ม.บูรพารับตรง-โครงการช้างเผือก

          มหาวิทยาลัยบูรพากำลังรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) ในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.มีสัญชาติไทย
          2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00
          4.เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร และมีวินัยตลอดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
          5.ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาคุณสมบัติความสามารถพิเศษด้านศิลปะสาขาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ นิเทศศิลป์ เซรามิกส์
          6.ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงทางศิลปะระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือทั่วๆ ไป และได้รับรางวัลระดับใดระดับหนึ่ง
          คุณสมบัติความสามารถพิเศษด้านศิลปะสาขาดนตรีและการแสดง (ดนตรีไทย ดนตรีสากลนาฏศิลป์ไทยและการกำกับลีลา การแสดงและการกำกับการแสดง)
          7.เป็นผู้มีความถนัดทางดนตรีไทย ดนตรีสากล ขับร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ขับร้องเพลงไทยสากลหรือเพลงสากล นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล และการแสดง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
          7.1 มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย คือ เครื่องสาย เครื่องเป่า ปี่พาทย์ เครื่องหนัง ขับร้องเพลงไทย และขับร้องเพลงลูกทุ่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยม ในกรณีที่เป็นเครื่องหนัง
จะต้องสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองได้อย่างน้อย 1 ชิ้น
          7.2 มีความสามารถทางด้านดนตรีสากล คือ มีความสามารถทางด้านดนตรีสากลในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด เครื่องฉาย เครื่องลม เครื่องตีประกอบจังหวะเครื่องดนตรีไฟฟ้า หรือด้านการร้องเพลงสากล
          7.3 มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล หรือศิลปะการแสดงในระดับดีเยี่ยมในกรณีที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์สากล ต้องมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยด้วย
          8.เคยร่วมแสดงหรือประกวดการบรรเลงดนตรี การขับร้อง นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากลและศิลปะการแสดงระดับเขต ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยต้องนำหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษมาแสดงด้วย เช่น ใบประกาศเกียติคุณ รางวัล หนังสือรับรองหนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
          9.ผู้สมัครทุกคนต้องสอบปฏิบัติทักษะการบรรเลง การขับร้อง นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากลและศิลปะการแสดงเพื่อความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติ หรือเทคนิคพิเศษในระดับสูงในวิชาเอกที่เลือก
          วิธีการสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
          - ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือพิมพ์จากเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์
http://fineart.buu.ac.th
          -กรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อมทั้งติดรูปถ่าย และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ไปยังคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี (20131) ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2551 (จะถือเอาวันประทับตราของไปรษณีย์ ของวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เป็นวันสุดท้าย ส่วนโครงการช้างเผือกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาบูรพาได้ปิดรับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม 2551)
            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105023 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
            ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 395
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์