วิชางานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เรื่องธุรกิจการประกันภัย  ทรัพย์สินทางปัญญา  การติดต่อสื่อสารและการใช้บริการทางเทคโนโลยี  การใช้อุปกรณ์เครื่องมือการติดต่อสื่อสาร การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ การขายสินค้าและบริการ การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค  หลักการบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีคู่ แนวทางในการประกอบอาชีพ                 สืบค้นข้อมูล โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน บันทึกการลงบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ได้ถูกต้อง สำรวจอาชีพที่มีในท้องถิ่น จัดลำดับความสำคัญของอาชีพ ตัดสินใจเลือกอาชีพที่ถนัดและสนใจได้                 มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค์

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 358 คน กำลังออนไลน์