กำลังไฟฟ้า(Electric Power)

รูปภาพของ ynw42160
กำลังไฟฟ้า(Electric Power)

      บนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจะมีตัวเลขกำกับไว้เสมอ
เกี่ยวกับกำลังไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นๆ
เช่น หม้อหุงข้าว ขนาด "220 V 800 W"  200 V หมายถึง
หม้อหุงข้าวใบนี้ใช้กับไฟที่มีความต่างศักย์ 220 โวลต์  ส่วน
800 W หมายถึง ค่าพลังงานที่หม้อหุงข้าวนี้ใช้ใน เวลา 1 วินาที หรือ
เรียกว่ากำลังไฟฟ้า  ดังนั้นพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไปในเวลา
1 วินาที  เช่น เตารีด 1,000 วัตต์ คือ  เมื่อใช้เตารีดนี้จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
1,000 จูลต่อวินาที หรือวัตต์


กำลังไฟฟ้า
จะมีค่าขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสที่ไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยกำลังไฟฟ้ามีค่า
เท่ากับผลคูณระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า
เขียนสมการได้ดังนี้


P
=        VI


เมื่อกำหนดให้
P    แทน กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็น
วัตต์


V
แทน ความต่างศักย์ที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์


I
แทนกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์    

                                                 พลังงานไฟฟ้า(จูล)
=         กำลังไฟฟ้า(วัตต์)
X   
เวลา(วินาที)
     

                                                  เมื่อกำหนดให้
P    แทน กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็น
วัตต์

                                                                    W
แทน พลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูล 
t
แทน เวลา มีหน่วยเป็น วินาที

                                                                   หรือ
W
=      P
X t 

          ดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูงๆ
ถ้าใช้เป็นเวลานานจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก  ซึ่งในการคิดค่าพลังงนไฟฟ้าจะคิดเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าจูล
คือกิโลวัตต์ และคิเวลาเวลาเป็นชั่วโมง ดังนั้น หน่วยของพลังงานไฟฟ้าจึงเป็น
กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ หน่วย หรือยูนิต  ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

                                พลังงานไฟฟ้า(หน่วย)  
=    กำลังไฟฟ้า(กิโลวัตต์)    X    เวลา (ชั่วโมง)

พลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านอ่านได้จากเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่า
มาตรไฟฟ้า ซึ่งวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือหน่วย
มาตรไฟฟ้ามีหลายขนาดกำหนดตามปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ผ่านมาตรไฟฟ้า

 

 

แหล่งอ้างอิง : http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/sudarat_n-ok/sec...

ตัวเลขที่กำกับไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะใช้พลังงานไฟฟ้าต่างกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซึ่งทราบได้จากตัวเลขที่กำกับไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ระบุไว้ทั้งความต่างศักย์ (V) และกำลังไฟฟ้า (W) 

 

เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด เช่น หลอดไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า
มีตัวเลขกำกับไว้ บนเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้ามีตัวเลขกำกับว่า 220 V
60 W ตัวเลข 220 V หมายถึงหลอดไฟฟ้านี้ใช้กับความต่างศักย์ 220 โวลต์
ซึ่งเราต้องใช้ให้ตรงกับค่าความต่างศักย์ที่กำหนดมา ส่วนตัวเลข 60 W
ที่กำกับมาเป็นค่าของพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช้ไปในเวลา 1 วินาที
ซึ่งเรียกว่า กำลังไฟฟ้า การวัดพลังงานไฟฟ้า ใช้หน่วยเป็นจูล ตัวเลข 60 W
จึงหมายความว่า ขณะเปิดไฟ หลอดไฟฟ้านี้จะใช้พลังงานไฟฟ้า 60 จูล ในเวลา 1
วินาที 

กำลังไฟฟ้า (Electric Power) คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในเวลา 1 วินาที มีหน่วยเป็นวัตต์ (W) หรือจูลต่อวินาที

การคำนวณหากำลังไฟฟ้า ความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า 
กำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดหาได้จากพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้
ไฟฟ้านั้นใช้ไปในเวลา 1 วินาที ซึ่งเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า 
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) = พลังงานไฟฟ้า(จูล)/เวลา (วินาที) 

ตัวอย่าง ตู้เย็นหลังหนึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าไป 1,500 จูลในเวลา 10 วินาที ตู้เย็นหลังนี้ ใช้กำลังไฟฟ้าเท่าใด 
วิธีทำ พลังงานไฟฟ้า = 1,500 จูล , เวลา = 10 วินาที 
จากความสัมพันธ์ 
กำลังไฟฟ้า ( วัตต์ ) = พลังงานไฟฟ้า(จูล)/เวลา (วินาที) 
กำลังไฟฟ้า ( วัตต์ ) = 1500 (จูล) / 10 (วินาที) 
ดังนั้น กำลังไฟฟ้า = 150 จูล / วินาที หรือ = 150 วัตต์ 
ตอบ ตู้เย็นหลังนี้ใช้กำลังไฟฟ้า 150 จูลต่อวินาที หรือ 150 วัตต์ 

กระแสไฟฟ้านำพลังงานไฟฟ้ามายังเครื่องใช้ไฟฟ้า
ดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับวงจรไฟฟ้า
ที่มีความต่างศักย์ค่าหนึ่งจะพบว่า ถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านมาก
แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้พลังงานไฟฟ้ามาก นั่นคือ ใช้กำลังไฟฟ้ามาก
และถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อยแสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย
นั่นคือ ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยด้วย สรุปได้ว่า
กำลังไฟฟ้ามีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า และความต่างศักย์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นต่ออยู่
โดยกำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า 
ถ้า P แทนกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ 
V แทนความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์ 
I แทนกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ 
จะได้ P = VI 

แหล่งอ้างอิง :  http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=443

 

รูปภาพของ ynwkossakuntala

cop มาหมดเลย...รอปรับ..Yell

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์