หน่วยที่ 7 เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

รูปภาพของ msw8383

หน่วยที่ 7 เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

จงตอบคำถามในเรื่อง "ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย" ต่อไปนี้

การสื่อสารข้อมูล

1.ในการสื่อสารข้อมูล ถ้าผู้รับสารหรือจุดหมายปลายทางไม่ได้รับข่าวสาร

ตอบ  ถ้าผู้รับสารหรือ
จุดหมายปลายทางไม่ได้รับข่าวสาร ก็แสดงว่าการสื่อสารนั้นไม่ประสบความสำเร็จ
 
กล่าวคือไม่มีการสื่อสารเกิดขึ้นนั่นเอง

 สัญญาณที่ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร

2.สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสารแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ได้แก่อะไรบ้าง และสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณที่มีขนาดเท่าใด

 ตอบ  สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสารแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภทคือสัญญาณอะนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล 
สัญญาณอะนาล็อกเป็นสัญญาณ ที่มีขนาดเป็นค่าต่อเนื่องส่วนสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณที่มีขนาดเปลี่ยนแปลง
เป็นค่าของเลขลงตัว
  โดยปกติมักแทนด้วย
ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น
  "0"   และ  "1"   หรืออาจจะมีหลายสถานะ

ประเภทของช่องทางการส่งข้อมูล

3.ประเภทของช่องทางการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้เป็นกี่ประเภท
โดยแต่ล่ะประเภทเป็นการติดต่อแบบใด

ตอบ ประเภทของช่องทางการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้เป็น  3  ประเภทคือ
1) แบบซิมเพล็กซ์(Simplex)
เป็นการติดต่อทางเดียว
  เมื่ออุปกรณ์หนึ่งส่งข้อมูล 
อุปกรณ์อีกชุดจะต้องเป็นฝ่ายรับข้อมูลเสมอ  ตัวอย่างการใช้งานเช่น  ในระบบสนามบิน 
คอมพิวเตอร์แม่จะทำหน้าที่ติดตามเวลาขึ้นและลงของเครื่องบิน 
และส่งผลไปให้มอนิเตอร์ที่วางอยู่หลาย ๆ
จุดให้ผู้โดยสารได้ทราบข่าวสาร
  คอมพิวเตอร์แม่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูล 
มอนิเตอร์ต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นผู้รับข้อมูล  ไม่มีการเปลี่ยนทิศทางของข้อมูล  เป็นการส่งข้อมูลแบบทางเดียว

2) แบบฮาฟดูเพล็กซ์
(
Half Duplex) เป็นการติดต่อกึ่งสองทาง  เป็นการเปลี่ยนเส้นทางในการส่งข้อมูลได้ 
แต่คนละเวลากล่าวคือ ข้อมูลจะไหลไปในทิศทางเดียว ณ เวลาใด ๆ 
ตัวอย่างการใช้งานเช่น   การติดต่อระหว่าง
เทอร์มินัลกับคอมพิวเตอร์แม่
  ผู้ใช้ที่เทอร์มินัลเคาะแป้นเพื่อสอบถามข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์แม่ 
ต้องใช้เวลาชั่วขณะคอมพิวเตอร์แม่จึงจะส่งข่าวสารกลับมาที่เทอร์มินัลนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นเทอร์มินัลนั้น  ไม่ว่าจะเป็นเทอร์มินัลหรือคอมพิวเตอร์แม่ 
เมื่ออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเป็นผู้ส่งข้อมูล  อุปกรณ์ที่เหลือก็จะเป็นผู้รับข้อมูลในเวลาขณะนั้น

3)แบบฟลูดูเพล็กซ์
(
Full Duplex)
เป็นการติดต่อสองทาง 
เป็นติดต่อกันได้สองทาง  กล่าวคือเป็นผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูล
ในเวลาเดียวกันได้ ตัวอย่างการใช้งานเช่น
   การติดต่อระหว่างเทอร์มินัลกับคอมพิวเตอร์แม่
บางชนิดที่ไม่ต้องใช้เวลารอสามารถโต้ตอบได้ทันที
  หรือการพูดคุยทางโทรศัพท์ 
เป็นต้น


สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

4.ระบบไมโครเวฟ 
(Microwave System) มีการส่งสัญญาณอย่างไร เป็นการส่งสัญญาณแบบใด
ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่รับสัญญาณประมาณกี่กม.
  ระยะห่างของแต่ละหอคำนวณง่ายๆ
ได้จากสูตรใด

ตอบ
 ระบบไมโครเวฟ  (Microwave System) มีการส่งสัญญาณข้อมูลไปกลับคลื่นไมโครเวฟเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลแบบรับช่วงต่อๆ
กันจากหอ (สถานี)
  ส่ง-รับสัญญาณหนึ่งไปยังอีกหอหนึ่ง 
แต่ละหาจะครอบคลุมพื้นที่รับสัญญาณประมาณ 30-50  กม.  ระยะห่างของแต่ละหอคำนวณง่าย ๆ ได้จาก สูตร
 
d  = 7.14 (1.33h)1/2 กม.   

เมื่อ d = ระยะห่างระหว่างหอ 
h = ความสูงของหอ  

การสื่อสารข้อมูลในระดับเครือข่าย

5.จุดมุ่งหมายของการกำหนดมาตรฐาน OSI นี้ขึ้นมาก็เพื่ออะไร
แบ่งออกได้เป็นกี่ชั้น มีอะไรบ้าง

ตอบ  จุดมุ่งหมายของการกำหนดมาตรฐาน OSI นี้ขึ้นมาก็เพื่อจัดแบ่งการดำเนินงานพื้นฐานของเครือข่ายและกำหนดหน้าที่การทำงานในแต่ละชั้น
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น
7 ชั้น โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดมีดังต่อไปนี้

1.ไม่แบ่งโครงสร้างออกในแต่ละชั้นจนมากเกินไป

2.แต่ละชั้นมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน

3.หน้าที่การทำงานคล้ายกันจะถูกจัดให้อยู่ในชั้นเดียวกัน

4.เลือกเฉพาะการทำงานที่เคยใช้ได้ผลประสบความสำเร็จมาแล้ว

5.กำหนดหน้าที่การทำงานเฉพาะง่ายๆ เผื่อว่ามีการออกแบบหรือเปลี่ยนแปลงใหม่
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตาม

6.มีการกำหนดอินเตอร์เฟซมาตรฐาน

7.มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลในแต่ละชั้น

รูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6.จงบอกข้อดีและข้อเสียของรูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (Star
Network)และรูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน
(Ring Network)

ตอบ รูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว
(
Star Network)

ข้อดี
1.ติดตั้งและดูแลง่าย

2.แม้ว่าสายที่เชื่อมต่อไปยังบางโหนดจะขาด
โหนดที่เหลืออยู่ก็ยังจะสามารถทำงานได้ ทำให้ระบบเน็ตเวิร์กยังคงสามารถทำงานได้เป็นปกติ


3.การมี Central
node อยู่ตรงกลางเป็นตัวเชื่อมระบบ ถ้าระบบเกิดทำงานบกพร่องเสียหาย
ทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าจะไปแก้ปัญหาที่ใด

ข้อเสีย
1.เสียค่าใช้จ่ายมาก
ทั้งในด้านของเครื่องที่จะใช้เป็น
central node และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายเคเบิลในสถานีงาน

2.การขยายระบบให้ใหญ่ขึ้นทำได้ยาก
เพราะการขยายแต่ละครั้งจะต้องเกี่ยวเนื่องกับโหนดอื่นๆ ทั้งระบบ

3.เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางมีราคาแพง

รูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน
(Ring Network)

ข้อดี
1.ใช้เคเบิลและเนื้อที่ในการติดตั้งน้อย

2.คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเน็ตเวิร์กมีโอกาสที่จะส่งข้อมูลได้อย่างทัดเทียมกัน
ข้อเสีย
3.หากโหนดใดโหนดหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นจะค้นหาได้ยากว่าต้นเหตุอยู่ที่ไหน
และวงแหวนจะขาดออก

