรือต้นอ่อนยาว 5-8 ซม. ตัดรากออกให้หมดถ้าเป็นต้นอ่อนสามารถนำไปปลูกยังที่ต้องการได้เลยถ้าเป็นหน่อให้นำไปปลูกในกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20-25 ซม. ฝังดินให้ลึกประมาณ 3-5 ซม. กดดินให้แน่นเทน้ำให้ท่วมประมาณ 8-10 ซม.ดินที่ใช้ควรเป็นดินเหนียวเพื่อช่วยจับเหง้าไม้ให้ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเมื่อหน่อเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่จึงย้ายไปปลูกยังที่ต้องการ  
 

การแยกไหล

บัวในเขตร้อนโดยเฉพาะบัวหลวงจะสร้างไหลจากหัวหรือเหง้าของต้นแม่แล้วไปงอกเป็นต้นใหม่สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีตัดเอาไหลที่มีหน่อหรือปลิดต้นใหม่จากไหลไปปลูกการตัดไหลที่มีหน่อไปปลูกควรตัดให้มีขนาดความยาวประมาณ 2-3 ข้อ และมีตาประมาณ3 ตา นำไหลที่ตัดฝังดินให้ลึก 3-5 ซม.กดดินให้แน่น ต้นอ่อนจะขึ้นจากตาและเจริญเป็นต้นใหม่ต่อไป

การแยกต้นอ่อนที่เกิดจากใบ

บัวในเขตร้อนสกุลบัวสายบางชนิดจะแตกต้นอ่อนบนใบบริเวณกลางใบตรงจุดที่ต่อกับก้านใบหรือขั้วใบสามารถขยายพันธุ์ได้โดยตัดใบที่มีต้นอ่อนโดยตัดให้มีก้านใบติดอยู่ 5-8 ซม.เสียบก้านลงในภาชนะที่ใช้ปลูกให้ขั้วใบที่มีต้นอ่อนติดกับผิวดินใช้อิฐหรือหินทับแผ่นใบไม่ให้ลอย เติมน้ำให้ท่วมยอด 6-10 ซม.ประมาณ 2 สัปดาห์ต้นอ่อนจะแตกรากยึดติดกับผิวดินและเจริญเติบโตต่อไป 

 

ที่มา:http://www.panmai.com/WaterLily/WaterLily_4.shtml 

 

บัวมีหลากสีหลายพันธุ์ดอกมีสารพัดสี บางพันธุ์มีแม้ดอกสีน้ำเงิน ที่พบยากในไม้ดอกอื่นๆ ในดอกเดียวกันก็อาจมีหลายสีบางพันธุ์มีการเปลี่ยนสีของดอกไปเรื่อยๆ ตามระยะการบานของดอกบัว ดอกบัวบานตามเวลาบานแล้วก็หุบ เมื่อหุบแล้วก็บานใหม่ได้อีก บางพันธุ์มีกลิ่นหอมนอกจากนี้บัวเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย และดูแลง่าย สามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติบัวจึงได้รับสมญาว่า เป็น "ราชินีแห่งไม้น้ำ" ทั้งมวล 

ที่มา:http://www.hellomukdahan.com/whitelotus/thailand-mukdahan-white-lotus-history.php 

  

 

 สรรพคุณ บัวหลวง ตามตำรายาไทย

ดีบัว  -  มี Methylcorypalline ซึ่งเป็นตัวทำให้เส้นเลือดขยาย

ดอก, เกษรตัวผู้ - ขับปัสสาวะ ฝากสมาน ขับเสมหะ บำรุงหัวใจ เกษรปรุงเป็นยาหอม ชูกำลัง ทำให้ชื่นใจ ยาสงบประสาท ขับเสมหะ

เหง้าและเมล็ด - รสหวาน เย็น มันเล็กน้อย บำรุงกำลัง แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้เสมหะ แก้พุพอง

เมล็ดอ่อนและแก่ - เมล็ดใช้รับประทานเป็นอาหาร และใช้ทำเป็นแป้งได้ดี

เหง้าบัวหลวง – ใช้ปรุงเป็นอาหารได้ทั้งคาวหวาน

ไส้ของของเมล็ด – แก้เส้นโลหิตตีบในหัวใจ

ยางจากก้านใบและก้านดอก – แก้ท้องเดิน

ราก - แก้เสมหะ 

   ที่มา:http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_03_5.htm

 

อันดับ Nymphaeales
วงศ์ วงศ์บัว (Nymphaeaceae)
Salisb. (1805)

ที่มา:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7

 

ปริมาณน้ำ 

  1. น้ำตื้น คือบัวที่ต้องการน้ำลึกระหว่าง 15-30 ซม. มีผิวหน้าของน้ำในการแผ่กระจายของใบประมาณ 50X50 ซม.
  2. น้ำลึกปานกลาง คือบัวที่ต้องการความลึกระหว่าง 30-60 ซม. มีผิวหน้าของน้ำในการแผ่กระจายของใบประมาณ 1X1 เมตร
  3. น้ำลึกมาก คือบัวที่ต้องการความลึกของน้ำอยู่ระหว่าง 60-120 ซม

ที่มา:http://www.panmai.com/WaterLily/WaterLily_2.shtml

 

 

Lotus plants that hold water as a symbol of the virgin and the goodness in Buddhism.Buddha compares the level of human intelligence with the growth of the lotus in the lotus is the fourth bishop of the lotus water lotus and lotus Piem above the water. The water lotus plants that look elegant. Flowers large. Colorful. Prominently struck the witness.Some smell beautiful. For this reason, the lotus is a designation that "Queen of the water." 

