รายงานการใช้บทเรียนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อนวัตกรรม    การสร้างบทเรียนบนเว็บเรื่อง “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)ผู้รายงาน              นางมาลี     วรรณเลิศ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  อำเภอเมือง   จังหวัดลำปางปีการศึกษา 2553        

  .............................................................................................................

บทคัดย่อ                การสร้างบทเรียนบนเว็บเรื่อง “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์”  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บเรื่อง “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์”  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  เทศบาลนครลำปาง  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการสอนปกติกับการสอนด้วยบทเรียนบนเว็บเรื่อง “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์”  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  เทศบาลนครลำปางที่มีต่อบทเรียนบนเว็บเรื่อง  “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์”                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2 โรงเรียนเทศบาล  5  (บ้านศรีบุญเรือง )  อ.เมือง  จ.ลำปาง  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553  จำนวน  39  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย   บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  แบบทดสอบระหว่างเรียนหลังเรียนเรื่อง “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์”   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการใช้บทเรียนบนเว็บเรื่อง “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์”  และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเว็บการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ    การหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  ค่าเฉลี่ย   ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการหาความยากง่ายสรุปผลการศึกษาพบว่า  1) บทเรียนบนเว็บเรื่อง “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  เทศบาลนครลำปางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่  81.58/81.92    2) คะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  เทศบาลนครลำปางที่สอนด้วยบทเรียนบนเว็บเรื่อง “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์”  สูงกว่าการเรียนปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05  และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  เทศบาลนครลำปางต่อการใช้บทเรียนบนเว็บเรื่อง “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์”  อยู่ในระดับพอใจมากข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้  ผู้สอนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรม  ผู้สอนต้องคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  คอยป้อนคำถามและใช้คำพูดที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินอยู่กับการทำกิจกรรม  และหากพบว่า  นักเรียนประสบปัญหา  จะต้องทำการช่วยเหลือทันที  ต้องคอยให้กำลังใจและเสริมแรงนักเรียนด้วยการกล่าวชมเชยอยู่เสมอข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  ผู้สอนควรนำแนวทางในการสร้างบทเรียนบนเว็บนี้ไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกัน   ในระดับชั้นอื่น ๆ หรือในสาระอื่น ๆ เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์