มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับเรียนป.ตรี โครงการพิเศษ

 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 และยังเปิดโครงการพิเศษคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สนใจตรวจสอบการสมัครได้ที่ http://www.reg.tu.ac.th

          เกณฑ์การคัดเลือก

          1.พิจารณาคัดเลือกแบ่งรับนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

          กลุ่มที่ 1 รับนักศึกษา 25% ของจำนวนนักศึกษาที่รับทั้งหมด โดยพิจารณาจาก

          ก) ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2.5 คิดค่าน้ำหนัก 70%

          ข) คะแนนสอบข้อเขียนวัดความถนัด (Aptitude Test) คิดค่าน้ำหนัก 30%

          กลุ่มที่ 2 รับนักศึกษา 25% ของจำนวนนักศึกษาที่รับทั้งหมด โดยพิจารณาจาก

          ก) คะแนน O-NET วิชารหัส 01–05 (โดยคะแนนทั้ง 5 วิชา เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 25%) คิดค่าน้ำหนัก 35%

          ข) คะแนน A-NET วิชารหัส 13 รหัส 14 รหัส 15 คิดค่าน้ำหนัก 35%

          ค) คะแนนสอบข้อเขียนวัดความถนัด (Aptitude Test) คิดค่าน้ำหนัก 30%

          กลุ่มที่ 3 รับนักศึกษา 50% ของจำนวนนักศึกษาที่รับทั้งหมด โดยพิจารณาจาก

          ก) คะแนนสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน   คณิตศาสตร์ 25% วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 30%

 ภาษาอังกฤษ 25%

          ข) คะแนนสอบข้อเขียนวัดความถนัด (Aptitude Test) 20%

          2.ผู้สมัครต้องเลือกสมัครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น

          3.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสองกลุ่มจะต้องสอบวัดความถนัดทั่วไป (Aptitude Test) มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

          4.ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

          5.ในการคัดเลือกจะพิจารณานักศึกษาเรียงตามลำดับคะแนน จนกว่าจะได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ของแต่ละกลุ่ม

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          2.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          หลักฐานการสมัคร

          1.สำเนาใบรับรองสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 1 ชุด

          2.สำหรับผู้สมัครในกลุ่มที่ 1

          -สำเนาใบทะเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   1 ชุด 

          สำหรับผู้สมัครในกลุ่มที่ 2

          -สำเนาใบแจ้งผลการวัดความรู้ในรายวิชาที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)   1 ชุด

          3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

          4.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

          5.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

          6.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 1 ชุด

          7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

          หมายเหตุ  รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ ค่าใบสมัคร  100 บาท ค่าสมัครสอบ ก. เลือก 1 กลุ่ม (1, 2 หรือ 3)   500 บาท ข. เลือก 2 กลุ่ม (1 กับ 3 หรือ 2 กับ 3) 700 บาท

          จำนวนรับ

          -สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 65 คน

           -สาขาคณิตศาสตร์ 50 คน

          - สาขาสถิติ 65 คน

          สถานที่ติดต่อสอบถาม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้องโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตึกคณะศิลปศาสตร์ ห้อง ศศ. 115 โทร.0-2221-613-2900หรือ 0-2226-5593

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  อาคารบรรยายรวม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร.0-2564-4534-5 หรือ 0-2564-4440-59 ต่อ 2157 โทรสาร 0-2986-9157

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.0-2564-4440-59 ต่อ 2518, 2101, 2102

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104303  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 384 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์