It is a kind of lotus plants in the family Nymphaeaceae is a biennial plant that is several years old. Common in the tropics. The warm and cold. Classification, origin and growth of the two species. 

Lotus birth and grow in warm and cold (Subtropical and Temperate Zones), such as Europe, North and South America. Northern India. China and Australia. This type of food lotus roots in the soil. When it's winter, the surface of the water is ice. Leaves and stalks are left behind in the self. When the ice melted in the spring before they start sprouting new growth. The turnover growth was fruitful as ever. This is the lotus, or Hardy Waterlily Hardy Type botanists to provide this type of lotus in the Castalia Group, or Member of the trees. 
Lotus birth and growth in the tropics (Tropical Zones), such as Asia, Central and Southern Africa, northern Australia. Central and South America. The origin of this lotus grows in tropical areas and one If the plant in warm or cold. On the surface of the water is ice cold season, this move to death. This became known as Tropical Type lotus or lotus Tropical Waterlily botanists to provide this type in the Lotus Group, or Member of the biennial.

 

 

รูปภาพของ sss28164

ถ้าจะสวยเว่อขนาดนี้นะ:)))))))))))

*Num

รูปภาพของ sss28167

ชมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เจ๋งอ่ะ โอเคๆๆๆๆๆๆๆๆๆ >< สวยๆๆ ชอบๆๆๆ

รูปภาพของ sss28277

เลิศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ! :DD

รูปภาพของ sss28169

เจ๋งค่าาา เนื้อหาดี : )

รูปภาพของ sss28199

น่าอ่านมากเลยจ้าา สวยยๆๆๆ *-*

รูปภาพของ sss28319

ตกแต่งสวยงาม น่าอ่าน

เนื้อหาแน่น ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่นะ^^

รูปภาพของ sss28270

รูปเเบบสวย น่าอ่านอ่ะ ><

รูปภาพของ sss28161

งานสวยน่าอ่าน ชุ้บชุ้บ <3

รูปภาพของ sss28291

เนื้อหาเข้ากับรูปภาพได้เป็นอย่างดี :)

รูปภาพของ sss28317

สวยงามมาก เนื้อหาหลากหลายจ้าา 

เยี่ยมๆๆ :) 

รูปภาพของ sss28191

เฮ่ย เจ๋ง !!!!!!!!!

แต่งสวยมาก ๆๆ เนื้อหาก็น่าสนใจ

 

(: 

รูปภาพของ sss28254

ว้าวๆๆ ทำบล๊อกดีจัง ชอบมากเลยย :)

รูปภาพของ sss28205

ตกแต่งสวยงาม เลิศค่ะ !!!
เนื้อหาอ่านง่ายดี ^^

รูปภาพของ sss28318

สวยมากมากเลยหมูแหนม :DDD,

รูปภาพของ sss28256

โอ้โห สวยจังเรย รูปภาพอ่ะสวยๆๆ
เรียงเนื้อหาอ่านง่ายด้วย เจ๋งๆๆ ^^

รูปภาพของ sss28192

เนื้อหาเยอะ รูปสวยงาม เยี่ยมมมมมมมมม !!! 5555

อัยยะ..!!~  รูปวิบวับดี ตกเเต่งได้น่ารัก สีสันสดใสดี เจ๋ง!!!! (^^")/

 

รูปภาพของ sss28204

ตกแต่ งามมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม:)

เนื้อหาก็ดี  

รูปภาพของ sss28274

สวยงาม แต่ของฉันสวยกว่า โอเคช้ะ ?

รูปภาพของ sss28273

สวยดี ๆๆๆๆ

 

รูปภาพของ sss28263

ภาพสวยเนื้อหาดีมากๆจ้า

รูปภาพของ sss28310

 โอ้ววววว งดงามที่สุด

เนื้อหาแน่นมาก โอเคเลยค่ะ 

รูปภาพของ sss28153

เนื้อหาเยอะมากชัดเจน ตกแต่งสวยงามความคิดสร้างสรรค์เจิดสุดๆ โอเคลลลลลล์อ้ะ 555555555

รูปภาพของ sss28344

ให้ความรู้เกี่ยวกับบัวได้เยอะมากคร ปลื้ม Kiss

รูปภาพของ sss28267

ตกแต่งเว็บสวยงามดี ได้รับความรู้เพิ่มเติม:)

รูปภาพของ sss28300

ตกแต่งน่าสนใจดีนะคะ สวยงามและได้ความรู้ด้วย

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 12 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์