“พยาบาล” ยอดฮิตแอดมิสชั่นส์ เตรียมอุดมฯ ยังครองแชมป์คะแนนรวม

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (แอดมิสชั่นส์) ประจำปี 2551 ประกาศเป็นทางการเมื่อคืนวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เร็วกว่าประกาศเดิมที่แจ้งไว้ในระเบียบการในวันที่ 9 พฤษภาคม
          นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวที่ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมด้วยนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์ รองเลขาธิการ กกอ. และนางศศิธร อหิงสโก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในช่วงสายของวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม โดยเปิดเผยว่า สกอ.ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถประกาศผลการคัดเลือกได้เร็วกว่ากำหนด เพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครอง
          ในปีนี้มีสถาบันที่ร่วมการคัดเลือกในระบบกลาง (แอดมิสชั่นส์) ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวม 94 สถาบัน 788 คณะ/ประเภทวิชา 3,570 รหัสคณะ/สาขาวิชา มีจำนวนรับตามระเบียบการ 122,412 คน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 116,324 คน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 79,286 คน คิดเป็น 64.77% ของจำนวนที่เปิดรับ
          คณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครคัดเลือกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 5,375 คน คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร 3,088 คน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2,694 คน
          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ นายกษม อิทธิสวัสดิ์พันธุ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 91.22 นางสาวกัญญานันท์ สังข์หล่อ ร.ร.ราชินีบน ผู้สมัครคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 91.04 นายวีกิจ เจริญสุข ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ผู้สมัครคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร้อยละ 89.72 นายณพัทธ์ บูรณถาวรสม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ผู้สมัครคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 87.78 นางสาวสิรพร เนียมสนิท ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ผู้สมัครคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 87.77 นายธนกร หล่ออัศวินนนท์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ผู้สมัครคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 86.08 นางสาวพีรดา พจน์เจริญอนันต์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ผู้สมัครคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 85.41 และนายกล้าก้าว เอกพาณิชย์ถาวร ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ผู้สมัครคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 85.23 
          ในส่วนของผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้มีจำนวน 2 ราย เป็นนักเรียนจากโรงเรียนศรีอยุธยาทั้งคู่ คือ นางสาวนนทิยา ปาสาเน ผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และนางสาวยอดขวัญ คูวัชระเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          หน่วยงานที่ร่วมประกาศผลการคัดเลือกร่วมกับสกอ. 16 แห่ง นอกเหนือจากเว็บไซต์ www.cuas.or.th เช่น ศูนย์ปฏิบัติการ GPA (สพฐ.) (http://gpa.moe.go.th) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (www.spufriends.com, www.spu.ac.th) สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (www.bodinzone.com, http://mxphone.com) และบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด (www.elearneasy.com, “ทำเนียบน้องใหม่ แอดมิสชั่นส์ 2551”)
          อย่างไรก็ดี กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย สกอ.ยืนยันตามกำหนดการเดิมที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ คือ วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2551 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th
มีข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับตัวเลขผู้ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน 62,754 มากกว่าจำนวนที่รับได้ 7,775 คน ขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน น้อยกว่าจำนวนที่รับได้ (ดูตาราง)
สถาบันที่ร่วมคัดเลือก     จำนวนรับ     จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัด/กำกับสกอ.     80,696     75,551
-มหาวิทยาลัย/สถาบัน 21 แห่ง     54,979     62,754
-มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     25,717     12,797
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น     4,821     308
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน     36,895     3,427
รวม     122,412     79,286


          11 มหาวิทยาลัยรัฐที่รับนักศึกษาหลังแอดมิสชั่นส์
          ผู้ที่พลาดหวังจากการสอบคัดเลือกในระบบแอดมิสชั่นส์ สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 11 แห่ง ที่เปิดรับทั้งภาคปรกติ ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ และโครงการสมทบพิเศษ ประกอบด้วย
          -มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร (www.ku.ac.th)
          -มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (www.reg.tu.ac.th)
          -มหาวิทยาลัยนเรศวร : คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (www.acad.nu.ac.th)
          -มหาวิทยาลัยบูรพา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาลัยอัญมณี (www.buu.ac.th)
          -มหาวิทยาลัยมหาสารคาม :  ทุกคณะ (www.msu.ac.th)
          -มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ทุกคณะ (www.mfu.ac.th)
          -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ (www.swu.ac.th
          -มหาวิทยาลัยศิลปากร : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (www.su.ac.th)
          -มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ทุกคณะ (www.psu.ac.th)
          -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (www.ubu.ac.th)
          -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมการเกษตร (www.kmutnb.ac.th)
          หรือติดตามข่าวการสมัครได้จากนิตยสารการศึกษาวันนี้ พ็อกเก็ตบุ๊ค “สอบตรงเรียนต่อม.รัฐบาล” “เรียนได้อย่างใจเลือกมหาวิทยาลัยเอกชน” แล้วอย่าลืมเก็บความประทับใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตมีชื่อติดแอดมิสชั่นส์ "ทำเนียบน้องใหม่ แอดมิสชั่นส์ 2551" หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำ

ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 384 โดย ป.วรัตม์ watta.ryo@gmail.com

สอบตรงคณะพยาบาล เน้นวิชาอะรัยบ้างคะ เรื่องไหนเป็นพิเศษ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์