โครงการผลิตนักวิศวกรไอที มหาวิทยาลัยพะเยา

            มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครสอบตรงนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการผลิตนักวิศวกรไอี สำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2554


          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร(ปวช.)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
          2.ศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร(ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ
          3.เป็นนักศึกษาที่ที่มีผลการเรียนดี มีทัศนคติที่ดี และมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
          คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
          เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเลกทรอนิกส์ ช่างอิเลกทรอนิกส์กำลัง ช่างโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75


          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จาก เวบไซต์ http://www.admission.up.ac.th/ และติดรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสีหรือขาวดำก็ได้ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ ตรงมุมขวาของใบสมัคร
          2.สำเนาใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวข.) 4 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          4.สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
          6.สำเนาหลักฐานการชำระเงินตามที่ธนาคารกำหนด
          หากปรากฎในถายหลังว่า ผุ้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกคร้ังนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคะอาญาตามกฎหมายด้วย
          สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ เวบไซต์ http://www.admission.up.ac.th/
          สนใจส่งหลักฐานเอกสารการสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า "สมัครโครงการผลิตนักวิศวกรไอที ปีการศึกษา 2555"


ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์