ที่มาของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย::แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

รูปภาพของ sss27984

 


♦แต่ตอนนี้เราใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2552อยู่นะจ้ะ"
        เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2551 เพื่อเป็นหลักการสำหรับสถานศึกษาทุกแห่งใช้ในการบริหารจัดการร่วมกับผู้ปกครอง แต่ด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกต่างทั้งทางด้านขนาดและสภาพการบริหารจัดการ การดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว อาจต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ดังนั้น จึงมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองจัดทำระเบียบฉบับใหม่ขึ้นใช้แทนระเบียบแนวปฏิบัติโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2546 ฉบับเดิม เป็นระเบียบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2552   เพื่อให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และข้อ 1 (3) (7) ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2551 จึงกำหนดวางระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2552"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบแนวปฏิบัติโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2546 และระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งอื่นในส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 นิยามศัพท์ในระเบียบนี้  "เครือข่ายผู้ปกครอง" หมายความว่า การร่วมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกันเพื่อร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครอง
(1) เพื่อการดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
(2) เพื่อให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน
(3) ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษา
(4) เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความรู้เป็นประสบการณ์สำหรับนักเรียนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี และละเว้นอบายมุขทั้งปวง กับเพื่อส่งเสริมความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(5) เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ข้อ 6 ระเบียบและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
6.1 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการระดับห้องเรียน
(2) คณะกรรมการระดับชั้นเรียน
(3) คณะกรรมการระดับโรงเรียน 
(4) การได้มาซึ่งคณะกรรมการระดับโรงเรียน ได้มาโดยการคัดเลือกมาจากประธานและเลขานุการของแต่ละระดับชั้น ทั้งหมด  หัวหน้าระดับ ครูในระดับชั้นเรียนละ 3 คน เป็นกรรมการระดับโรงเรียน                 โดยตำแหน่ง
(5) กรณีที่คณะกรรมการของระดับใดได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการระดับโรงเรียนให้เลือกผู้แทนของระดับชั้นนั้น โดยคณะกรรมการระดับชั้นนั้นเป็นผู้สรรหาขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ข้อ7 คณะกรรมการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน
2. ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และต้องดูแลอุปการะนักเรียนที่แท้จริง และมีสถานภาพเป็นผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบันในสถานศึกษาโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 
3. ประกอบอาชีพสุจริต มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
ข้อ 8 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนโดยความเห็นชอบจากผู้บริหาร สถานศึกษา
(2) ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครูและผู้ปกครอง
(3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
(4) เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา
(5) ร่วมกับสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกับผู้ปกครอง ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
(6) เครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนจัดทำทำเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียด และส่งมอบสำเนาให้เลขานุการกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
(7) เครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียน จะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของแต่ละระดับชั้นเพื่อกำหนดกรอบแผนงานโครงการนำเสนอโรงเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป
(8) ให้เครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนขอความร่วมมือหรือตามที่เครือข่ายเสนอและโครงการอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดถือแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเป็น                  หลัก
(9) ให้เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในที่ประชุมใหญ่ของผู้ปกครองนักเรียน
ข้อ 9 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูเป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองในทุกระดับชั้น
ข้อ 10 การแก้ไขระเบียบนี้ สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสม ตามสมัยแห่งกาลเวลา โดยให้ผู้เสนอขอแก้ไข ยื่นญัตติขอแก้ไขระเบียบต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนพิจารณาและต้องได้รับมติให้แก้ไขด้วยเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนคณะกรรมการครบองค์ประชุมที่มาประชุม องค์ประชุมให้ถือจำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ โดยมีกำหนดเงื่อนเวลา การแก้ไขดังนี้
(1) การแก้ไขระเบียบนี้ให้สามารถกระทำได้ 1 ปีต่อครั้ง หรือกรณีมีเหตุแห่งความจำเป็นโดยเร่งด่วยและที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทำการแก้ไข
(2) การแก้ไขระเบียบแต่ละครั้งต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
ข้อ 11 ให้สถานศึกษาดำเนินการให้ได้คณะกรรมการโดยเร็ว อย่างช้าภายในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี
ข้อ 12 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ 13 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินการของคณะกรรมการ
ข้อ 14 ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้ กรณีสิ้นสุดวาระตามข้อ 7
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2552     

        
  

รูปภาพของ sss27971

สวยมากค่ะ แค่หน้าแรกก็เริ่ดแล้วววว

รูปภาพของ sss27968

ใช่ย่อยน้ะค้าคนเนี่ยยยยย สวยฮ้าาา ♥

รูปภาพของ sss28008

สวยยย เฟอร์เฟกอ่ะ

รูปภาพของ sss27961

เยี่ยม !!!! 5555555 Cool

รูปภาพของ sss27979

คงนานน่าดู 555

รูปภาพของ sss27979

คงนานน่าดู 555

รูปภาพของ sss27979

คงนานน่าดู 555

รูปภาพของ sss28171

สวยมาก

ชอบอ่ะ

รูปภาพของ sss28116

สวย เจ๋งมากค๊าา!! ":)

 Wink

 

รูปภาพของ sss27970

เจ๋งๆ

รูปภาพของ sss28067

very interesting
thanks.

รูปภาพของ sss27966

มาเม้นอีกรอบ น่ารักอ่ะ

 มากๆๆๆๆ >< 

รูปภาพของ sss27991

สวยๆจ้า

รูปภาพของ sss28021

น่ารักอ่ะ เจ๋งไปเลยยยยยย !!

รูปภาพของ sss28016

น่ารักอะ

รูปภาพของ sss27960

เนื้อหาเเน่นเอี้ยด เเต่น่ารัก ><

รูปภาพของ sss27972

น่ารักอ่าาาาาาา

รูปภาพของ sss28008

สวยยยย ๆๆ จ่ะ 

รูปภาพของ sss27987

เนื้อหาล้น ! อิ่มเอมมากเมย์ 5555

รูปภาพของ sss27972

เนื้อหามันดูล้นทะลักมากกก

 

รูปภาพของ sss28076

เรียบๆแต่สวย Embarassed

รูปภาพของ sss27966

แบนเนอร์สวย

เนื้อหาแน่น สู้ๆต่อไป ^^

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ใม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 20 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss27984

อาจารย์ค่ะ ถ้ารูปรวมผู้ปกครองมันไม่มีขอเอามาจากตามเว็บโรงเรียนได้ไหมค่ะ ?

รูปภาพของ sss27971

ข้อมูลน้องเมย์แน่นอนจริงงง  อย่าลืมรูปนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์