สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ pnppreecha

        การสอบปลายภาคนี้เน้นที่การปฏิบัติ เพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ Blog เพื่อการเรียนรู้จริง จึงขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

  1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง
  2. แทรกรูปภาพ 1 รูป โดยรูปภาพนั้นจะต้อง upload ไปอยู่ใน thaigoodview และอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้อง
  3. แสดงความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมตามที่ชอบ

ข้อควรระวัง  อย่าลอกเรียนความคิดของเพื่อน โปรดใช้ความคิดของตนเอง ใช้เวลา 30 นาที

ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบ

รูปภาพของ pnp34983

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

                   การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ผมคิดว่าเราควรเตรียมตัวโดยการทำให้ประเทศของเรามีความสะอาด บ้านเมืองน่าอยู่ ทำให้คนในสังคมสามัคคีกัน ไม่มีสิ่งอบายมุขในประเทศของเราไม่มีอาชญากรรมในประเทศของเรา แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการช่วยกันรักษาความสะอาดคนละนิดคนละหน่อยก็จะทำให้ประเทศบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยได้ถ้าเราช่วยกันรักษาความสะอาด และถ้ามีสิ่งไม่ดี เช่น เห็นคนติดยาเสพติดเราก้อควรที่จะแจ้งตำรวจเพื่อที่จะลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ไป

                   การเรียนรู้ในเรื่องภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน เราควรเรียนรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารต่อผู้ที่มาเยือนประเทศของเรา การเรียนรู้ด้านการทักทาย ด้านการขอบคุณของภาษาที่เราจะศึกษา เรายังต้องศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านเมื่อของเรา เรียนรู้ด้านการเมือง เรียนรู้ด้านการปกครอง

 

    

ที่มาของภาพ http://www.cpthailand.com/Portals/2/TalkCP/aseanlogo.gif

รูปภาพของ pnp32591

ที่มาของรูป http://studio.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/09/011-300x90.jpg

รูปภาพของ pnp32430

ในปี2558เราจะต้องเปิดรับประเทศในอาเซียน

เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว การเมือง วัฒนธรรม และเรื่องการเตรียมตัวในด้านภาษาชึ่งคนที่พูดได้หลายภาษาจะได้เปรียบ เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาในประเทศอาเซียน และจะมีคนชาติต่างๆเข้ามาทำงานในประเทศของเราทำให้เกิดการแข่งขันกันสูงฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาในทุกเรื่องต่างๆและเราก็สามารถออกไปทำงานได้หลายประเทศเช่นกันแต่เราควรที่จะพูดภาษาต่างๆได้ดีเพื่อสะดวกในการทำงาน

 

http://www.thaigoodview.com/files/u54545/asean_1_.gif

รูปภาพของ pnp34984

ในการเตรียมตัวเพื่อเข้ากลุ่มประเทศ Asean ของผมนั้นก็มีอยู่ไม่มาก

1.ผมต้องฝึกการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องมากยิ่งขึ้นเพราะ ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางในการติดต่อ หรือ ประสานงานกัน

2.ฝึกภาษาในกลุ่มประเทศ Asean เพิ่มอีก เพื่อเป็นการง่ายต่อการเข้าทำงานในกลุ่มประเทศนั้นๆและจะได้มีเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้นด้วย

3.ศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่จบ หรือ ศึกษามาเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการเข้าทำงานในปีนั้นๆและจะได้ไม่ถูกผู้ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านแย่งงานไป

ถึงการเปิดประเทศ Asean จะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่เข้าร่วมกลุ่มและอาจจะทำให้ประเทศชาติดีขึ้น แต่ผมคิดว่าเราควรจะทำงานในประเทศมากกว่า ควรใช้ความสามารถของตนพัฒนาประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศชาติ เจริญรุ่งเรืองต่อไป

รูปภาพของ pnp32487

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

 

          

 

เหลือเวลาอีก 4 ปีที่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียนจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

การเปิดประเทศอาเซียนจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค ได้แก่

บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น แรงงานมีฝีมือเข้ามาทำงานมากขึ้น 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 ปัจจุบันภาคประชาชนในประเทศไทย ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 มากนัก

เราจึงต้องมีศูนย์อาเซียนประจำโรงเรียน เพื่อให้รู้เรื่องธงชาติของ 10 ชาติอาเซียน

 รวมทั้งวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของประเทศในอาเซียน

ดังนั้นทุกภาคส่วนของไทย ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

 

ซึ่งควรเน้น ใน 3 เสาหลัก โดยเฉพาะด้านการศึกษา

โดยให้ความรู้ความเข้าใจถึงการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างจริงจังให้กับภาคประชาชน

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

อ้างอิงข้อมูล : http://202.29.93.22/asean/?name=knowledge&file=readknowledge&id=6

อ้างอิงรูปภาพ : http://www.osmie4.moe.go.th/web/

รูปภาพของ pnp32490

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

 ต้องปรับตัวเข้าหาในด้านต่างๆของประเทศต่างที่เข้ามา...