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

7. อุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่
เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงสุด ในการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ
เข้าด้วยกัน โดยไม่มีขีดจำกัด ทั้งระหว่างเครือข่ายต่างระบบ หรือแม้กระทั่ง
โปรโตคอล จะแตกต่างกันออกไป เกทเวย์ จะแปลงโปรโตคอล ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ต่างชนิดกัน
จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพง และติดตั้งใช้งานยุ่งยาก เกตเวย์บางตัว
จะรวมคุณสมบัติในการเป็น เร้าเตอร์ ด้วยในตัว หรือแม้กระทั่ง
อาจรวมเอาฟังก์ชั่นการทำงาน ด้านการรักษาความปลอดภัย ที่เรียกว่า ไฟร์วอลล์ (
Firewall)
เข้าไว้ด้วยกัน

ตอบ เกทเวย์ (Gateway)

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว

ส่วนบนของฟอร์ม

1. ข้อใดให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกที่สุด
อุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำ จอภาพ คีย์บอร์ดและอื่นๆ
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติ สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้
เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกล สามารถ
แก้ปัญหาต่างๆได้ตามคำสั่งของโปรแกรม

2. ความเร็ว (Speed) ในคอมพิวเตอร์
จะถูกกำหนดโดยอุปกรณ์ชนิดใด

หน่วยส่งออก
หน่วยความจำ
หน่วยประมวลผล
หน่วยนำเข้าข้อมูล

3. ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ต้องใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลจำนวนมาก
ต้องใช้ต้นทุนในการวางระบบสูงจึงจะทำงานได้ดี
เครื่องคอมพิวเตอร์กินกระแสไฟฟ้ามากทำให้สิ้นเปลือง
ต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญสูงปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์

4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เก็บรวบข้อมูล
ห้องอาหารใช้คอมพิวเตอร์ร้องเพลงคาราโอเกะ
การตรวจกระดาษคำตอบที่ผู้เข้าสอบฝนด้วยดินสอดำ
พนักงานห้างสรรพสินค้าใช้เครื่องอ่านรหัสแท่งกับสินค้า
บรรณารักษ์ห้องสมุดเช็คการยืมหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์

5. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์
แผ่นบันทึกข้อมูล
กระดาษขนาดเอ4 เกรดA
แผ่นซีดีรอมและแผ่นดีวีดี
ฮาร์ดดิสก์
แผ่นดิสเก็ต

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการคำนวณโดยการนับจำนวนโดยตรง
ข้อมูลที่นับได้จะเก็บเป็นรหัส ตัวเลขฐาน
2 คือ มีเลข 0
กับเลข 1 หมายถึงข้อใด
ดิจิตอลคอมพิวเตอร์
ไฮบริดคอมพิวเตอร์
อนาล็อกคอมพิวเตอร์
ถูกทุกข้อ

7. คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรุ่นแรกสร้างในปี
ค.ศ.
1960ที่องค์การทหารของสหรัฐอเมริกาสร้างสามารถประมวลผลได้กว่า
100 ล้านคำสั่งต่อวินาที หมายถึงข้อใด
มินิคอมพิวเตอร์
สถานีงานวิศวกรรม

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

8. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่สนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์เครือข่ายซึ่งใช้ในการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
หมายถึงข้อใด

ไมโครคอมพิวเตอร์
สถานีงานวิศวกรรม

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

มนเฟรมคอมพิวเตอร์

9. ข้อใดคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
มินิคอมพิวเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์

ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์

10. ไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนาน้อย
มีน้ำหนักประมาณ
1.5-3 กิโลกรัมจอภาพที่ใช้เป็นแบบแบนราบมีทั้งแสดงผลแบบสีเดียวหรือแบบหลายสี
หมายถึงข้อใด

โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์

11. การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาต่อเชื่อมกันเรียกว่า
การต่อเชื่อม
เครื่องเครือข่าย
เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน
อินเตอร์เน็ต

12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่
มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จะอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์
การสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตัวเท่านั้น
การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เรียกว่าระบบเครือข่าย (Network)

13. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน
โทรทัศน์
โทรศัพท์
วิทยุสื่อสาร
วิทยุ
FM

14. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม
สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
สายโคแอกเชียล
สายใยแก้วนำแสง

