รายงานโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศ

ชื่อรายงาน        รายงานโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศโดยผู้บริหาร

                                โรงเรียนบ้านบน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต 
3

ผู้รายงาน              นายอาหมัด  สันขะหรี 

ปีการศึกษา           2553

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                        การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน (2) เพื่อนำผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

        โดยใช้ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 12 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนบ้านบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต
3 ปีการศึกษา 2553จำนวน 167
คน

                        เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้กับครู มีจำนวน 3 ฉบับ
ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน
20 ข้อ
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .91
ฉบับที่ 2 แบบประเมินความสามารถในการทำการวิจัยในชั้นเรียนของครู จำแนกเป็น แบบประเมินการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน
จำนวน 12 ข้อ
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .95 และแบบประเมินการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 35 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .93
และฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 7 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .94 ส่วนเครื่องมือที่ใช้กับนักเรียน มีจำนวน 2
ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 10 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .92
และฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .94 โดยสาเหตุที่ต้องสร้างเครื่องมือที่ใช้กับนักเรียน จำนวน 2
ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น
เพราะต้องการให้เครื่องมือมีความสอดคล้องกับระดับวุฒิภาวะของนักเรียนที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถสะท้อนความคิดเห็นที่เป็นจริงได้มากที่สุด
และเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ
ได้แก่ แผนการนิเทศโดยผู้บริหาร และแบบสังเกตและบันทึกการสังเกตการสอน
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
 คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
() และ          ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  

ผลที่ได้จากการศึกษา

                        1. สมรรถภาพด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า (1)  ครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนดีขึ้น
โดยในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนการนิเทศโดยผู้บริหาร ครูได้คะแนนรวม
99 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.25
ภายหลังการนิเทศโดยผู้บริหาร ครูได้คะแนนรวม 195 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.25 รวมได้คะแนนพัฒนาเพิ่มขึ้น
96 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 (2) ครูที่
ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนมีความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น โดยก่อนการนิเทศโดยผู้บริหารได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
1.50 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง แต่หลังการนิเทศโดยผู้บริหารได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
2.44 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ เปรียบเทียบการพัฒนาในทุกประเด็น ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
0.94 และ (3) ครูที่
ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนมีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนหลังได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
2.47 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้

                        2. นำผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เป็นผลจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมในปีการศึกษา
255
3 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.79 จากปีการศึกษา 2552
ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
60.11 โดยมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเท่ากับ
2.68

                        3.
ศึกษาความคิดเห็นของครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อ
การนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนแก่เพื่อนครูได้ในระดับหนึ่ง
และคิดว่าการวิจัยในชั้นเรียนช่วยแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร ครูมีความคิดเห็นว่า สามารถช่วยให้ครูดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนจนประสบความสำเร็จได้
และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร ด้านปัญหาและอุปสรรคของการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศโดยผู้บริหาร
คือ ระยะเวลาในการดำเนินการน้อยเกินไป ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการนิเทศและการทำวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ควรขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปให้เหมาะสม

                        4. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่
ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(
 =
4.50)
ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารตามโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(
 =
4.52)

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 412 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tangelabiaggini97748
  • nathanieldagostino