รายงานการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว31101โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  31101โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5Es)  เรื่อง การเคลื่อนที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม                    

ชื่อผู้ศึกษา   นายอนุรุท พรมมี

ปีที่ศึกษา     2553

หน่วยงาน   โรงเรียนซำสูงพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

           

บทคัดย่อ

            การพัฒนาครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 
31101 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เรื่อง การเคลื่อนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  31101โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5Es)   3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 
31101 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ    หาความรู้ (5Es)  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  31101  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)เรื่อง การเคลื่อนที่  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1 ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2553
จำนวน  37  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (E1/E2)แบบกลุ่มตัวอย่างเดียวที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน
และค่าดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่
ค่าอำนาจจำแนก แบบทดสอบรายข้อ (B-Index) ค่าความยากง่าย(
P) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (rcc)
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนโดยหาค่าเฉลี่ย ()ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)
 

   

            ผลการพัฒนาพบว่า  

              1. 
แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  31101 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(
5Es)  เรื่อง การเคลื่อนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ  (E1 / E2)  เท่ากับ 86.48 / 84.39  ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  31101  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เรื่อง การเคลื่อนที่    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน(

=33.76, SD = 2.25)  สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน(

=15.21, SD=4.32) 

              3.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
31201  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)   เรื่อง การเคลื่อนที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   มีค่าเท่ากับ 0.7480  แสดงว่า
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.
7480   หรือคิดเป็นร้อยละ  74.80 

              4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  31101
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
 เรื่องการเคลื่อนที่
อยู่ในระดับมากทุกข้อ(
= 3.98,
SD = 0.24)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์