แบบทดสอบวิชาดนตรี ป.3 ม.อนิรุธ 1/2554

รูปภาพของ acsanirut

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและทำแบบทดสอบวิชาดนตรีด้วยตนเอง เปิดหนังสือดูได้ แล้วลงชื่อ ชั้น เลขที่ ด้วยนะจ๊ะ

นักเรียนต้องอ่านหนังสือประกอบด้วย  อ่านหลายๆ รอบนะ  มีเวลาอ่าน 1 สัปดาห์นะจ๊ะLaughing

 

1."รูปร่างคล้ายลำเรือ" เป็นลักษณะของเครื่องดนตรีใด

ก.กรับเสภา ข.ฆ้องวงใหญ่ ค.ระนาดเอก ง.ขลุ่ยหลีบ

2.เครื่องดนตรีในข้อใด มีรูปร่างคล้ายฝาขนมครก

ก.ซอด้วง ข.จะเข้ ค.กรับเสภา ง.ฉิ่ง

3.เครื่องดนตรีในข้อใด ทำด้วยโลหะ

ก.ฉาบ ข.กรับเสภา ค.ขลุ่ยเพียงออ ง.จะเข้

4.คันชักเป็นส่วนประกอบของเครื่องดนตรีใด

ก.จะเข้ ข.ฉิ่ง ค.ระนาดเอก ง.ซอด้วง

5.ขลุ่ยเพียงออ มีรูปร่างคล้ายกับสิ่งใด

ก.ฝาขนมครก ข.หลอดดูด ค.ลำเรือ ง.แท่งสี่เหลี่ยม

6.เครื่องดนตรีประเภทที่มีสาย เกิดเสียงจากวิธีการใด

ก.เป่า ข.ดีด ค.เคาะ ง.ตี

7.ข้อใดทำให้เกิดเสียงในเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า

ก.การเคาะ ข.ไฟฟ้า ค.ลม ง.แรงตี

8.ตัวขาว มีอัตราเสียงเท่ากับข้อใด

ก.ตัวดำสองตัว ข.เขบ็ตสองชั้นสองตัว ค. ตัวดำหนึ่งตัว-เขบ็ตสองชั้นหนึ่งดัว ง.ตัวขาวหนึ่งตัว-ตัวดำหนึ่งตัว

9.จังหวะเพลงไทย ฟังจากเสียงเครื่องดนตรีใด

ก.ระนากเอก ข.ฉิ่ง ค.ฉาบ ง.ขลุ่ยเพียงออ

10.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.ไวโอลินมีรูปร่างคล้ายกับกีตาร์ ข.ลิ้นของแซกโซโฟนทำจากโลหะ

ค.เมโลเดียนใช้วิธีการเป่าและกดลิ่มนิ้วเพื่อให้เกิดเสีัยง ง.แผงตีของเบลไลราคล้ายแผงไม้ของระนาด

