การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ชื่อเรื่อง                   : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  ผู้ศึกษาค้นคว้า     : นายสว่าง  พาสวัสดิ์ปีการศึกษา             : 2553 บทคัดย่อ                 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสินรินทร์วิทยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์   กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน  29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) จำนวน 8 แผน  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าที (t-test) แบบ Dependent  Samples  และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้  E1/ E2   ผลการศึกษาพบว่า                1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 89.44/86.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                  3. เจตคติของนักเรียนต่อการเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  = 4.44 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 129 คน กำลังออนไลน์