ฐานที่๒ ปริศนาอักษรไขว้

กิจกรรมฐานที่ ๒ ปริศนาอักษรไขว้


จุดประสงค์
๑. การเขียนคำประสมที่ถูกต้อง
๒. นำคำที่ประสมแล้วมาแต่งประโยคได้ถูกต้องตามความหมาย
เนื้อหา
 เรื่องการประสมคำ
อุปกรณ์
๑. ใบงานปริศนาอักษรไขว้
๒. แบบบันทึกกิจกรรมปริศนาอักษรไขว้
๓. ปากกา/ดินสอ
ระยะเวลา
 ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม ๒๐ นาที
วิธีดำเนินกิจกรรม
๑. ประธานกลุ่มรับใบกิจกรรมจากวิทยากรประจำฐาน
๒. ประธานกลุ่มอ่านคำสั่งให้สมาชิกในกลุ่มฟัง
๓. กลุ่มปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดแล้วส่งผลงานให้ครูประจำฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
- เขียนคำประสมได้ถูกต้องคำละ ๑ คะแนน
- แต่งประโยคถูกต้องตามความหมาย ประโยคละ ๑ คะแนน

บัตรคำสั่ง
ฐานที่ ๒ ปริศนาอักษรไขว้

๑. ท่านมีเวลาทำกิจกรรมนี้เพียง ๒๐ นาที่
๒. ให้สมาชิกช่วยกันวงกลมรอบพยัญชนะ สระ และตัวสะกดให้เป็นคำ ตามที่กำหนดให้ลงในใบงาน
๓. ให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่ประสมได้


ใบงาน


กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้
คำชี้แจง  ให้นักเรียนขีดวงกลมล้อมรอบพยัญชนะ  สระและตัวสะกดประสมให้เป็นคำตามคำที่             
                   กำหนดไว้
ด โ ม ภ ช ฐ ห ร ก ส ด ว ป
า ม ฮ โ จ ร ย ล ป ห ม ไ ว
ข เ ช ค ด พ ย ท ถ ใ ฏ น า
ศ ม ะ พ า น ค ร า ย ษ ม ว
ว ล ฒ ฮ ท ฝ ง า ข ด ห ะ ล
โ ด ญ ย ณ ร ษ ช า ว น า ใ
ด ต จ ข โ ไ ฑ ห บ พ ธ น า
ย ญ ล ฟ ห ฆ ฎ ว ก ด โ ฒ ณ
ส ศ ว ส ง ผ จ า ป ฉ ฮ อ ท
า ล ง ค จ ะ อ า ห า ร า ช
ร ช ก า ร ค ม ย ป า พ ช ศ
ค า ช ป ะ ช ม ย ผ พ บ ก ร
ซ บ ว ช น น ค า เ พ ล ง ต
ใ ม ง ว ว ะ น ป ผ พ ค ฟ ภ
ช แ ช ด ย ส ม า ก ม า ย ก
อ า บ แ ด ด ส ย ส า ไ ย ใ


แบบบันทึกปริศนาอักษรไขว้
1. คำ........................................................................................................................................................................
ประโยค...............................................................................................................................................................
2. คำ........................................................................................................................................................................
ประโยค........................................................................................................................ ......................................
3. คำ................................................................................................................................... ....................................
ประโยค......................................................................................................................... .....................................
4. คำ........................................................................................................................... ............................................
ประโยค................................................................................................................. .............................................
5. คำ................................................................................................................................... ....................................
ประโยค......................................................................................................... .....................................................
6. คำ..................................................................................................................... ..................................................
ประโยค................. .............................................................................................................................................
7. คำ................................ .......................................................................................................................................
ประโยค..................................... .........................................................................................................................
8. คำ................................................. ......................................................................................................................
ประโยค........................................................................................................ ......................................................
9. คำ.................................................................................................. .....................................................................
ประโยค......................................................................................... .....................................................................
10. คำ.................................................................................................. .....................................................................
ประโยค......................................................................................... .....................................................................

ส่งงาน ม.๑/๑  ส่งงาน ม.๑/๒  ส่งงาน ม. ๑/๓
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์