คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับปริญญาตรี

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 จำนวน 10 คน


         คุณสมบัติผู้สมัคร 
         1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้และจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 เท่านั้น
         2.
         กลุ่มที่ 1 ได้รับรางวัลฃนะเลิศจากการประกวดโครงานทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศประเภาสาขากายภาพ หรือสาขาชีวภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือได้รับรางวัลที่ 1 2 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสาขากายภาพ หรือสาขาชีวภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในระดับภาคใต้ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัด
         กลุ่มที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยแข่งขันระหว่างประเทศ
         3.ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคการศึกษาที่ 1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75
         4.ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         5.มีความประพฤติเรียบร้อย

         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัคร ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์(ติดรูปถ่ายแล้ว)
         2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 1 ชุด
         3.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครจำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
         4.สำเนาเกียรติบัตรผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
         5.สำเนาเอกสารรายชื่อ/เกียรติบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้แทนประเทศไทยแข่งขันระหว่างประเทศ จำนวน 1 ชุด


         การสมัคร
         สนใจให้เข้าไปกรอกใบสมัครที่เวบไซค์การรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ www.sc.psu.ac.th/quota เลือกเมนูการสมัครทุนโครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ทำตามตำแนะนำ กรอกข้อมูลให้ครบสั่งพิมพ์ใบสมัครสอบ ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
         ให้ส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง คุณเยาวลักษณ์ ตะเภาน้อย หน่วยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ปณ.3 คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2554


         ทุนการศึกษา
         กลุ่มที่ 1 ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ หรือได้รับรางวัลที่ 1 2 3 จากการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้จัด ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 13,000 บาท ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
         สิทธิ์ในการพักหอพักในมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกรณีที่มีผลการเรียนระดับม.ปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท/เดือน
         กลุ่มที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยแข่งขันระหว่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนและสิทธิ์เข่นเดียวกันกลุ่ม 1 ได้รับเพิ่มทุนการศึกษา เดือนละ 5,000 บาท
         กรณี ค่าธรรมเนียมการศึกษาและหอพักจะได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาถัดไป โดยมีเงื่อนไขจะต้องได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละปีการศึกษา


ที่มาโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์