โครงการศึกษิตศิลปะ รับนักเรียนผลการเรียนดี สาขาวิชาศิลปะการแสดง

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2555 เรียนที่วิทยาเตจังหวัดตรังรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 จำนวน 60 คน


         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ขณะทำการรับสมัคร
         2.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
         3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และมีเจตนาที่ดีต่อศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม
         คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
         โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้เลือก
         1.มีผลการเรียน GPAX รวม 5 ภาคเรียน(ชั้นม.4 ,ม.5 และม.6เทอม 1)ไม่ต่ำกว่า 2.50
         2.แต่ละโรงเรียนเสนอชื่อไม่เกิน 3 คน
         การรับตรงโดยคณะฯเป็นผู้คัดเลือก
         มีผลการเรียน GPAX รวม 5 ภาคเรียน(ชั้นม.4 ,ม.5 และม.6เทอม 1)ไม่ต่ำกว่า 2.25


         หลักฐานการสมัคร
         โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้เลือก
         1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
         2.ระเบียนแสดงผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ถึงภาคการศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษา โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป้นสำคัญ
         3.จดหมายของครูผู้สอน (Recommendation letter)ซึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร และต่อการเลือกเรียนสาขาวิชานั้น ๆ ของผู้สมัคร(ครูผู้เขียนปิดผนึกจดหมายลับเฉพาะก่อนมอบให้ผู้สมัคร)
         4.สำเนาบัตประจำตัวประชาชน
         5.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  3 ใบ(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
         6.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 1 ชุด
         7.แฟ้มสะสมงานของนักเรียน(ถ้ามี)
         การรับตรงโดยคณะฯเป็นผู้คัดเลือก
         1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
         2.ระเบียนผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ถึงภาคการศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาโดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
         5.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 1 ชุด
         6.แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน(ถ้ามี)


         การสมัคร
         -โรงเรียนเป็นผู้สมัครให้กับนักเรียนโรงเรียนละไม่เกิน 3 คน
         -นักเรียนส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ไปยังมหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ค่าสมัคร 200 บาท
         สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7520-1726 หรือ 0-7526-3400 โทรสาร 0-7521-2036 เว็บไซต์ http://www.trang.psu.ac.th/ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์