มหาวิทยาลัยศิลปากรรับโควตาพิเศษ 1,500 คน


          ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร รับรองประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนใน 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 รวม 8 คณะ จำนวน 1,500 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2551 ทางออนไลน์เฉพาะการสมัครสอบวิชาเฉพาะกับสกอ. และรับสมัครวันที่ 1-15 กันยายน 2551 สำหรับสมัครโควตากับมหาวิทยาลัยทางออนไลน์ 
www.quota.su.ac.th

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพ
          4.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษา 28 จังหวัด (กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2552
          วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
          -ผู้สมัครเข้าสู่ Website : www.quota.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          -กรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร
          -พิมพ์ใบสมัคร และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด จะใช้การสมัครครั้งล่าสุด และจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
          -ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทหารไทย ไทยพาณิชย์ หรือชำระเงินโดยตรงที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง
          -ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
          -ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website :
www.quota.su.ac.th หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วประมาณ 10 วัน
          หมายเหตุ ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเองโดยตรงที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม กองบริการการศึกษา จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสมัครสอบ ณ กองบริการการศึกษา นครปฐม
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัคร
          2.เอกสารการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 350 บาท ที่ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทหารไทย ไทยพาณิชย์ หรือชำระเงินค่าสมัครสอบโดยตรงที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ในกรณีที่มาส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเอง
          3.ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 4 ภาคการศึกษา ที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน หรือนายทะเบียน 1 ฉบับ
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
          การส่งใบสมัคร
          1.ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง
ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางจะต้องไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2551 หากพ้นกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไม่รับสมัคร
          2.สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2551
          ส่วนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2552 รอบ 1 เปิดจำหน่ายคู่มือและรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2551
          คณะที่สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควตา ปีการศึกษา 2552
          -คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
www.psg.su.ac.th โทร.0-2225-8991
          -คณะอักษรศาสตร์
www.arts.su.ac.th โทร.0-3425-5096-7
          -คณะศึกษาศาสตร์
www.educ.su.ac.th โทร.0-3425-8813
          -คณะวิทยาศาสตร์
www.sc.su.ac.th โทร.0-3425-5093
          -คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
www.eng.su.ac.th โทร.0-3421-9364-9
          -คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
www.asat.su.ac.th โทร.0-3259-4037
          -คณะวิทยาการจัดการ
www.management.su.ac.th โทร.0-3259-4028
          -คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
www.ict.su.ac.th โทร.0-3259-4043-50 ต่อ 1118
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105007 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

อยากรู้ว่าใครบ้างที่เรียนเทคโนโลยีชีวภาพอ่ะค่า

เรียนยากมั้ยค่าๆๆๆ

อยากเรียนที่นี่มากเรยยย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์