ม.นราธิวาสราชนครินทร์ คัดเรียนแพทย์

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเพื่อสอบตรงนักศึกษาใหม่ในโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 24 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน  2554


         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.ผู้สมัคร บิดา มารดามีเชื้อชาติและสัญชาติไทย
         2.อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
         3.กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
         4.จะต้องเป็นผู้ที่มีบิดา หรือมารดา มีภูมิลำเนาปัจจุบันในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได่แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสไม่น้อยกว่า 6 ปีติดต่อกันนับถึงวันรับสมัคร และให้นับรวมถึงกรณีที่บิดาและมารดาเสียชีวิต
         5.ต้องสมัครในโควตาจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดา
         6.ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
         6.1มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอัตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         6.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         6.3เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         6.4มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         6.5มีความผิดปกติทางการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         -ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
         -ระดับการมองเห็นในสายตาข้างดีแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
         6.6มีความผิดปกติทางการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูดน้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน
         6.7โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่แพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกฯ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณ๊ตรวจเพิ่มเติมได้


         เอกสารในการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 ใบ
         2.รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 ใบ เขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียนไว้ที่ด้านหลังรูป เย็บด้วยลวดเย็บไว้ที่มุมด้านซ้ายของใบสมัคร
         3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         4.สำเนาบัตประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา มารดาพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         6.หลักฐานชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
         7.สำหรับผู้ที่สมัครด้วยตนเองให้แนบซองจดหมายขนาดมาตรฐานที่จ่าหน้าซองถึงตนเองจำนวน 1 ซอง โดยใช้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่สามารถติดต่อได้เร็วที่สุด พร้อมติดแสตมป์ 18 บาท เพื่อจัดส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบให้แก่ผู้สมัคร
         สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัทพ์  /โทรสาร 08-6488-4388 


ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์