11.เครื่องดนตรีในข้อใด มีรูปร่างคล้ายเลข 8

ก.กีตาร์โปร่ง ข.ขลุ่ยเพียงออ ค.ฆ้องวง ง.เบลไลรา

12.เสียงของเครื่องดนตรีชนิดใด ไม่ได้เกิดจากการสั่นสะเทือนจากแรงกระทบ

ก.ระนาด ข.จะเข้ ค.ฆ้องวงใหญ่ ง.กรับเสภา

13.ข้อใดเป็นสัญลักษณ์แทนการร้องหรือเล่นด้วยเสียงดัง

ก.O ข.F ค.P ง.D

14.ข้อใดเป็นจังหวะเร็วของเพลงไทย

ก.จังหวะสองชั้น ข.จังหวะสามชั้น ค.จังหวะชั้นเดียว ง.จังหวะสี่ชั้น

15.โน๊ตตัว ฟา ตรงกับช่องที่เท่าไหร่ของบรรทัด 5 เส้น

ก.ช่องที่ 1 ข.ช่องที่ 2 ค.ช่องที่ 3 ง.ช่องที่ 4

16.โน๊ตตัว โด ตรงกันเส้นที่เท่าไหร่ของบรรทัด 5 เส้น

ก.เส้นที่ 1 ข.เส้นน้อยที่ 1 ค.เส้นที่ 3 ง.เส้นที่ 5

17.โน๊ตตัว ซอล ตรงกับเส้นที่เท่าไหร่ของบรรทัด 5 เส้น

ก.เส้นที่ 4 ข.เส้นที่ 1 ค.เส้นที่ 2 ง.เส้นที่ 3

18.ตัวโน๊ตในข้อใด มีอัตราเสียงสั้นที่สุด

ก.ตัวขาว ข.ตัวกลม ค.ตัวดำ ง.เขบ็ตสองชั้น

19.เพลงค่าน้ำนม มักเปิดในโอกาศใด

ก.งานวันเด็ก ข.งานวันแม่ ค.งานวันขึันปีใหม่ ง.งานวันพ่อ

20.ในการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน ควรเปิดเพลงใด

ก.เพลงประจำโรงเรียน ข.เพลงตื่นเถิดชาวไทย ค.เพลงมหาฤกษ์ ง.เพลงต้นตระกูลไทย

21.ข้อใดเป็นการแสดงสัญลักษณ์มือโน๊ตตัว มี

ก.กำมือนิ้วโป้งชี้ลงล่าง ข.คว่ำฝ่ามือปลายนิ้วชี้ขึ้น ค.ตั้งฝ่ามือ ง.คว่ำฝ่ามือปลายนิ้งชี้ลง

22.ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่า

ก.ระนาดเอก ข. ฉิ่ง ค.ขลุ่ยเพียงออ ง.จะเข้

23.เครื่องดนตรีชนิดใด ใช้บรรเลงทำนอง

ก.กรับ ข.ซอด้วง ค.ตะโพน ง.ฉาบ

24.ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีสากล

ก.เบลไลรา ข.ขิม ค.ฆ้องวงใหญ่ ง.ระนากเอก

25.เครื่องดนตรีชนิดใด ไม่ใช้คันชักสีเพื่อให้เกิดเสียง

ก.ซออู้ ข.ไวโอลิน ค.สะล้อ ง.เมโลเดียน

26.เครื่องดนตรีในข้อใด จัดเป็นประเภทเดียวกับฉิ่ง

ก.ปี่นอก ข.ฆ้องวง ค.จะเข้ ง.ขลุ่ย

27.ตัวโน๊ตในข้อใดมีอัตราเสียงยาวที่สุด

ก.เขบ็ตสองชั้น ข.ตัวขาว ค.ตัวกลม ง.ตัวดำ

28.ตัวกลม มีอัตราเสีบงเท่ากับข้อใด

ก.ตัวดำ 2 ตัว ข.เขบ็ตสองชั้น 2 ตัว ค.ตัวขาว 2 ตัว ง.เขบ็ตหนึ่งชั้น 2 ตัว

29.ตัวเลข 2 ในบรรทัด 5 เส้นเกี่ยวข้องกับข้อใด

4

ก.ทำนอง ข.จังหวะ ค.การประสานเสียง ง.รูปแบบของเพลง

30.โน๊ตตัวกลม ที่อยู่คาบเส้นที่ 1 คือโน๊ตตัวใด

ก.ฟา ข.เร ค.ที ง.มี

31.ข้อใดเป็นเสียงการบรรเลงของฉิ่งที่ถูกต้อง

ก.ฉับ ฉิ่ง ฉิ่ง ฉับ      ข.ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ 

ค.ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง       ง.ฉิ่ง ฉับ ฉับ ฉิ่ง

32.เสียงเครื่องดนตรีใด ให้ความรู้สึกหนักแน่น

ก.ซออู้ ข.ขลุ่ย ค.กลอง ง.ฉิ่ง

33. P เป็นสัญสักษณ์แทนในข้อใด

ก.เสียงเบา ข.จังหวะเร็ว ค.เสียงด้ง ง.จังหวะช้า

34.เพลงใดที่มักได้ยินบ่อยๆ ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

ก.เพลงมหาชัย ข.เพลงชาติไทย ค.เพลงพรปีใหม่ ง.เพลงสรรเสริญพระบารมี

35.เพลงสดุดีมหาราชา ใช้บรรเลงในวันสำคัญในข้อใด

ก.วันปิยมหาราช ข.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ค.วันจักรี ง.วันฉัตรมงคล

 

 

ร่างกายของเรา ป.1

แบบทดสอบวิชาดนตรี ป.4

++++คุณประโยชน์ต่างๆ ของผัก+++

++++คุณรู้ไหมว่า...ปล่อยปลาแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไร+++

***คำเตือน การดื่มสุรา*** 

ไม่ต้องไปหาหมอ ก็ได้...?

