โครงานประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว

 จัดทำโดย

น.ส.สกุลรัตน์   ยังแก้ว  เลขที่23  ม.6/2

   เสนอ

 อ.สุรจิตร  สุขสีดา

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน       เนื่องจากปัจจุบันวัสดุที่เหลือใช้จากการทำกิจกรรมต่างต่างของมนุษย์มากขึ้น  อาจมีวัสดุบางประเภทที่มีมากในท้องถิ่น  อาจนำมาเเปรรูปให้เกิดความสวยงามและใช้สอยได้ สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายหารายได้และทำให้เกิดอาชีพกับคนฝึกงานและคนอื่นที่มีความสนใจ   วัสดุที่ใช้