น้ำดื่ม RO : แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28191

การ

 

 

ใช้ประโยชน์จากน้ำ Concentrate ที่เกิดจากระบบ RO

จากการที่ส่วนเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม สำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดการใช้ทรัพยากรหรือใช้ทรัพยากรให้มีความคุ้มค่า จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่าโรงงานหลายแห่งยังใช้วิธีการปรับสภาพน้ำไม่เหมาะสม และใช้น้ำไม่คุ้มค่า ทำให้โรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพน้ำและค่าน้ำเป็นจำนวนมาก ส่วนเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรมได้เข้าไปศึกษา พร้อมกับให้คำแนะนำโรงงานถึงแนวทางการปรับปรุงในระบบต่างๆให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงแนวทางการประหยัดน้ำ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างเช่น โรงงานหลายแห่งมีการใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) เพื่อผลิตน้ำใช้สำหรับกระบวนการผลิตต่างๆในโรงงานในกระบวนการผลิตน้ำ RO จะได้น้ำ 2 ประเภท คือ น้ำ Permeate กับน้ำ Concentrate

   1.น้ำ Permeate หรือที่เราเรียกว่าน้ำ RO คือ น้ำที่มีความสะอาดมากเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ
2. น้ำ Concentrate หรือเราเรียกว่า น้ำ Brine คือน้ำที่มีความเข้มข้นของสิ่งที่เจือปนอยู่ในน้ำ เนื่องจากจะรับภาระของสิ่งเจือปนที่แยกออกมาจากน้ำ RO ซึ่งน้ำ Concentrate นั้นจะมีค่าสารแขวนลอยในน้ำสูง (TDS) ไม่เหมาะสมในการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพดี โดยทั่วไปโรงงานส่วนใหญ่จะทิ้งลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งนี้หากโรงงานต่างๆ พิจารณาถึงคุณภาพของน้ำหรือกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำที่จำเป็นต้องใช้ในจุดต่างๆ เช่นคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิต คุณภาพน้ำสำหรับล้างเครื่องมือ-อุปกรณ์ น้ำสำหรับใช้ล้างพื้น คุณภาพน้ำสำหรับใช้ในห้องน้ำซึ่งคุณภาพก็จะแตกต่างกันระหว่างน้ำล้างมือกับน้ำใช้ชักโครก ก็จะทำให้ทราบได้ว่าสามารถนำน้ำ Concentrate มาใช้แทนน้ำดิบได้ทั้งหมดหรือนำมาใช้แทนได้บางส่วนที่จุดใดบ้าง ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้น้ำของโรงงานได้
โดยจะขอนำเสนอตัวอย่างที่พบก่อนและหลังปรับปรุงด้วยการนำน้ำ Concentrate มาใช้แทนการใช้น้ำของโรงงานในจุดต่างๆ ซึ่งได้เข้าไปพบเห็น โดยมีตัวอย่างดังนี้