หนู พิมพ์ปวีณ์ อิริยาภิชาติ ป.3/2 เลขที่19 มาแล้วค่า

มาช้าเพราะลืมรหัสผ่านค่า

รูปภาพของ acs21146

วชิราภรณ์ ป.3/3  no.44

ทำแล้ววคะม.อนิรุธSmile

พอได้

 Winkสวัสดีค่ะ  ม.อนิรุธ  หนูทำแล้วก็รู้สึกดีขึ้นEmbarassed  แต่หนูยังไม่เข้าใจเรื่องตัวดำเปลี่ยนเป้นตัวขาวUndecidedและ  P  O  F  DCry  แต่หนูก็ดีใจกับคะแนนที่ได้  แม้ว่าหนูมาสมัครที่หลัง  แต่ก็ดีที่ได้สมัครLaughing    จาก  อรษา  เชียงแรงYell

1.ค

2.ง

3.ก

4.ง

5.ข

6.ข

7.ค

8.ก

9.ข

10.ง

11.ก

12.ข

13.ข

14.ค

15.ข

16.ข

17.ค

18.

19.ข

20.ก

21.ง

22.ค

23.ก

24.ก

25.ง

26.ข

27.ค

28.ค

29.ข

30.ง

31.ข

32.ค

33.ก

34.ค

35.ข

เด็กหญิง สิริพร ไชยวงศ์แก้ว ป.3/4 เลขที่ 35

มารายงานตัวแล้วค่ะ จิรนันท์ ป.3/6  เลขที่ 16

มารายงานตัวแล้วค่ะ จิรนันท์ มิ้นท์ ป.3/6

วรรณิดา โชควนิช เลขที่ 19 ป3/5
ยากเหมือนกันค่ะ

ฝึกทำเรียบร้อยแล้วค่ะ ธนัชชา สิพพนะโกศล ป.3/4 เลขที่ 20

 

1 ค

2 ง

3 ก

4 ง

5 ข

6 ข

7 ค

8 ก

9 ข

10 ข

11 ก

12 ข

13 ข

14 ค

15 ก

16 ข

17 ค

18 ง

19 ข

20 ก

21 ง

22 ค

23 ข

24 ก

25 ง

26 ข

27 ค

28 ค

29 ข

30 ง

31 ข

32 ค

33 ก

34 ค

35 ข

 

เธอลงชื่อด้วยสิ

ข้อมสอบยากมากเลยค่ะ 55555

 

ชนสรณ์ พุทธศีลพรสกุล ป.3/1 เลขที่ 21

หนูชื่อ กัลยกร จงวสุศรี ป.3/3 เลขที่ 33 ได้ทำแบบทดสอบแล้วค่ะ (ยากนิดหน่อยแต่ก็พอทำได้ค่ะ)

บางข้อก็ง่าย  บางข้อก็ยากค่ะ 

จาก ญาณิศา  ป. 3/5 เลขที่ 46

1. ค

2. ง

3.ก

4.ง

5.ข

6.ข

7.ค

8.ก

9.ข

10.ง

11.ก

12.ข

13.ข

14.ค

15.ข

16.ข

17.ค

18.

19.ข

20.ก

21.ง

22.ค

23.ก

24.ก

25.ง

26.ข

27ค

28ค

29ข

30ง

31ข

32ค

33.ก

34ค

35ข

ด.ญ.รดา   ดีรุ่งโรจน์ ป 3/6 เลขที่ 2

 

 

ด.ญ.พรพุทธ เชื้อเล็ก ป.3/3 เลขที่20 acs 21014ค่ะ
ได้ลองทำข้อสอบแล้วข้อสอบยากใช้ได้เลยค่ะ มีถูกบ้างผิดบ้าง

