โครงการรับนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

           มหาวิทยาลัยพะเยา กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบตรงนิสิตปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 15 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  3 ตุลาคม 2554


          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์  พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี
          1.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาคณะกรรมกมรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
          3.ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการ น่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
          4.ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่โรคจิต(Psychosis)โรคประสาทรุนแรง(Severe Neurosis)หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Boderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป้นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่นโรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
          6.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้่นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
          7.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบ ONET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต


          คุณสมบัติเฉพาะ
          1.มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.มีปัญหารทางจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่้โรคจิต(Psychosis)โรคประสาทรุนแรง(Severe Neurosis)หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Boderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
          3.โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          -โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้(โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
          -โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคจต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
          -โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
          -ภาวะไตวายเรื้อรัง
          -โรคติดสารเสพติดให้โทษ
          5.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
          6.ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
          6.1สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาดดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24ทั้งสองข้าง
          6.2สายตาข้างดีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
          6.3ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
          7.หูหนวกหรือหูตึง(Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB)จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss)ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
          8.โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


          เอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเวบไซต์ http://www.admission.up.ac.th/ ติดรูปถ่ายหน้าตรง(รูปสีหรือขาวดำ)ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่กิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบตรงมุมขวาของใบสมัคร
          2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1)(Transcript)4 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
          6.สำเนาหลักฐานการชำระเงินตามธนาคารที่กำหนด
          หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือครวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกคร้ังนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย


          การพิจารณา
          -ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
          -คะแนนGAT PAT1 PAT2 และวิชาเฉพาะกลุ่มกสพท.
          ส่งเอกสารการสมัครที่มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า "สมัครนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2555"
สนใจสมัครผ่านทางเวบไซค์ http://www.admission.up.ac.th/


ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์