ม.อ.รับนักศึกษาป.ตรีหลักสูตรการจัดการ


           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สำหรับผู้กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและนักเรียนจากต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่างวันที่ 3-17 พฤศจิกายน 2551 รวมจำนวน 40 คน
           คุณสมบัติผู้สมัคร สำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศ
           1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 และ
           2.มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษรวมทุกวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
           หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้คะแนนดัชนีเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติและจากโรงเรียนในต่างประเทศ
           1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาระบบนานาชาติในประเทศไทย หรือจบระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และ/หรือ
           2.มีคะแนน SAT จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 900 หรือสอบผ่าน A “Level” แล้ว
           หลักฐานการสมัคร
           1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
           2.ใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 1 ชุด
           3.ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CAE หรือ CU-TEP หรือ TU-GET ไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
(เฉพาะนักเรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนในประเทศ)
           4.ผลการสอบ SAT หรือ A “Level” (ถ้ามี)
           5.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนไทย) หรือบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา (L.D. Card) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
           6.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนไทย)
           7.ใบรับรองรองแพทย์
           การรับสมัคร
           -ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ยื่นความจำนงขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานหลักสูตร BBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
           -ส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษมายังสำนักงานหลักสูตร BBA
           สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานหลักสูตร BBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ปณ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 E-mail:mgt-bba@psu.ac.th โทร.0-7428-7955-8 โทรสาร 0-7421-2820
           ทางด้านโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นศูนย์รับนักศึกษาด้วย ดังนี้จึงได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลงัศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนในเขต 14 จังหวัดภาคใต้เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการนี้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2551
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
           1.ต้องเป็นผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายสามัญ จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และในปีการศึกษา 2551 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้สำหรับนักเรียนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ.) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในปีการศึกษา 2551 จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
           2.เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  (4 ภาคเรียน) และกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต (4 ภาคเรียน) และมีผลการเรียนดีคือ
           -ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นม.4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
           -ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
           3.มีสัญชาติไทย
           4.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           5.มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาคเหมาะสม
           หลักฐานการสมัคร
           1.ใบสมัคร 1 ชุด (ติดรูปถ่ายแล้ว)
           2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำหรับติดบัตรประจำตัวสอบเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกรูปด้วย
           3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (รวม 4 ภาค) จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนา)
           4.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครองจำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนา)
           5.ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท
           ทุนการศึกษา
           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพสวท.ระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 4,000 บาทต่อเดือน หรือ 48,000 บาทต่อปี ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ค่าหนังสือตำราไม่เกินปีละ 5,000 บาท ทุนอุดหนุนการทำวิจัยและการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการพสวท.จัด
           การสมัคร
           -กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร รวบรวมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ให้ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนรับรองผลการเรียน รับรองความประพฤติ และรับรองรูปถ่ายที่ติดใบสมัคร โดยการประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ให้โรงเรียนรวบรวมไว้
           -ทางโรงเรียนส่งใบสมัครสอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ปณ.3 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105005 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 395
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์