รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา

ชื่อเรื่อง                                  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา

ผู้ประเมิน                              นายจักรี    บุญเที่ยง

ปีการศึกษา                           ปีการศึกษา  2553

สถานศึกษา                          โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 7

 

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา

ครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  คือ  1.)  เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม  (Context Evaluation)  ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน2.)   เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input
Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  3.)   เพื่อประเมินกระบวนการ
(Process  Evaluation)  การจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  4.)   เพื่อประเมินผลผลิต
(Product  Evaluation)  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  และ

5.)   เพื่อประเมินผลกระทบ
(Impact) 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  กลุ่มประชากรที่ใช้เป็นประชากรในการประเมินครั้งนี้  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  9  คน  คณะครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา  จำนวน  7  คน  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  116  คน  ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน  60  คน  ผู้นำชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานในชุมชนจำนวน  7  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  6  ชนิด
คือ   1.) 
แบบสอบถามเพื่อการประเมินสภาวะแวดล้อม 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา   2.)  แบบสอบถามเพื่อการประเมินปัจจัยเบื้องต้น  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  และ 
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 
3.)  แบบสอบถามเพื่อการประเมินกระบวนการ  โดย คณะครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา  4.)  แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลผลิต
โดยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา  5.)  แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลกระทบ
โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานในชุมชน  และ6.) 
แบบตรวจสอบรายการ  การวิเคราะหอมูลโดยการ  หาคาเฉลี่ย  (Mean) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  

ในแตละขอของแบบสอบถาม 

ผลการประเมินพบว่า
 

1.  การประเมินสภาวะแวดล้อม  (Context
Evaluation) 
ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.55 , S.D. = 0.60)

2.  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น  (Input Evaluation)   ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.22 , S.D. = 0.73)

3.  การประเมินกระบวนการ  (Process 
Evaluation) 
จำนวน  5  กิจกรรมผลการประเมินกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.40 , S.D. = 0.58) 

4.  การประเมินผลผลิต  (Product 
Evaluation) 
ผลการประเมินผลผลิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.36 , S.D. = 0.69)

5.  การประเมินผลกระทบ  (Impact) 
โดยรวมระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อ  โรงเรียน  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.61 , S.D. = 0.59)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 116 คน กำลังออนไลน์