ด.ญ.สุวิชญา ดำรงค์ชัยธนา ป.3/ 6  เลขทึ21

1  ค

2  ง

3  ก

4  ง

5  ข

6  ข

7  ค

8  ก

9  ข

10 ข

11 ก

12 ข

13  ข

14 ค

15 ก

16 ข

17 ค

18 ง

19 ข

20 ก

21 ง

22 ค

23 ค

24 ก

25 ง

26 ข

27 ค

28 ค

29 ข

30 ง

31 ข

32 ค

33 ก

34 ค

35 ข

 

ธนัญญา  จงฤกษ์งาม ป.3/2 เลขที่ 4 acs20931

1.ค

2.ง

3.ก

4.ง

5.ข

6.ข

7.ค

8.ก

9.ข

10.ข

11.ก

12.ข

13.ข

14.ค

15.ก

16.ข

17.ค

18.ง

19.ข

20.ก

21.ง

22.ค

23.ข

24.ก

25.ง

26.ข

27.ค

28.ค

29.ข

30.ง

31.ข

32.ค

33.ก

34.ค

35.ข 

หนูชื่อ พิมพ์ปวีณ์  อิริยาภิชาติ   ป.3/2  เลขที่ 19 หนูมาทำช้าแต่ก็ดีกว่าาไม่มาทำนะค่ะYell

ข้อสอบของ ม. ยากนะค่ะLaughing

หนูชื่อ ศุภชัญญา  สมนิมิตร เลขที่ 14 ชั้นป.3/2 ค่ะ   

ข้อสอบของ ม.อนิรุธยากนิดหน่อย เเต่ก็พอทำได้ค่ะSmile 

รูปภาพของ ploytawan sorndej

หนูชื่อ ด.ญ.พลอยตะวัน ศรเดช ชั้น ป.3/6 เลขที่ 41 ได้ลองเข้ามาทำข้อสอบแล้วเหมือนกันค่ะ บางข้อก็ทำได้บางข้อก็...ยากนิดนึงค่ะ แต่ข้อที่ทำได้มีมากกว่านะคะ ..สอบวันจันทร์นี้หนูสู้เต็มที่ค่ะ..

 

พลอยตะวัน..

หนูกานต์รวี พรายพัทธยา ป.3/5 เลขที่ 43 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ

หนู ด.ญ.ณฐพร อัมพรบรรเจิด ป.3/3 เลขที่ 17

หนูลองทำดูแล้วนะคะผิดเยอะเหมือนกันค่ะ เดี๊ยวจะลองทำใหม่นะคะ

สวัสดีค่ะ

หมิ่นมิ้นท์

test ค่ะ

 

ณิชา 3/3

หนูชื่อด.ญแพรวา   เลาหศักดิ์เสนา   ป.3/3   เลขที่18

ม.อนิรุธขาหนูแสดงความคิดเห็นไปตั้งแต่วันพุธแล้วคะ  แต่หนูลืมเขียนชื่อก็เลยส่งมาใหม่   ข้อสอบพอทำได้คะ   หนูเตรียมตัวพร้อมที่จะสอบแล้วคะKiss

หนูทำแล้วนะคะก็ยากนิดหน่อย ด.ญ.ธัญจิรา ว่องไวคุณอนันต์ ป.3/6 เลขที่ 24

1. ค

2. ง

3.  ก

4.ง

5.  ข

6.  ข

7.ค

8. ก

9.  ข

10.  ข 

11. ก

12.  ข

13.  ข

14.  ค

15.  ก

16.  ข

17.  ค

18.   ง

19.   ข

20.   ก

21.   ง

22.   ค

23.   ข

24.  ก

25.  ง

26.  ข

27.  ค

28.  ค

29.  ข

30.  ง

31.  ข

32.  ค

33.  ก

34.  ค

35.  ข

ด.ญ. พรลภัส  นภาธร  ป. 3/6  เลขที่่  46 

ธัญญลักษณ์ ป.3/1 เลขที่18  หนูลองทำแล้วค่ะบางข้อก็ยาก บางข้อก็ง่ายค่ะLaughing

ทำแล้วค่ะ Smile 

ด.ญ  ณัฐรวี    กิจพัฒนาศิลป์     ป.3/6    เลขที่1

  Innocentสมัครเป็นสมาชิกแล้วค่ะ  ม.อนิรุธ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 169 คน กำลังออนไลน์