แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

รูปภาพของ bvssopita

**หมายเหตุ--หากต้องการทราบเฉลยให้ลากคุมข้างหลังของคำถามในแต่ละข้อ

--รู้ในสิ่งที่ไม่รู้นั่นแหละคือความรู้-- 

1. หากต้องการสร้าง  Folder ที่ Drive D ต้องไปที่คำสั่งใด  ตอบ ข.
ก. คลิกซ้ายที่ Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ข. คลิกขวาพื้นที่ว่าง Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ค. คลิกขวาที่ Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ง. คลิกซ้ายพื้นที่ว่าง Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder

2. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของ  My computer    ตอบ ข.      
ก.

ข.

ค.

ง.

3. เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมต่างๆ ต้องไปที่คำสั่งงานใด   ตอบ  ง. 

ก. Start เลือก  Microsoft Office
ข. Programs เลือก  start
ค. Microsoft Office เลือก  Start
ง. Start เลือก  Programs

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 7

4. ตัวเลือกใด  คือโปรแกรม  Microsoft Office Word 2007    ตอบ ง. 
5. ตัวเลือกใด  คือโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint  2007    ตอบ ค.

6. ตัวเลือกใด  คือโปรแกรม  Microsoft Office Access  2007  ตอบ ก.

7. ตัวเลือกใด  คือโปรแกรม  Microsoft Office Excel  2007   ตอบ  ข.

8. โปรแกรมนำเสนอ  คือโปรแกรมในข้อใด   ตอบ ง.
ก. Microsoft Office Excel  2007
ข. Microsoft Office Word 2007
ค. Microsoft Office Access  2007
ง. Microsoft Office PowerPoint  2007

9. โปรแกรมตารางทำงาน  คือโปรแกรมในข้อใด   ตอบ  ก. 

ก. Microsoft Office Excel  2007
ข. Microsoft Office Word 2007
ค. Microsoft Office Access  2007
ง. Microsoft Office PowerPoint  2007

10. โปรแกรมจัดทำเอกสาร  คือโปรแกรมในข้อใด   ตอบ  ข.
ก. Microsoft Office Excel  2007
ข. Microsoft Office Word 2007
ค. Microsoft Office Access  2007
ง. Microsoft Office PowerPoint  2007

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 11 ถึงข้อที่ 14

ก.

ข.

ค.

ง.

11. ตัวเลือกใด  คือคำสั่ง Save  ตอบ  ง.

12. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งคัดลอก  ตอบ ข.

13. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งวาง  ตอบ  ก.

14. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งตัด  ตอบ  ค.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 15 ถึงข้อที่ 16