แก้วิกฤต"คุณธรรม"วัยรุ่นไทย [10 พ.ค.51]

รูปภาพของ ssspoonsak

แก้วิกฤต"คุณธรรม"วัยรุ่นไทย 
ข่าววันที่ 10 พฤษภาคม 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ


 
ศูนย์คุณธรรม รุกแก้วิกฤตคุณธรรมของวัยรุ่นไทย ชี้อบรมครูมัธยมถ่ายทอดเทคนิคการสอน-จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน


                น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) กล่าวถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนด้วยกระบวนการวิจัย ในโครงการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมสถานศึกษาภาคกลาง ที่เชิญครูระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายจำนวน 80 โรง กว่า 200 คนเข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า จากการที่ศูนย์คุณธรรมร่วมกับศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์ ทำวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง "สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ในปี 2550 พบว่าเยาวชนไทยยังขาดคุณธรรม 6 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา และความขยันหมั่นเพียร โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นกลุ่มที่มีคุณธรรมต่ำกว่าช่วงอายุอื่น ๆ โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 67.2 คะแนน จึงเป็นที่มาให้ศูนย์คุณธรรม นำผลสำรวจมาเป็นข้อมูลในการสร้างกลไกกระตุ้นประชาชนขับเคลื่อนสาธารณชนให้ติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของประชาชนและรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมในสังคมไทย


                น.ส.นราทิพย์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรม จึงร่วมมือกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นำโดย รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ซึ่งขออนุญาตนำผลการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคด้านคุณธรรมที่รวบรวมอยู่ในหนังสือ "หลากหลายวิถี..สร้างคนดีสู่สังคม" นำมาตีพิมพ์เพิ่มอีก 4,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ และใช้เป็นคู่มือในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนด้วยกระบวนการวิจัย โดยเชิญคณะครูและคณาจารย์จาก ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาอบรมเทคนิคการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กวัยรุ่นไทยเป็นคนมีคุณธรรมผ่านการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมความดีไม่มีขาย..อยากได้ต้องสะสม , ต้นไม้แห่งความหวัง และคนดีมีคุณธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ครูที่สนใจกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนสามารถติดต่อเพื่อดาวน์โหลดบทเรียนได้ที่ www.moralcenter.or.th


                " ครูผู้สอนที่เป็นแกนนำโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม โรงเรียนละประมาณ 10 คน จะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคการสอนคุณธรรมที่สามารถสอดแทรกในทุกวิชาเรียนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งครูที่อบรมจะต้องทำวิจัยและคิดค้นเทคนิคการสอนคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จของชั้นเรียนตนเองออกมาในที่สุด ขณะเดียวกันศูนย์คุณธรรมได้ประสานความร่วมมือกับนักวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เข้าไปทำวิจัยติดตามประเมินผลการสอนคุณธรรมด้านต่างๆ ในแก่นักเรียน โดยคณะผู้วิจัยจะเข้าไปสังเกตการณ์และถอดบทเรียนและองค์ความรู้ต่างๆ ว่า ครูสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะและปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนได้หรือไม่ พร้อมทั้งนำมาตัวอย่างการสอนคุณธรรมที่ดีมาเผยแพร่ต่อไป" ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าว
 
 

http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=56&nid=13557

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=56&nid=13557

ใครบอกวัยรุ่นกับคุณธรรมเป็นของที่ไม่ค่อยจะไปด้วยกัน

อ่านข่าวนี้เสร็จ รู้สึกว่า เข้าใจผิดแล้ว เพราะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาก

ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์