15. ข้อใดเป็นหน่วยที่ใช้วัดความเร็วของการส่งข้อมูล
pages per second
(pps)
lines per minute
(lpm)
bits
per second (bps)

data per minute
(dpm)

16. โครงสร้างเครือข่ายแบบใดที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลได้ทันทีโดยไม่คำนึงว่าเครือข่ายในขณะนี้มีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆหรือไม่
เครือข่ายแบบบัส
เครือข่ายแบบวงแหวน
เครือข่ายแบบดาว
เครือข่ายแบบเมช

17. โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญ
ยกเว้นข้อใด

ผู้ส่งข้อมูล
บุรุษไปรษณีย์
ข้อมูล
ผู้รับข้อมูล

18. ข้อใดเป็นความหมายของ ไคลเอนต์ (Client)
ทำหน้าที่เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เก็บชื่อโดเมน
ให้บริการเครื่องพิมพ์
เครื่องที่มีการเรียกใช้ข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

19. หน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบอนาล็อก
คือข้อใด

เดซิเบล
เฮริตซ์
Bit rate
บิต

20. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ตัวส่ง
ช่องทางการส่ง
ตัวรับ
ช่องทางการรับ

21. การติดต่อสื่อสารข้อใด
ที่ไม่นิยมทำได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภาพนิ่ง
ข้อความ
เสียง
ภาษามือ

22. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

23. ปัจจัยในการสื่อสารข้อมูล
มีองค์ประกอบกี่แบบ

3 แบบ
4 แบบ
5 แบบ
6
แบบ

24. ระบบเครือข่ายต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อพ่วงกัน
ตั้งแต่กี่เครื่องขึ้นไป

2
เครื่อง

3 เครื่อง
4 เครื่อง
5 เครื่อง

25. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการ
คืออะไร

เครื่องกลาง
เครื่องโฮสต์
เครื่องเครือข่าย
เครื่องเครื่องไคลเอนต์

26. ตัวกลางที่ใช้ต่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายเรียกว่า
สายไฟ
สายเครือข่าย
โมเด็ม
การ์ดแลน

27. ข้อใดไม่ใช่การบริการ
ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จดหมายอิเล็คทรอนิคส์
การสนทนา
การแบ่งปันข้อมูล
การส่งสินค้า

28. เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารได้ระยะทางเท่าใด
ประเทศต่อประเทศ
ทวีปต่อทวีป
ซีกโลกต่อซีกโลก
ไม่จำกัดระยะทาง

29. โปรแกรมใด ที่ทำหน้าที่ในการจัดระบบค้นหาและการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร
โปรแกรม Windows
โปรแกรม
Microsoft Office
โปรแกรม MSN
โปรแกรม
เบราว์เซอร์

30. ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย
ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปที่สามารถทำการประมวลผล

Server
Workstation
Client
Terminal

31. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในข้อใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
อินทราเน็ต
แลน
แวน
แมน

32. เครือข่ายในท้องถิ่น
มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร

แลน
แวน
แมน
อินเตอร์เน็ต

33. ถ้าเป็นเครือข่ายภายในองค์กรใดๆ
เรียกว่าอะไร

แลน
แวน
แมน
อินเตอร์เน็ต

34. รูปแบบการเชื่อมโยงโครงข่าย มีกี่ลักษณะ
2
3
4
5

35. รูปแบบการเชื่อมโยงโครงข่าย เรียกว่าอะไร
เทคโนโลยี
อิเล็คทรอนิคส์
โทโปโลยี
ไคลเอนต์

36. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายที่นิยมใช้กันมากที่สุด
คือแบบใด

แบบบัส
แบบดาว
แบบวงแหวน
แบบตาข่าย

37. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบใดที่ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
แบบดาว
แบบตาข่าย
แบบวงแหวน
แบบบัส

38. รูปแบบเครือข่ายแบบดาวมีข้อเสียอย่างไร
วิเคราะห์จุดเสียยากมาก
สิ้นเปลืองสายสัญญาณมาก
ใช้อุปกรณ์มากกว่าแบบอื่น
ความเร็วของสัญญาณน้อยกว่า

