การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และความพร้อมในการรองรับการกระจายอำนาจของสถานศึกษา

บทคัดย่อ                            รายงานการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา   4   ด้าน   คือ    ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์    ภาวะผู้นำทางการศึกษา    ภาวะผู้นำเชิงตอบสนอง และภาวะผู้นำเชิงวัฒนธรรม      เปรียบเทียบความพร้อมในการรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษา  4   ด้าน   คือ    ด้านวิชาการ   ด้านงบประมาณ   ด้านบุคลากร  และด้านการบริหารทั่วไป   และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและความพร้อมในการรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษา          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  21  คน กรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน  จำนวน 22  คน  และ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 214  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  3   ตอน  ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ     ตอนที่ 2   เป็นแบบสอบถาม      เกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา      มีค่าความเชื่อมั่น 0.96    ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถาม        เกี่ยวกับ    ความพร้อมในการรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษาของสถานศึกษา    มีค่าความเชื่อมั่น  0.97   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   ค่าเฉลี่ย   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่า F  (One way ANOVA)   และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน                   ผลการวิจัยสรุปได้   ดังนี้            1.  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา     โรงเรียนบ้านยือนังตามความคิดเห็นของ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   กรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียนโดยรวม    มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .05    และในรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  อยู่  1  ด้าน   คือ    ภาวะผู้นำทางการศึกษา                 2. ความพร้อมในการรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษา    ของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยือนัง   ตามความคิดเห็นของ    ครูและบุคลากรทางการศึกษา     กรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน   และผู้ปกครองนักเรียน  โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05     และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน     ด้านงบประมาณ   ด้านวิชาการ และ ด้านการบริหารทั่วไป    มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   .05       ส่วนด้านบุคลากร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                       3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและความ

พร้อมในการรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยือนังโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (r = .591)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01       

                                                           นางเบญจา   พรหมเพ็ชร

                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยือนัง

สร้างโดย: 
นางเบญจา พรหมเพ็ชร
แหล่งที่มา: 
รายงานวิจัยการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์