หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ระบบเครือข่าย และกาารสื่อสารบนเครือข่าย

รูปภาพของ phorndara

1.บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำถาม  ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
จงอธิบาย

            ตอบ  จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว
ความถูกต้องของข้อมูล ความเร็วในการทำงาน  
ต้นทุนประหยัด

การจัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

2.การสื่อสารข้อมูล

คำถาม  องค์ประกอบหลักของระบบสื่อสารข้อมูลมีอยู่กี่อย่าง
ได้แก่อะไรบ้าง

            ตอบ  มีอยู่ 5อย่าง ได้แก่ ข่าวสารหรือข้อมูล (message)
ผู้ส่ง (sender) ผู้รับ (receiver) สื่อกลาง (media)
และ โพรโทคอล (protocol)

3.สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

คำถาม  สายคู่บิดเกลียวส่วนประกอบหลักคืออะไร
และใช้งานอะไร

            ตอบ ประกอบด้วยประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวนพลาสติก
2 เส้นพันบิดเป็นเกลียว ใช้ส่งข้อมูลด้วยอัตราส่งสูง
โดยทั่วไปแล้วสำหรับการส่งข้อมูลแบบดิจิทัล สัญญาณที่ส่งเป็นลักษณะคลื่นสี่เหลี่ยม
สายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่งข้อมูลได้ถึงร้อยเมกะบิตต่อวินาที ในระยะทางไม่เกินร้อยเมตร
เนื่องจากสายคู่บิดเกลียว มีราคาไม่แพงมาก ใช้ส่งข้อมูลได้ดี จึงมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง
 

4.เครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำถาม  เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร จงอธิบาย

            ตอบ คือการนำเอาคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง มาต่อเชื่อมโยงให้มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน
เหตุผลของการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าหากัน

5.โพรโทคอล

คำถาม ชั้นเชื่อมโยงข้อมูลมีหน้าที่และกระบวนการทำงานอย่างไร

            ตอบ ควบคุมความถูกต้องระหว่างการส่งข้อมูลระหว่างจุด (node) 2
จุดที่อยู่ติดกันในเครือข่ายผ่านทางสายส่งโดยมีกระบวนการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลอันเนื่องมาจากสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในสาย 

6.รูปร่างเครือข่าย

คำถาม  การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว
และเครือข่ายแบบบัสต่างกันอย่างไร จงอธิบาย

            ตอบ เครือข่ายแบบดาว
เชื่อมต่อแบบจุดต่อจ