โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาให่ม่ประจำปีการศึกษา 2555 โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง  จำนวน 405 คนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  29 สิงหาคม 2554

         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
         2.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป้นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
         3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
         4.เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
         5.ต้องไม่เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจาการคัดเลือกทุกระบบ ประจำปีการศึกษา 2555
         6.มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่คณะกำหนด
         หลักฐานการสมัคร
         1.ให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกข้อกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
         2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา
         3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 สำหรับผุ้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
         5.หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร 200 บาท(เป็นตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
         6.เอกสารที่แสดงความสามารถหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น รูปถ่าย เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรที่ออกให้่โดยหน่วยงานที่จัดกิจกรรม(ถ้ามี)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัคร
         การสมัคร
         -สมัครผ่านทางไปรษณีย์
         -สมัครด้วยตนเอง
         สอบถามรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติเฉพาะคณะเพิ่มเติมได้ที่ งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี โทรศัพท์ 0-7735-5450 (โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง)ข้อมูลจาก กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์