กิจกรรมสร้างสรรค์ กับครูธาริณี พรหมมาศ หน่วยกล้วย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ vjstarinee

 

แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
หน่วย 15  หน่วยกล้วยมากคุณค่า

จุดประสงค์
1. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างน้อย 3 กิจกรรม
2. เด็กสามารถถ่ายทอดความคิดและจินตนาการได้
3. เด็กสามารถบอกชื่อผลงานของตนเองได้
4. เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
5. เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
- การวาดภาพด้วยสีเทียน
- การวาดภาพด้วยสีน้ำ
- การปั้น
- การฉีกปะ
- การพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย
ประสบการสำคัญ
พัฒนาด้านร่างกาย
- การเขียนภาพและการเล่นสี
- การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยดินเหนียว ดินน้ำมัน แท่งไม้ เศษวัสดุอื่นๆ
พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
- การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
- การเล่นอิสระ
- การเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม
พัฒนาด้านสังคม
- การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การวางแผนตัดสินใจเลือกลงมือปฏิบัติ
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นผู้อื่น
- แก้ปัญหาในการเล่น
พัฒนาด้านสติปัญญา
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ
- การรับรู้และการแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุของเล่น และผลงาน
- การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด

กิจกรรม
1. ครูและเด็กเตรียมโต๊ะ 5 โต๊ะและอุปกรณ์พร้อมกับแนะนำการทำกิจกรรมดังนี้
โต๊ะที่ 1 การวาดภาพด้วยสีเทียน
โต๊ะที่ 2 การวาดภาพด้วยสีน้ำ
โต๊ะที่ 3 การปั้น
โต๊ะที่ 4 การฉีกปะ
โต๊ะที่ 5 การพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย
2. ครูสาธิตกิจกรรมการพิมพ์ภาพจากก้านกล้วยดังนี้
2.1 ครูแจกกระดาษให้กับเด็ก ๆ คนละ 1 แผ่น
2.3 ครูสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพจากก้านกล้วยให้เด็ดดู
2.4 ครูให้เด็กทำกิจกรรมการผับปลาหมึกจากกระดาษตามอิสระ
3. ครูแนะนำกิจกรรมต่างๆและสร้างข้อตกลงร่วมกับเด็กดังนี้
3.1 เด็กๆต้องทำกิจกรรมพิมพ์ภาพจากก้านกล้วยตามใจชอบและเลือกทำกิจกรรมอื่นไดอีก 2 อย่าง
3.2 เด็กๆทุกคนต้องไม่ทำสีหกเลอะเทอะ
3.3 เด็กๆต้องไม่แย่งกันทำ
3.4 เด็กๆจะต้องไม่นำพู่กันมาจุ่มสีรวมกัน
3.5 เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จจะต้องนำไปตากให้แห้ง
4. ให้เด็กทำกิจกรรมอย่างอิสระ
5. ครูดูแลเด็กอย่างทั่วถึงและกระตุ้นให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายและครูตรวจผลงานเด็กโดยบันทึกคำพูดชื่อ ว/ด/ป แล้วให้เด็กไปเก็บผลงานของตนเองเมื่อทำกิจกรรมครบตามข้อตกลงแล้วให้เล่นเสรี
6. เมื่อใกล้หมดเวลาครูบอกให้เด็กๆช่วยกันเก็บอุปกรณ์และล้างมือ
7. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและสิ่งที่เด็กเรียนรู้

สื่อการเรียนการสอน
- กระดาษสี กาว สีน้ำ สีเทียน พู่กัน ดินน้ำมัน

ประเมินผล
- การทำกิจกรรมของเด็ก
- ความมีระเบียบวินัยของเด็ก
- ความมีน้ำใจรู้จักแบ่งปัน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์