กิจกรรมสร้างสรรค์ กับครูธาริณี พรหมมาศ หน่วยกล้วย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ vjstarinee

 

แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
หน่วย 15  หน่วยกล้วยมากคุณค่า

จุดประสงค์
1. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างน้อย 3 กิจกรรม
2. เด็กสามารถถ่ายทอดความคิดและจินตนาการได้
3. เด็กสามารถบอกชื่อผลงานของตนเองได้
4. เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
5. เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
- การวาดภาพด้วยสีเทียน
- การวาดภาพด้วยสีน้ำ
- การปั้น
- การฉีกปะ
- การพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย
ประสบการสำคัญ
พัฒนาด้านร่างกาย
- การเขียนภาพและการเล่นสี
- การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยดินเหนียว ดินน้ำมัน แท่งไม้ เศษวัสดุอื่นๆ
พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
- การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
- การเล่นอิสระ
- การเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม
พัฒนาด้านสังคม
- การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การวางแผนตัดสินใจเลือกลงมือปฏิบัติ
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นผู้อื่น
- แก้ปัญหาในการเล่น
พัฒนาด้านสติปัญญา
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ
- การรับรู้และการแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุของเล่น และผลงาน
- การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด

กิจกรรม
1. ครูและเด็กเตรียมโต๊ะ 5 โต๊ะและอุปกรณ์พร้อมกับแนะนำการทำกิจกรรมดังนี้
โต๊ะที่ 1 การวาดภาพด้วยสีเทียน
โต๊ะที่ 2 การวาดภาพด้วยสีน้ำ
โต๊ะที่ 3 การปั้น
โต๊ะที่ 4 การฉีกปะ
โต๊ะที่ 5 การพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย
2. ครูสาธิตกิจกรรมการพิมพ์ภาพจากก้านกล้วยดังนี้
2.1 ครูแจกกระดาษให้กับเด็ก ๆ คนละ 1 แผ่น
2.3 ครูสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพจากก้านกล้วยให้เด็ดดู
2.4 ครูให้เด็กทำกิจกรรมการผับปลาหมึกจากกระดาษตามอิสระ
3. ครูแนะนำกิจกรรมต่างๆและสร้างข้อตกลงร่วมกับเด็กดังนี้
3.1 เด็กๆต้องทำกิจกรรมพิมพ์ภาพจากก้านกล้วยตามใจชอบและเลือกทำกิจกรรมอื่นไดอีก 2 อย่าง
3.2 เด็กๆทุกคนต้องไม่ทำสีหกเลอะเทอะ
3.3 เด็กๆต้องไม่แย่งกันทำ
3.4 เด็กๆจะต้องไม่นำพู่กันมาจุ่มสีรวมกัน
3.5 เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จจะต้องนำไปตากให้แห้ง
4. ให้เด็กทำกิจกรรมอย่างอิสระ
5. ครูดูแลเด็กอย่างทั่วถึงและกระตุ้นให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายและครูตรวจผลงานเด็กโดยบันทึกคำพูดชื่อ ว/ด/ป แล้วให้เด็กไปเก็บผลงานของตนเองเมื่อทำกิจกรรมครบตามข้อตกลงแล้วให้เล่นเสรี
6. เมื่อใกล้หมดเวลาครูบอกให้เด็กๆช่วยกันเก็บอุปกรณ์และล้างมือ
7. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและสิ่งที่เด็กเรียนรู้

สื่อการเรียนการสอน
- กระดาษสี กาว สีน้ำ สีเทียน พู่กัน ดินน้ำมัน

ประเมินผล
- การทำกิจกรรมของเด็ก
- ความมีระเบียบวินัยของเด็ก
- ความมีน้ำใจรู้จักแบ่งปัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์