39. รูปแบบเครือข่ายใดเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบก็จะไม่ทำงาน
แบบดาว
แบบวงแหวน
แบบบัส
แบบตาข่าย

40. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบใดที่มีเครื่อง
Server อยู่ตรงกลาง
แบบดาว
แบบวงแหวน
แบบตาข่าย
แบบบัส

41. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
สายสัญญาณ
เครื่องคอมพิวเตอร์
การ์ดเครือข่าย

42. การส่งสัญญาณแบบมีสายสัญญาณแบบใดที่มีความเร็วสูงสุด
สายโคแอกเซียล
สายคู่บิดเกลียว
สายใยแก้วนำแสง
สายแกนนำโลหะ

43. การ์ดเครือข่ายทำหน้าที่อย่างไร
ส่งสัญญาณ
รับสัญญาณ
แปลงสัญญาณ
รับและส่งสัญญาณ

44. การเชื่อมสัญญาณเครือข่ายหลายจุดหลายกลุ่มเครือข่าย
ใช้อุปกรณ์ในข้อใด

สายเครือข่าย
การ์ดเครือข่าย
สวิทชิ่งฮับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

45. การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องใช้อุปกรณ์ดังนี้ ยกเว้นข้อใด
สายสัญญาณ
หัวต่อสายสัญญาณ
การ์ดเครือข่าย
สวิทชิ่งฮับ

46. การเชื่อมต่อเครือข่ายตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปใช้อุปกรณ์ดังน ี้ยกเว้นข้อใด
โมเด็ม
การ์ดเครือข่าย
สวิทชิ่งฮับ
สายสัญญาณ

47. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบไร้สายในระบบเครือข่าย
มีชื่อเรียกว่าอะไร

ฮับ
เราท์เตอร์
ไวเรสแลน
ดิจิตอล

48. ช่องต่อที่สวิทชิ่งฮับ ทำหน้าที่อย่างไร
เชื่อมต่อสายเครือข่าย
เชื่อมต่อหัวสายสัญญาณเข้ากับสวิทชิ่งฮับ
เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน
ถูกทุกข้อ

49. ในระบบเครือข่ายอุปกรณ์ใดมีความสำคัญมากที่สุด
สายสัญญาณ
หัวเครือข่าย
คีมเข้าหัวเครือข่าย
เครือคอมพิวเตอร์เครือข่าย

50. อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมีหลักการทำงานอย่างไร
ส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้า
ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
ส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็ก
ถูกทุกข้อ

51. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
คีมเข้าหัว
ไขควง
สายสัญญาณ
หัว RJ45

52. สายสัญญาณตีเกลียวคู่มีกี่เส้น
5
6
7
8

53. การต่อชนิดตรง สายสีคู่ใดเรียงอันดับ 1
และ 2
ขาวเขียว-เขียว
ขาวน้ำตาล-น้ำตาล
ขาวน้ำเงิน-น้ำเงิน
ขาวส้ม-ส้ม

54. การส่งสัญญาณรับส่งใช้สายสัญญาณกี่คู่
2
3
4
5

55. การต่อชนิดไขว้ สายสีคู่ใดเรียงอันดับ 1
และ 2
ขาวเขียว-เขียว
ขาวน้ำตาล-น้ำตาล
ขาวน้ำเงิน-น้ำเงิน
ขาวส้ม-ส้ม

56. การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างกรุ๊ปเครือข่ายโดยใช้สวิทชิ่งฮับ
ต่อสายแบบใด

แบบชนิดตรง
แบบชนิดไขว้
แบบวงแหวน
แบบตาข่าย

57. เมื่อต่อสายสัญญาณแล้วปรากฏว่าติดต่อเครือข่ายไม่ได้
ต้องตรวจสอบจุดใดเป็นอันดับแรก

สายสัญญาณ
การ์ดเครือข่าย
สวิทชิ่งฮับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

58. คีมเข้าหัวทำหน้าที่อย่างไร
ตัดสายเครือข่าย
บีบย้ำเข้าหัว
RJ45
บีบย้ำเข้าหัว
RJ11
ถูกทุกข้อ

59. เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายมีหมายเลขประจำเครื่อง
หมายถึงอะไร

