รายงานการประเมินโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โรงเรียนวัดดุสิตาราม

เรื่องที่ศึกษา : รายงานการประเมินโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
โรงเรียนวัดดุสิตาราม

ผู้ศึกษา : นายธนะ สันติสวัสดิ์

ปีที่ศึกษา : 2553

 

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โรงเรียนวัดดุสิตารามในด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 283 คน ครู 27 คน และคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 35 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย 1. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โรงเรียนวัดดุสิตาราม โดยใช้แบบการประเมิน CIPP MODEL ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Contex) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดุสิตาราม ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โรงเรียนวัดดุสิตาราม โดยใช้แบบการประเมิน CIPP MODEL ใน 2 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดุสิตาราม ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โรงเรียนวัดดุสิตาราม โดยใช้แบบการประเมิน CIPP MODEL ใน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดดุสิตาราม ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โรงเรียนวัดดุสิตาราม โดยใช้แบบการประเมิน CIPP MODEL ใน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)

 

ผลการศึกษาพบว่า  จากการประเมิน

1. ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดุสิตาราม ประเมินโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โรงเรียนวัดดุสิตาราม ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

2. ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดุสิตาราม ประเมินโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โรงเรียนวัดดุสิตาราม ในด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก

3. กรรมการนักเรียน โรงเรียนวัดดุสิตาราม ประเมินโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โรงเรียนวัดดุสิตาราม ในด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ครูผู้สอน โรงเรียนวัดดุสิตาราม ประเมินโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โรงเรียนวัดดุสิตาราม ในด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก

5. ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดดุสิตาราม มีความเห็นเกี่ยวกับโครงการอ่านได้ทุกคน ฉลองปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์