วิธีการทำแผ่นพับ

รูปภาพของ twp9800

เรื่อง การสร้างแผ่นพับ แผ่นพับ คือ สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนึ่งที่จะพิมพ์ข้อความลงบนกระดาษแผ่นเดียว แต่มีการพับเพื่อแบ่งเนื้อหา ตามจานวนการพับ โดยควรคานึงถึงขนาดของข้อมูลและความสาคัญระหว่างหน้านั้น ๆ ให้ต่อเนื่อง อาจจะพับสามพับ หรือสี่พับก็ได้ ขั้นตอนการสร้างแผ่นพับ มีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าสู่โปรแกรม Microsoft word 2007
2. ตั้งค่าหน้ากระดาษในแนวนอน คลิกที่ แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ>การวางแนว>เลือกแนวนอน
จะได้กระดาษในแนวนอน
หน่วยที่ 1 โปรแกรม Microsoft Word 2007
โดย คุณครูอุไร ทองดี
3. จากนั้นแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์โดยจะแบ่งเป็นกี่คอลัมน์ก็ได้ตามความต้องการของเรา แต่ในที่นี่ จะแบ่งออกเป็น 3 คอลัมน์ โดยคลิกเลือกที่ คอลัมน์ >คอลัมน์เพิ่มเติม>คลิกเลือกสาม>ตกลง
4. จะได้หน้ากระดาษแบ่งออกเป็นสามคอลัมน์
? ? ?
หน่วยที่ 1 โปรแกรม Microsoft Word 2007
โดย คุณครูอุไร ทองดี
5. จากนั้นพิมพ์ข้อมูลหรือนาข้อมูลใส่ลงในหน้ากระดาษตามต้องการโดยเริ่มใส่ข้อมูลลงในคอลัมน์ที่ 1,2 และ 3 ตามลาดับ ถ้าต้องการเพิ่มกระดาษอีกหน้าก็กดปุ่ม enter จะได้หน้ากระดาษเพิ่มอีกหน้า
การแทรกรูปภาพ
6. การแทรกรูปภาพ คลิกที่แท็บ แทรก แล้ว คลิกที่ รูปภาพ หรือ ภาพตัดปะ เลือกรูปภาพตามที่ต้องการ หรือใช้วิธีการ copy รูปภาพมาวางก็ได้
การปรับเปลี่ยนลักษณะของรูปภาพ
7. ปรับเปลี่ยนลักษณะของรูปภาพคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการปรับภาพ
8. คลิกที่แท็บ รูปแบบ ของเครื่องมือรูปภาพ คลิกเลือกไอคอนในกลุ่ม ลักษณะรูปภาพ จะได้ลักษณะของรูปภาพตามที่ต้องการ
เลือกลักษณะรูปภาพจากแบบสาเร็จ
หน่วยที่ 1 โปรแกรม Microsoft Word 2007
โดย คุณครูอุไร ทองดี
การสร้างอักษรศิลป์ด้วย WordArt 9. ไปยังเอกสารที่จะสร้างอักษรศิลป์ คลิกที่แท็บ แทรก ในกลุ่มข้อความคลิกไอคอน แล้วเลือกลักษณะของอักษรศิลป์ที่ต้องการ
10. พิมพ์ข้อความแล้วเลือกแบบอักษร,ขนาด,และลักษณะ ตัวอักษรตามต้องการ แล้วเลือก ตกลง จะได้ข้อความศิลป์ตามที่ต้องการ การตกแต่งพื้นหลังของเอกสาร
11. คลิกที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่มพื้นหลังของหน้า คลิกที่ไอคอน สีของหน้า เลือกสีตามที่ต้องการ
หน่วยที่ 1 โปรแกรม Microsoft Word 2007
โดย คุณครูอุไร ทองดี
12. การใส่ลายน้า คลิกที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่มพื้นหลังของหน้า คลิกที่ไอคอน คลิกเลือกคาสั่ง ลายน้าแบบกาหนดเอง
? หากต้องการใส่ลายน้าเป็นรูปภาพ เลือกหัวข้อลายน้ารูปภาพ แล้วคลิกที่ปุ่ม เลือกรูปภาพ ไปเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกแทรก จะได้ลายน้าเป็นรูปภาพตามที่ต้องการ
13. เมื่อใส่พื้นหลังของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้แผ่นพับจานวน 1 หน้า ที่เสร็จสมบูรณ์


? ส่วนถ้าต้องการทาหน้าอื่น ๆ ต่อไป ก็ทาเช่นเดียวกันกับหน้าที่ 1

 Kiss

แหล่งที่มา  http://www.kruyaowarat.com/webquest/k2.pdf

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 425 คน กำลังออนไลน์