Protocal
TCP/IP
IP
ADRESS

GateWay

60. ค่าของเครื่อง Server หมายถึงข้อใด
Protocal
TCP/IP
IP ADRESS
GateWay

61. อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นที่นำมาใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตแบบส่วนบุคคล คือข้อใด

สแกนเนอร์
การเปิดบัญชีใช้งานอินเตอร์เน็ตกับ ISP
โมเด็ม
คู่สายโทรศัพท์

62. ปุ่มเครื่องมือ Favorites กับ Book mark ใช้ทำหน้าที่อะไร
สำเนาข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์
ทำสำเนาไปที่เครื่องพิมพ์
เก็บที่อยู่เว็บไซต์ไว้เรียกใช้ภายหลัง
ค้นหาข้อมูล

63. ใน Internet Explorer ถ้าต้องการพิมพ์เว็บเพจออกทางเครื่องพิมพ์ ต้องเลือกจากเมนูคำสั่งในข้อใด
Sent to >Print
View >Print
Edit >Print
File
>Print

64. ถ้าต้องการทำสำเนาเว็บเพจไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกใช้
ภายหลังต้องเลือกใช้คำสั่งใด

File
> Save As

File > Print
File > Open
File > New

65. หน่วยงานในประเทศไทยที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นแห่งแรก
ตรงกับข้อใด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม

66. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
โมเด็ม
ซอฟท์แวร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องโทรศัพท์

67. ระบบอินเตอร์เน็ตเริ่มใช้ในประเทศไทยเมื่อปี
พ.ศ.ใด

ปี พ.ศ.2526
ปี พ.ศ.2528
ปี พ.ศ.2532
ปี พ.ศ.2535

68. ข้อมูลที่พบในอินเตอร์เน็ต
ข้อใดเป็นข้อมูลกราฟิก

วีดีโอ
ข้อความ
ข้อความวิ่ง
เสียง

69. การดาวน์โหลดภาพนิ่งในอินเตอร์เน็ต
ใช้คำสั่งใด

Save Background As
Copy
Copy Background
Save
Picture As

70. เว็บไซต์ยอดนิยมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลคือ
www.yahoo.com
www.sanook.com
www.google.com
www.msn.com

71. ในโปรแกรมการรับส่ง E-mail ช่อง To มีไว้สำหรับทำอะไร
ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E–mail
ใส่ E-mail Address ของผู้รับสำเนา
ใส่ E-mail Address ของผู้รับ

72. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร
ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ
ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E–mail
ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1
ชื่อ

73. ข้อใดต่อไปนี้เป็นบริการที่ไม่มีใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Clipart
Telnet
FTP
Chat

74. ช่อง CC มีไว้สำหรับทำอะไร
ใช้ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E-mail
ใช้เมื่อต้องการส่ง E-mail ถึงผู้รับมากกว่า 1
คน (แบบสำเนา)

ใช้ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
ใช้เมื่อต้องการส่ง E-mail Address ของผู้รับ

75. กระดานสนทนา มีประโยชน์อย่างไร
ใช้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ใช้ในการโต้ตอบซึ่งกันและกันอย่างมีคุณธรรม
เป็นห้องเผยแพร่ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ถูกทุกข้อ

76. ข้อใดไม่ใช่การบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง
การซื้อขายสินค้า
การจองตั๋วเครื่องบิน
การเผยแพร่ภาพความลับ
การท่องเที่ยวที่เสี่ยงภัย

77. การสมัครการเป็นสมาชิกจดหมายอิเลคทรอนิคส์
มีเงื่อนไขอย่างไร

2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
ไม่จำกัดครั้ง

78. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
ต้องไม่แสดงข้อคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต
ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์

79. บริการใดบนอินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง
การสืบค้นข้อมูลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
การคัดลอกข้อมูลเรื่องการขยายพันธุ์พืช
การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว
การลงทะเบียนเรียน

80. เมื่อต้องการส่ง E-mail Address ของผู้รับหน่วยงานในประเทศไทยที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นแห่งแรก ตรงกับข้อใด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม

ขอขอบพระคุณ

http://school.obec.go.th/prathueang/network/test.htmlส่วนล่างของฟอร์ม

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 90 คน กำลังออนไลน์