แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

รูปภาพของ sss28124

มารยาทในการใช้ห้องสมุด

๑.    ไม่นำกระเป๋า , ถุง ย่าม และอุปกรณ์เครื่องใช้เข้าห้องสมุด 

๒.    ไม่นำอาหาร, เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด

๓.    ไม่ตัดหรือขีดเขียนหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของห้องสมุด

๔.    ไม่วิ่งเล่น หรือ ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

๕.    ไม่ใช้ห้องสมุดเป็นที่พักผ่อนหลับนอน และไม่นำหนังสือมาหนุนนอน 

๖.    เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ และวารสารแล้ว ต้องนำเก็บที่เดิมทุกครั้ง 

๗.    ก่อนออกจากห้องสมุด ให้จัดเก้าอี้เข้าที่เดิมทุกครั้ง 

๘.    เมื่อมีปัญหาในการค้นคว้าหาหนังสือ ให้สอบถามบรรณารักษ์หรือ  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

ที่ตั้ง ห้องสมุดของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยตั้งอยู่ที่ตึกกรองทอง ชั้น 2 อยู่ตรงข้ามห้อง E-learning2  

ห้องสมุด เป็นแหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทปและโทรทัศน์ โดยมีบรรณารักษ์  เป็นผู้ดำเนินงาน และบริหารงานต่างๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด มีความสะดวกสืบค้นได้ง่าย ตรงกับความต้องการ

ห้องสมุดในปัจจุบัน ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่างๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและดำเนินการให้บริการสื่อต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

 

วิสัยทัศน์ 

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้  ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  สารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ      

ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียน รู้จักพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพรู้เท่าทันวิทยาการ ด้วยการอ่านและการศึกษา ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

 

 ประวัติของห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๙๐ สมัยคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ เป็นอาจารย์ใหญ่  พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ได้มาให้คำแนะนำและช่วยจัดห้องสมุดตามระบบสากลนิยม คือระบบทศนิยมดิวอี้

 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๕ นางญาณี  บุณยินทุ อาจารย์ใหญ่ได้สร้างห้องสมุด เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวขนาด ๑๐.๓๐ x ๑๘.๒๐ เมตร ริมรั้วด้านหลังโรงเรียนได้จัดตกแต่งภายใน สร้างครุภัณฑ์สมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์ทันสมัยที่สุดของกรมสามัญ

 

พ.ศ. ๒๕๑๗ อาจารย์จงกล  วิทยาธิกรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น คืออาคารกรองทอง  สุรัสวดี โดยใช้ชั้นสองเป็นห้องสมุด มีขนาด ๙ x ๔๐ เมตร อาจารย์จุฑามาศ  สุวรรณโครธ ศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้านแบบแปลนห้องสมุดและครุภัณฑ์ 

 

พ.ศ. ๒๕๓๗ นางสาว เทียมจันทร์  รามนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ริเริ่มระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในห้องสมุด โดยการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย กับ เนคเทค ให้บริการ ณ ห้องโสตทัศนบริการของห้องสมุด จำนวน ๕ เครื่อง

 

พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษา  จัดให้มีโครงการ”ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก”  ขึ้น และ ให้ห้องสมุดกรมสามัญ เปลี่ยนชื่อเป็น ”ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก”

 

พ.ศ. ๒๕๔๔  นางสายพิณ  มณีศรี  ผู้อำนายการโรงเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุด โดยอนุมัติเงินงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด (ปรับปรุงห้องอินเทอร์เน็ต, ห้องโสตทัศนบริการและห้องพักครู) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการค้นคว้าในห้องสมุด

 

พ.ศ. ๒๕๔๗  นางสาวอรุณี  นาคทัต  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุด โดยอนุมัติเงินงบประมาณในการพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดอัตโนมัติ (E- Library) และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี(โปรเจคเตอร์) สำหรับให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์