ม.หัวเฉียว เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

ม.หัวเฉียวเปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลา 2554 

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร

http://admission.hcu.ac.th/Files/newstudents2_54.pdf ทุนป.ตรี ป.โท ที่หัวเฉียวค่ะ

http://chatonline.hcu.ac.th/fund.php 

สามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ได้แล้วนะคะ
ที่เว็บนี้ค่ะ  

รายละเอียด ป.โท คณะนิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียว เห็นในเว็บไม่มีรายละเอียด เผื่อใครสนใจลองดูได้จากด้านล่างนี้ค่ะ

  

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)     หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารสุขภาพ
(ภาษาอังกฤษ)   Master of Communication Arts ( Health Communication )

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง และมีพื้นฐานการศึกษาหรือมีประสบการณ์การทำงานที่
สอดคล้องกับการศึกษาด้านการสื่อสารสุขภาพ

การคัดเลือกเข้าศึกษา
คัดเลือกนักศึกษาด้วยวิธีสัมภาษณ์โดยพิจารณาผู้สมัครด้านทัศนคติ เป้าหมายการศึกษา   
ความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพ   ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารการสมัครดังนี้
- ใบสมัคร
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองการศึกษา
- สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript)
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3  รูป
- สำเนาบัตรประชาชน
- เอกสารรายงานผลการตรวจสุขภาพ  
- หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด /ผู้บังคับบัญชา (ในกรณีลาเรียน)

ระยะเวลาการศึกษา สถานที่เรียน
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสื่อสารสุขภาพใช้เวลาการศึกษาอย่างน้อย  2  ปี
การศึกษา  สูงสุดไม่เกิน 5  ปีการศึกษา    นับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
เปิดสอนภาคพิเศษ  (วันเสาร์-อาทิตย์)   จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตยศเส  เลขที่  121
ถนนอนันตนาค แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ 

ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

วิธีการสมัคร
สมัครเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย   http://admission.hcu.ac.th  โดยพิมพ์ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนนำมายื่นพร้อมหลักฐานการสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและชำระเงินค่าสมัครได้ที่
สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อาคารอำนวยการชั้น 3 ถนนบางนา-ตราด กม.18 จ.สมุทรปราการ เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน
โทร. 02-312-6300-73   ต่อ 1205 และ 1518   
หรือสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตยศเส  วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา  09.00 -16.30 น.  โทร. 02-621-8256  

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร

อาจารย์นันทวัน ยันตะดิลก โทร.  081-922-2178
อาจารย์รัตนา ทิมเมือง โทร.  081-564-4559
คณะนิเทศศาสตร์ โทร.  02-312-6300-73  ต่อ 1499
บัณฑิตวิทยาลัย โทร.  02-312-6300-73  ต่อ 1205 และ 1518

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย     http://www.hcu.ac.th/master.php
เว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์   http://commarts.hcu.ac.th

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 224 คน กำลังออนไลน์