พหุนาม

รูปภาพของ sss28261

พหุนาม
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดการให้เหตุผล และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

            การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ควรมุ่งพัฒนากระบวนการคิดเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น การคิดมีลักษณะเป็นกระบวนการ กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีลำดับขั้นตอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากง่ายไปหายาก คิดจากรูปธรรม มองเห็นภาพในความคิด ซึ่งนำไปสู่การคิดในลักษณะนามธรรม

            พหุนาม เป็นหนังสือเล่มหนึ่งในชุดพัฒนากระบวนการคิดคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียน ได้ศึกษา สังเกตและคิด วิเคราะห์บทนิยาม และกระบวนการคิดเกี่ยวกับพหุนามด้วยความเข้าใจ สามารถสรุปความคิด รวบยอดและหลักการต่างๆ ได้ถูกต้อง มีความรู้ ความชำนาญ และคิดคำนวณได้ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว เรียนด้วยความสนุกสนาน มีความมั่นใจในความรู้ที่เกิดขึ้นกับ ตนเอง มีกำลังใจ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ อยากรู้ อยากเรียน อยากคิด อยากทำ มีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ รู้จักแยกแยะเลือกคิดเลือกทำแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกและมีคุณธรรมซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนที่สังคมและประเทศชาติต้องการ

คลิกเข้าสู่เนื้อหา

 

สร้างโดย: 
ด.ญ.ธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์