วิธีการทำแผ่นพับ

รูปภาพของ twp9800

เรื่อง การสร้างแผ่นพับ แผ่นพับ คือ สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนึ่งที่จะพิมพ์ข้อความลงบนกระดาษแผ่นเดียว แต่มีการพับเพื่อแบ่งเนื้อหา ตามจานวนการพับ โดยควรคานึงถึงขนาดของข้อมูลและความสาคัญระหว่างหน้านั้น ๆ ให้ต่อเนื่อง อาจจะพับสามพับ หรือสี่พับก็ได้ ขั้นตอนการสร้างแผ่นพับ มีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าสู่โปรแกรม Microsoft word 2007
2. ตั้งค่าหน้ากระดาษในแนวนอน คลิกที่ แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ>การวางแนว>เลือกแนวนอน
จะได้กระดาษในแนวนอน
หน่วยที่ 1 โปรแกรม Microsoft Word 2007
โดย คุณครูอุไร ทองดี
3. จากนั้นแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์โดยจะแบ่งเป็นกี่คอลัมน์ก็ได้ตามความต้องการของเรา แต่ในที่นี่ จะแบ่งออกเป็น 3 คอลัมน์ โดยคลิกเลือกที่ คอลัมน์ >คอลัมน์เพิ่มเติม>คลิกเลือกสาม>ตกลง
4. จะได้หน้ากระดาษแบ่งออกเป็นสามคอลัมน์
? ? ?
หน่วยที่ 1 โปรแกรม Microsoft Word 2007
โดย คุณครูอุไร ทองดี
5. จากนั้นพิมพ์ข้อมูลหรือนาข้อมูลใส่ลงในหน้ากระดาษตามต้องการโดยเริ่มใส่ข้อมูลลงในคอลัมน์ที่ 1,2 และ 3 ตามลาดับ ถ้าต้องการเพิ่มกระดาษอีกหน้าก็กดปุ่ม enter จะได้หน้ากระดาษเพิ่มอีกหน้า
การแทรกรูปภาพ
6. การแทรกรูปภาพ คลิกที่แท็บ แทรก แล้ว คลิกที่ รูปภาพ หรือ ภาพตัดปะ เลือกรูปภาพตามที่ต้องการ หรือใช้วิธีการ copy รูปภาพมาวางก็ได้
การปรับเปลี่ยนลักษณะของรูปภาพ
7. ปรับเปลี่ยนลักษณะของรูปภาพคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการปรับภาพ
8. คลิกที่แท็บ รูปแบบ ของเครื่องมือรูปภาพ คลิกเลือกไอคอนในกลุ่ม ลักษณะรูปภาพ จะได้ลักษณะของรูปภาพตามที่ต้องการ
เลือกลักษณะรูปภาพจากแบบสาเร็จ
หน่วยที่ 1 โปรแกรม Microsoft Word 2007
โดย คุณครูอุไร ทองดี
การสร้างอักษรศิลป์ด้วย WordArt 9. ไปยังเอกสารที่จะสร้างอักษรศิลป์ คลิกที่แท็บ แทรก ในกลุ่มข้อความคลิกไอคอน แล้วเลือกลักษณะของอักษรศิลป์ที่ต้องการ
10. พิมพ์ข้อความแล้วเลือกแบบอักษร,ขนาด,และลักษณะ ตัวอักษรตามต้องการ แล้วเลือก ตกลง จะได้ข้อความศิลป์ตามที่ต้องการ การตกแต่งพื้นหลังของเอกสาร
11. คลิกที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่มพื้นหลังของหน้า คลิกที่ไอคอน สีของหน้า เลือกสีตามที่ต้องการ
หน่วยที่ 1 โปรแกรม Microsoft Word 2007
โดย คุณครูอุไร ทองดี
12. การใส่ลายน้า คลิกที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่มพื้นหลังของหน้า คลิกที่ไอคอน คลิกเลือกคาสั่ง ลายน้าแบบกาหนดเอง
? หากต้องการใส่ลายน้าเป็นรูปภาพ เลือกหัวข้อลายน้ารูปภาพ แล้วคลิกที่ปุ่ม เลือกรูปภาพ ไปเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกแทรก จะได้ลายน้าเป็นรูปภาพตามที่ต้องการ
13. เมื่อใส่พื้นหลังของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้แผ่นพับจานวน 1 หน้า ที่เสร็จสมบูรณ์


? ส่วนถ้าต้องการทาหน้าอื่น ๆ ต่อไป ก็ทาเช่นเดียวกันกับหน้าที่ 1

 Kiss

แหล่งที่มา  http://www.kruyaowarat.com/webquest/k2.pdf

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์