โครงการนักเรียนเรียนดี มหาวิทยาลัยพะเยา

           มหาวิทยาลัยพะเยา กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำการศึกษา 2555 สำหรับนักเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ัจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และพะเยา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2554 จำนวน 4,205 คน


          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
          3.ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
          4.ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่โรคจิต(Psychosis)โรคประสาทรุนแรง(Severe Neurosis)หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Boderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่นโรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
          6.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้่นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
          7.ไม่เป็นผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนขอสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
          8.ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลการสอบ ONET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต


          คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
          เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
          1.ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
          2.ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 เป็นสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะค้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรณ โดยต้องทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม้น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป้นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
          3.จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
          3.1มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
          3.2มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ รคจิต(Psychosis)โรคประสาทรุนแรง(Severe Neurosis)หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Boderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป้นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
          3.3โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายหรือส่งผลให้เกิดความพิการถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อาทิ โรคเรื่อน โรคเท้าช้าง
          3.4โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น
          -โรคลมฃักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้(โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี)โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
          -โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
          -โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
          1.ภาวะไตเรื้อรัง
          2.โรคติดสารเสพติด
          3.5ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
          3.6ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          -สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วมีสายตาค่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
          -สายตาข้างดีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
          -ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
          3.7หูหนวกหรือหูติง(Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB)จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (Sensorinaural Hearing Loss)ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น


          คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
          ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตตาบอดสี


          คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาจุลชีววิทยา
          1.ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้เแก่ ตาบอดสี


          คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเทคนิตการแพทย์
          ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
          1.มีความพิการอันเป็นอุปสรรต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
          2.ความผิกปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
          -สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาค่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
          -สายตาข้างดีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
          -ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
          -หูหนวกหรือหูตึง(Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB)จากความผิกปกติทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
          3.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
          4.โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ตณบดี/อธิการบดีมหาวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้


          คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชากายภาพบำบัด
          1.ไม่มีความพิการใด ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
          3.ไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็นคือ ตาบอดหนึ่งข้าง หรือสองข้าง
          4.ไม่มีภาวะหูหนวกหรือหูตึง จากความผิดปกติทางระบบประสาทและการได้ยิน


          คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรพยาบาล
          1.มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.มีปัญหารทางจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่้โรคจิต(Psychosis)โรคประสาทรุนแรง(Severe Neurosis)หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Boderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
          3.โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          -โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้(โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
          -โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคจต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
          -โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
          -ภาวะไตวายเรื้อรัง
          -โรคติดสารเสพติดให้โทษ
          5.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
          6.ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
          6.1สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาดดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24ทั้งสองข้าง
          6.2สายตาข้างดีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
          6.3ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
          7.หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
          8.โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้


          คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
          ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือตาบอดทั้งสองข้าง
          คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
          ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือตาบอดทั้งสองข้าง


          คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
          1.ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
          2.ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
          3.ไม่มีความพิการในมือทั้งสองข้าง


          คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
          ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือตาบอดทั้งสองข้าง


          คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ คณิตศาสตร์ สถิติ
          1.ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
          2.ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือตาบอดสนิททั้งสองข้างหรือตาบอดสี
          3.ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือเป็นใบ้


          เอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเวบไซต์ http://www.admission.up.ac.th/ ติดรูปถ่ายหน้าตรง(รูปสีหรือขาวดำ)ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่กิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบตรงมุมขวาของใบสมัคร
          2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1)(Transcript)4 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
          6.สำเนาหลักฐานการชำระเงินตามธนาคารที่กำหนด


          หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือครวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งหว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานปรกอบการสมัครเป้นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกคร้ังนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
          ส่งเอกสารการสมัครที่มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า "สมัครโครงการนักเรียนเรียนดีปี 2555"
          สนใจสมัครผ่านทางเวบไซต์ http://www.admission.up.ac.th/


ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์