มศว สอบตรงป.ตรี 2,231 คน


          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำลังเปิดรับเพื่อสอบตรงนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น รวมจำนวน 2,231 คน 2 โครงการ คือ โครงการ 1 สอบตรง โครงการ 2 โควตาจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2551
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           1.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปรกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           2.ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
           3.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
           4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด                    5.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
           6.ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
           การสมัคร
          -สมัครทางอินเทอร์เน็ต
          1.ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่
http://admission.swu.ac.th
          2.ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน
          3.เลือกรายละเอียดสาขาวิชาที่ต้องการสมัครก่อนการบันทึกข้อมูล
          4.บันทึกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้อง
          5.พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ไปยื่นชำระค่าสมัครจำนวน 400 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ภายใน 1 วันทำการหลังจากบันทึกข้อมูล หากชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และถือเป็นโมฆะ และต้องชำระใหม่ทั้งหมด
          6.เมื่อชำระเงินค่าสมัครไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มปฏิบัติตามข้อ 4 และ 5 ใหม่ แต่ต้องภายในวันที่ 26 กันยายน 2551 เท่านั้น และมหาวิทยาลัยถือเอาข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
          7.ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครของตนเองได้ที่
http://admission.swu.ac.th 
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104962 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 395
www.elearneasy.com

ผมดูในเวปไม่เจออ่ะครับว่าจะตรวจสอบข้อมูลที่ไหน(-.-).

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 89 คน กำลังออนไลน์