               1. การนำน้ำ Concentrate จากระบบ RO มาใช้ในการล้างพื้นโรงงาน แทนการใช้น้ำดิบหรือน้ำประปา วิธีนี้เป็นตัวอย่างที่ทำได้ง่ายที่สุด ทั้งนี้ปริมาณการใช้น้ำ Concentrate นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ Concentrate ที่เกิดขึ้น และขนาดพื้นที่ของโรงงาน ซึ่งบางแห่งอาจใช้เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปาในการล้างพื้นได้ทั้งหมด แต่ในบางแห่งใช้น้ำ Concentrate หมดแล้ว ยังต้องใช้น้ำประปาเพิ่ม อย่างไรก็ดีการใช้น้ำ Concentrate จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้ 
2. การใช้น้ำ Concentrate จากระบบ RO ช่วยในการล้างอุปกรณ์และพื้นห้อง จากเดิมที่ใช้น้ำดิบ น้ำประปา น้ำอ่อน หรือใช้น้ำ RO ในการล้างอุปกรณ์และพื้นห้อง ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากกระบวนการผลิตในห้องนั้นจะต้องใช้น้ำ RO เท่านั้นจึงไม่มีการเดินท่อสำหรับน้ำชนิดอื่นๆ เข้ามา ทำให้ต้องใช้น้ำ RO ในการล้างอุปกรณ์และพื้นห้อง โดยโรงงานลืมคิดถึงมูลค่าของน้ำ RO ทำให้เป็นการใช้ที่ไม่คุ้มค่าเพราะน้ำ RO มีมูลค่าสูง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งท่อน้ำเพิ่มขึ้นมาใหม่โดยสามารถใช้น้ำ Concentrate จากระบบ RO มาใช้เป็นน้ำล้างอุปกรณ์และพื้นแทนได้ วิธีนี้ทำให้โรงงานสามารถปรับปรุงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณการใช้น้ำได้ง่ายๆ 
3. การนำน้ำ Concentrate จากระบบ RO มาใช้ประโยชน์สำหรับการล้างย้อนถังกรองทราย (Back wash Sand filter) โดยส่วนหนึ่งของน้ำ Concentrate นี้จะนำไปแทนน้ำดิบในการล้างย้อนถังกรองทรายได้ เนื่องจากโดยหลักวิชาการน้ำที่จะผ่านระบบ RO นั้นจะต้องผ่านขบวนการบำบัดขั้นต้นก่อน (Pre-treatment) ซึ่งระบบ Pre-treatment ได้แก่การลดสารแขวนลอยในน้ำโดยผ่านถังกรองทราย และกำจัดความกระด้างในน้ำด้วยถังกรองน้ำอ่อน หรือเติมสารเคมี Anti-scalants เพื่อกำจัดความกระด้าง โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นแล้วเข้าสู่เมมเบรนของระบบ RO นั้นอนุภาคในน้ำจะมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ทำให้น้ำที่ผ่านระบบ RO ทั้ง 2 ประเภทจะมีค่าความขุ่นหรือสารแขวนลอยต่ำกว่าน้ำดิบ และมีค่าความกระด้างน้อย ดังนั้นเราสามารถนำน้ำ Concentrate มาใช้สำหรับเป็นน้ำล้างย้อนถังกรองทรายได้ เนื่องจากถังกรองทรายทำหน้าที่กรองสารแขวนลอยในน้ำ ซึ่งน้ำ Concentrate นั้นไม่มีสารแขวนลอยอยู่หรือมีแต่ปริมาณต่ำ ถึงแม้ว่าในน้ำ Concentrate นั้นจะมีค่าสารละลายในน้ำสูง แต่ไม่มีผลกระทบใดๆ ที่จะส่งผลเสียให้แก่ถังกรองทราย
4. นอกจากนี้ยังพบว่าบางโรงงานมีการนำน้ำ Concentrate ไปใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ แต่เนื่องจากน้ำ Concentrate นั้นมีค่าปริมาณสารแขวนลอยในน้ำสูง ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น การจะนำไปใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้เพื่อจึงจำเป็นต้องที่จะตรวจวัดคุณภาพน้ำ Concentrate ว่าคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ (เนื่องจากน้ำดิบหรือน้ำประปาแต่ละแห่งคุณภาพไม่เหมือนกัน ดังนั้นคุณภาพของน้ำ Concentrate จึงไม่สามารถระบุแน่ชัดได้) ทั้งนี้อาจนำน้ำ Concentrate บางส่วนไปผสมกับน้ำดิบหรือน้ำประปาเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่เหมาะสำหรับรดน้ำต้นไม้ก็จะมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้น้ำดิบหรือน้ำประปาได้บ้างบางส่วน 
วิธีการง่าย ๆ เหล่านี้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพียงแต่จำเป็นต้องพิจารณาหรือกำหนดมาตรฐานน้ำใช้ในจุดต่างๆของโรงงานให้ได้ ซึ่งบางแห่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากพอสมควร โดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ในนิคมฯต่างๆ เนื่องจากการคิดค่าน้ำของการนิคมฯ นอกจากคิดปริมาณน้ำที่ใช้แล้วยังคิดค่าบำบัดน้ำเสียรวมด้วย (โดยคิดจาก 80% ของปริมาณน้ำใช้) ทำให้โรงงานที่มีการนำน้ำ Concentrate ไปใช้ประโยชน์นั้น สามารถลดปริมาณน้ำใช้ลงเป็นผลให้ลดค่าใช้จ่ายของค่าบำบัดน้ำเสียรวม อีกทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์ด้วย

รูปภาพของ sss28197

ได้ความรู้เยอะเลย Blog อ่านง่าย~

รูปภาพของ sss28262

ทำได้ดีมากเลยอ่ะ  เลิศค่ะ!!! ตกแต่งสวยดี เนื้อหาครบถ้วน

รูปภาพของ sss28177

น้ำที่ROโรงเรียนเรามีขั้นตอนการกรองที่น่าสนใจ ข้อมูลเยอะ รูปสวย บล็อคก็สวย ^^

รูปภาพของ sss28254

ว้าวๆๆ ทำบล๊อกดีจัง ชอบมากเลยย :)
ภาพสวยอ่ะ อาร์ตดีๆ

รูปภาพของ sss28205

ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น
เนื้อหาเป็นระเบียบ อ่านง่าย

รูปภาพของ sss28267

ตกแต่งเว็บสวยงามดี ได้รับความรู้เพิ่มเติม:)

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 22 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์