ฐานที่๒ ปริศนาอักษรไขว้

กิจกรรมฐานที่ ๒ ปริศนาอักษรไขว้


จุดประสงค์
๑. การเขียนคำประสมที่ถูกต้อง
๒. นำคำที่ประสมแล้วมาแต่งประโยคได้ถูกต้องตามความหมาย
เนื้อหา
 เรื่องการประสมคำ
อุปกรณ์
๑. ใบงานปริศนาอักษรไขว้
๒. แบบบันทึกกิจกรรมปริศนาอักษรไขว้
๓. ปากกา/ดินสอ
ระยะเวลา
 ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม ๒๐ นาที
วิธีดำเนินกิจกรรม
๑. ประธานกลุ่มรับใบกิจกรรมจากวิทยากรประจำฐาน
๒. ประธานกลุ่มอ่านคำสั่งให้สมาชิกในกลุ่มฟัง
๓. กลุ่มปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดแล้วส่งผลงานให้ครูประจำฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
- เขียนคำประสมได้ถูกต้องคำละ ๑ คะแนน
- แต่งประโยคถูกต้องตามความหมาย ประโยคละ ๑ คะแนน

บัตรคำสั่ง
ฐานที่ ๒ ปริศนาอักษรไขว้

๑. ท่านมีเวลาทำกิจกรรมนี้เพียง ๒๐ นาที่
๒. ให้สมาชิกช่วยกันวงกลมรอบพยัญชนะ สระ และตัวสะกดให้เป็นคำ ตามที่กำหนดให้ลงในใบงาน
๓. ให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่ประสมได้


ใบงาน


กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้
คำชี้แจง  ให้นักเรียนขีดวงกลมล้อมรอบพยัญชนะ  สระและตัวสะกดประสมให้เป็นคำตามคำที่             
                   กำหนดไว้
ด โ ม ภ ช ฐ ห ร ก ส ด ว ป
า ม ฮ โ จ ร ย ล ป ห ม ไ ว
ข เ ช ค ด พ ย ท ถ ใ ฏ น า
ศ ม ะ พ า น ค ร า ย ษ ม ว
ว ล ฒ ฮ ท ฝ ง า ข ด ห ะ ล
โ ด ญ ย ณ ร ษ ช า ว น า ใ
ด ต จ ข โ ไ ฑ ห บ พ ธ น า
ย ญ ล ฟ ห ฆ ฎ ว ก ด โ ฒ ณ
ส ศ ว ส ง ผ จ า ป ฉ ฮ อ ท
า ล ง ค จ ะ อ า ห า ร า ช
ร ช ก า ร ค ม ย ป า พ ช ศ
ค า ช ป ะ ช ม ย ผ พ บ ก ร
ซ บ ว ช น น ค า เ พ ล ง ต
ใ ม ง ว ว ะ น ป ผ พ ค ฟ ภ
ช แ ช ด ย ส ม า ก ม า ย ก
อ า บ แ ด ด ส ย ส า ไ ย ใ


แบบบันทึกปริศนาอักษรไขว้
1. คำ........................................................................................................................................................................
ประโยค...............................................................................................................................................................
2. คำ........................................................................................................................................................................
ประโยค........................................................................................................................ ......................................
3. คำ................................................................................................................................... ....................................
ประโยค......................................................................................................................... .....................................
4. คำ........................................................................................................................... ............................................
ประโยค................................................................................................................. .............................................
5. คำ................................................................................................................................... ....................................
ประโยค......................................................................................................... .....................................................
6. คำ..................................................................................................................... ..................................................
ประโยค................. .............................................................................................................................................
7. คำ................................ .......................................................................................................................................
ประโยค..................................... .........................................................................................................................
8. คำ................................................. ......................................................................................................................
ประโยค........................................................................................................ ......................................................
9. คำ.................................................................................................. .....................................................................
ประโยค......................................................................................... .....................................................................
10. คำ.................................................................................................. .....................................................................
ประโยค......................................................................................... .....................................................................

ส่งงาน ม.๑/๑  ส่งงาน ม.๑/๒  ส่งงาน ม. ๑/๓
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 219 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr139660