แบบทดสอบ ม.ปลาย

รูปภาพของ bvsaumpa

61.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีความเร็วอย่างน้อยเท่าไร   ค  
ก.  100 Mhz
ข.  200 Mhz
ค.  133 Mhz
ง.   50 Mhz
62.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อยเท่าไร   ค  
ก.  512 Mb
ข.  256 Mb
ค.  64  Mb
ง.  128 Mb
63.  คอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อยเท่าไร   ข  
ก.  256 Mb
ข.  245 Mb
ค.  64  Mb
ง.  128 Mb
64.  คอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีระบบปฎิบัติการใดเป็นอย่างน้อย   ก  
ก.  Windows 98
ข.  Windows Me
ค.  Windows XP
ง.   Windows NT
65. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ก  
ก.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ข.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
ค.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
66. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ข  
ก.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ข.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
ค.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
67. โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ก  
ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ค.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
68. โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ง  
ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ค.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
69. โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ค  
ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ค.  โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูล
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
70. โปรแกรม Microsoft FrontPage เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ค  
ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูล
ค.  โปรแกรมสำหรับสร้างและจัดการเว็บไซต์
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
71. เมื่อทำการบันทึกข้อมูล ชื่อไฟล์จะปรากฏที่ตำแหน่งใด   ง  
ก.  Menu Bar
ข.  Status Bar
ค.  Tool Bar
ง.   Title Bar
72. ส่วนที่รวมเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ทั้งหมดอยู่ที่ส่วนใด   ข  
ก.  Status Bar
ข.  Menu Bar
ค.  Tool Bar
ง.   Title Bar
73. ใน Excel ใช้ปุ่ม  ใช้ทำหน้าที่อะไร  ง  
ก.  บันทึกเอกสาร
ข.  ลบเอกสาร
ค.  พิมพ์เอกสาร
ง.   การหาผลรวมอัตโนมัติ
74. ใน Excel แมโครคืออะไร   ก  
ก.  ชุดคำสั่งที่รวมคำสั่งหลาย ๆ อย่างไว้ในคำสั่งเดียว
ข.  ลบเอกสาร
ค.  พิมพ์เอกสาร
ง.   การหาผลรวมอัตโนมัติ
75. มุมมองหมายถึงอะไร   ค  
ก.  ชุดคำสั่งที่รวมคำสั่งหลาย ๆ อย่างไว้ในคำสั่งเดียว
ข.  รายละเอียดของการทำงาน
ค.  มองงานนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
ง.   การหาผลรวมอัตโนมัติ
76. มุมมองใน PowerPoint มีทั้งหมดกี่รูปแบบ   ง  
ก.  1 รูปแบบ
ข.  2 รูปแบบ
ค.  4 รูปแบบ
ง.   3 รูปแบบ
77. มุมมองที่ใช้ในการแก้ไขและแสดงภาพนิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงคือมุมมองชนิดใด   ก  
ก.  มุมมองปกติ
ข.  มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
ค.  มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
ง.   มุมมองภาพขยาย
78. มุมมองที่ใช้ในการเรียงลำดับภาพนิ่งคือมุมมองชนิดใด   ข  
ก.  มุมมองปกติ
ข.  มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
ค.  มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
ง.   มุมมองภาพขยาย
79. มุมมองที่ใช้ในการนำเสนอผลงานคือมุมมองชนิดใด   ก  
ก.  มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
ข.  มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
ค.  มุมมองปกติ
ง.   มุมมองภาพขยาย
80. ข้อใดเรียงลำดับการจัดภาพนิ่งได้ถูกต้อง   ง  
ก.  จัดเรียง-วางแผน-ปรับแต่ง-นำเสนอ
ข.  นำเสนอ-วางแผน-จัดเรียง-ปรับแต่ง
ค.  ปรับแต่ง-นำเสนอ-จัดเรียง-วางแผน
ง.   วางแผน-ปรับแต่ง-จัดเรียง-นำเสนอ
81. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสร้างกราฟ   ค  
ก.  แสดงให้เห็นความแตกต่างของผลลัพท์
ข.  เพื่อความถูกต้อง
ค.  เพื่อความรวดเร็ว
ง.   เพื่อความสวยงาม
82. เครื่องมือวาดรูปของโปรแกรม PowerPoint คล้ายกับโปรแกรมใด   ง  
ก.  Microsoft Word
ข.  Microsoft Excel
ค.  Microsoft Paint
ง.   ถูกทุกข้อ
83. ข้อความศิลป์คืออะไร   ง  
ก.  ยกเลิกการกระทำ เพื่อย้อนไปก่อนหน้านี้
ข.  การวางวัตถุ
ค.  การทำสำเนาวัตถุ
ง.   ตัวอักษรสำเร็จรูปที่โปรแกรมตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
84. ข้อความศิลป์ คำสั่งภาษาอังกฤษคืออะไร   ข  
ก.  Word
ข.  WordArt
ค.  Text
ง.   Automatic

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 334 คน กำลังออนไลน์