ที่มาของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย::แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

รูปภาพของ sss27984

ในอดีตเราเคยใช้ระเบียบกรมสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พุทธศักราช2546ด้วยล้ะ" 
      
 ในปีการศึกษา 2542-2544  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เริ่มมีรูปแบบความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ในสมัยผู้อำนวยการประคอง ถนัดงาน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม “ โครงการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ส่งเสริมให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เข้าใจทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการสรรหาตัวแทนผู้ปกครองห้องละ 5 คน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ผลการดำเนินงานพบว่า คณะกรรมการได้เสนอกิจกรรมมากมายให้โรงเรียนดำเนินการโดยไม่ทราบว่าโรงเรียนได้ทำกิจกรรมเหล่านั้นอยู่แล้ว โรงเรียนจึงได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน ให้คณะกรรมการทราบและเข้าใจบทบาทรวมทั้งหน้าที่ของกรรมการเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนด้วย
ต่อมา ผู้อำนายการสายพิณ มณีศรี (พ.ศ.2545-2547) มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้องละ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมความสามัคคี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเข้ามาดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะในโรงเรียน มีการจัดประชุมสัมมนาหลายครั้ง เพื่อสร้างเสริมและประสานความเข้าใจ บทบาทหน้าที่อันเหมาะสมทั้งผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม เกิดความรู้สึกที่ดีในการที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผู้เรียน ทำให้ผู้ปกครองเริ่มมีบทบาทมากขึ้น สามารถบริหารจัดการองค์กรโดยจัดประชุมและประสานงาน จัดทำโครงการ กิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

        ผู้ปกครองได้เข้ามามีบทบาทในฐานะเครือข่ายผู้ปกครองมากขึ้น เมื่อคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยการนำของผู้อำนวยการอรุณี นาคทัต (พ.ศ.2547-2551) ได้เปิดโอกาสให้ พ่อ แม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนและการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ด้วยหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นำกลยุทธ์สู่ทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดระเบียบกรมสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พุทธศักราช  ๒๕๔๖ เพื่อสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ตั้งแต่มีระเบียบกรมสามัญศึกษาว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2546 เป็นต้นมา  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่มาแล้วจำนวน  6 ชุด ดังนี้      

คณะกรรมการปีการศึกษา 2546    นายสถาพร    ผังนิรันดร์                 เป็นประธาน
คณะกรรมการปีการศึกษา 2547    นายวิโรจน์    ตรงพิทักษ์กุล             เป็นประธาน
คณะกรรมการปีการศึกษา 2548    นายสนธยา   จันทร์วิภาสวงศ์          เป็นประธาน
คณะกรรมการปีการศึกษา 2549    นายอภิรุม     เทพนุกูล                   เป็นประธาน
คณะกรรมการปีการศึกษา 2550    นายวิโรจน์    ตรงพิทักษ์กุล             เป็นประธาน
คณะกรรมการปีการศึกษา 2551    นายพรชัย     ตันพัฒนธนากร            เป็นประธาน

           กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่หลังจากระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2551 คือ
คณะกรรมการปีการศึกษา 2552   นายพรชัย  ตันพัฒนธนากร  เป็นประธาน

 


     

รูปภาพของ sss27971

สวยมากค่ะ แค่หน้าแรกก็เริ่ดแล้วววว

รูปภาพของ sss27968

ใช่ย่อยน้ะค้าคนเนี่ยยยยย สวยฮ้าาา ♥

รูปภาพของ sss28008

สวยยย เฟอร์เฟกอ่ะ

รูปภาพของ sss27961

เยี่ยม !!!! 5555555 Cool

รูปภาพของ sss27979

คงนานน่าดู 555

รูปภาพของ sss27979

คงนานน่าดู 555

รูปภาพของ sss27979

คงนานน่าดู 555

รูปภาพของ sss28171

สวยมาก

ชอบอ่ะ

รูปภาพของ sss28116

สวย เจ๋งมากค๊าา!! ":)

 Wink

 

รูปภาพของ sss27970

เจ๋งๆ

รูปภาพของ sss28067

very interesting
thanks.

รูปภาพของ sss27966

มาเม้นอีกรอบ น่ารักอ่ะ

 มากๆๆๆๆ >< 

รูปภาพของ sss27991

สวยๆจ้า

รูปภาพของ sss28021

น่ารักอ่ะ เจ๋งไปเลยยยยยย !!

รูปภาพของ sss28016

น่ารักอะ

รูปภาพของ sss27960

เนื้อหาเเน่นเอี้ยด เเต่น่ารัก ><

รูปภาพของ sss27972

น่ารักอ่าาาาาาา

รูปภาพของ sss28008

สวยยยย ๆๆ จ่ะ 

รูปภาพของ sss27987

เนื้อหาล้น ! อิ่มเอมมากเมย์ 5555

รูปภาพของ sss27972

เนื้อหามันดูล้นทะลักมากกก

 

รูปภาพของ sss28076

เรียบๆแต่สวย Embarassed

รูปภาพของ sss27966

แบนเนอร์สวย

เนื้อหาแน่น สู้ๆต่อไป ^^

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ใม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 20 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss27984

อาจารย์ค่ะ ถ้ารูปรวมผู้ปกครองมันไม่มีขอเอามาจากตามเว็บโรงเรียนได้ไหมค่ะ ?

รูปภาพของ sss27971

ข้อมูลน้องเมย์แน่นอนจริงงง  อย่าลืมรูปนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์