โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จะทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา   ในวันที่   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    และสถาบันวิจัยการเรียนรู้   จึงร่วมขับเคลื่อนแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เพื่อให้สถานศึกษาในระดับปฐมวัยทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมบูรณาการพร้อมสื่อประกอบการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไปโดยกิจกรรมบูรณาการและสื่อประกอบที่ส่งเข้าร่วมประกวด  จะต้องสะท้อนการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขคุณธรรมนำความรู้) ตลอดจนเหมาะสมกับวิถีชุมชนและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ัตริย์  ัพย์สินส่วน้ ร่วมกับ ๕สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และปลูกฝังกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง   วิธีการส่งและสถานที่ส่งผลงานส่งแผ่นซีดีผลงานในรูปไฟล์ มาที่  สถาบันวิจัยการเรียนรู้   ๕๑/๓  อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น ๑๕  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  วันและเวลาส่งผลงานสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔คัดเลือกผลงาน ๑-๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔     ประกาศผลการคัดเลือกระดับภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔  ประกาศผลการคัดเลือกระดับประเทศ  ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕      ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ  สถาบันวิจัยการเรียนรู้  โทร.๐-๒๙๔๑-๒๕๒๑-๒รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานกิจกรรมบูรณาการและสื่อประกอบการเรียนรู้ที่ส่งเข้าประกวด  ผู้ส่งผลงานทุกสถานศึกษาจะได้รับหนังสือ Do & Do’t   และสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ ระดับประเทศ รางวัลที่ ๑  ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาทรางวัลที่ ๒  ถ้วยรางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาทรางวัลที่ ๓  ถ้วยรางวัลจาก ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาทรางวัลชมเชย  โล่เกียรติยศจาก  สถาบันวิจัยการเรียนรู้  พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาทระดับภูมิภาค  ( ๔ ภูมิภาค)รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยเกียรติยศ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาทรางวัลรองชนะเลิศ  (๒ รางวัล)  ถ้วยเกียรติยศ  ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวุธ   ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  พร้อมเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาทรางวัลชมเชย  (๓ รางวัล)  โล่เกียรติยศ  จากหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์