เช่น ทางด้านวัฒนธรรม ด้านภาษา การแต่งกาย ทางด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ฉะนั้นเราจึงต้องมีความเข้าใจในปะเทศของอาเซียน....

 

ที่มาของรูป : http://thainews.prd.go.th/news/pictures/255203030258_1.jpg

รูปภาพของ pnp32574

ในความคิดของผมคิดว่าความเตรียมพร้อมนี้ที่เราจะต้องจะต้องเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่มอาเซียน ในปี 2558 ดังนี้

1.ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ และการระบาดของโรคภัย

2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก

3.ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านการเชื่อมโยง

4.สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ำ

                                   

 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=LyPqwjJ1FwzhmM:&imgrefurl=http://www.cpthailand.com/Default.aspx%3Ftabid%3D129%26articleType%3DArticleView%26articleId%3D160&docid=ZW-R1bxBgK7JVM&w=299&h=300&ei=JaJ2TsffIoXb4QSllJzGDQ&zoom=1&iact=rc&dur=62&page=1&tbnh=112&tbnw=112&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:9,s:0&tx=53&ty=31

 

รูปภาพของ pnp32370

การเปิดประเทศอาเซียนที่ในปัจจุบันมีการตื่นตัวเป็นอย่างมาก การที่เราจะเตรียมพร้อมในการเป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น

เราต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะด้าน เศรษฐกิิจ การเมือง ท่องเที่ยว โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านภาษาที่เราต้องใช้ในการพูดคุยสื่อสาร

กับกลุ่มประเทศสมาชิกที่จะเข้ามาลงทุน ทำงาน หรือว่าเข้ามาศึกษาโดยการศึกษาจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันทางวัฒนธรรมและภาษา เราจึง

ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษา เพื่อเตรียมตัวไว้ว่าต่อไปจะมีการเปิดประเทศ และเราจะต้องมีการแข่งขันกันมากมายเราจึงจำเป็นที่จะต้อง

ศึกษาและฝึกตนเองให้มีความสามารถในด้านต้างๆให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะได้มีทางเลือกในการดำเนินชีวิตการทำงานที่มีอิสระมากมายในแนวคิด

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

  

 

 แหล่งอ้างอิง : http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&biw=1366&bih=587&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=tZ52TtCsDqXk4QTu4tmJDQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBsQ_AUoAQ

ิเพลงประเทศอาเซียน  http://www.youtube.com/watch?v=sZ_RZR5rZYg

http://www.google.co.th/search?tbm=isch&hl=th&source=hp&biw=1366&bih=587&q=asean&gbv=2&oq=asean&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=18424l20545l0l20779l5l5l0l1l1l0l577l1076l4-1.1l2l0

ประเทศอื่น ดังนั้นภาษาจึงเป็นเรื่องสําคัญเมื่อประเทศอาเซี่ยนเปิดขึ้น เพราะจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารทั้งด้านธุรกิจ และการศึกษา และอีกหลายๆเรื่อง

 ผลดีที่จะเกิดขึ้นคือ เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การค้าขายการส่งออกเพิ่มมากขึ้นโดยไม่เสียภาษี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเทศอาเซี่ยนด้วยกัน

 ผลเสียที่จะเกิดขึ้นคือ เกิดการถูกแย้งงานในประเทศจากประเทศอื่น การศึกษาหรือภาษาเราสู้ประเทศอื่นไม่ได้ การค้าขายมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น ถูกแย้งซื้อที่ดินที่ทํามาหากินในประเทศทําให้คนในประเทศไม่มีที่ดินหรือที่ทํามาหากินการเตรียมตัว

 การเตรียมตัว ควรจัดการศึกษาให้ดีขึ้นเตรียมพร้อมสู่การแข่งจากคนประเทศอื่น ให้ความรู้ด้านภาษาให้มากขึ้นให้คนในประเทศพูดภาษาอังกฤษได้ พยายามไม่ขายที่ดินในประเทศของตนเอง

 

อ้างอิงรูป http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YL7A1bh89ZrsjM:&imgrefurl=http://news.ksp.or.th/ksp_foreign/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dsection%26id%3D4%26layout%3Dblog%26Itemid%3D6&docid=isM7c5FJUDdxzM&w=255&h=255&ei=3qB2Trh_7_ThBI6SnbsN&zoom=1&iact=rc&dur=312&page=5&tbnh=112&tbnw=125&start=89&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:89&tx=71&ty=70&biw=1366&bih=587

รูปภาพของ pnp32418

 ที่มาของภาพ  http://thaibaht.wordpress.com/2006/01/29/

ผมเชื่อว่าเมื่อมีการเปิดประเทศนั้นแล้ว จะต้องมีสิ่งดีๆเิกิดขึ้น และ ก็มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น

เราจึงต้องเตรียมตัวคือ

1.ส่งที่สำคัญที่สุดของผมคือความคิด คิดในทางบวก คิดในสิ่งดีๆไม่เบียดเบียนธรรมชาติ

2.สร้างโอกาสให้ต้นเองโดย อย่ารอโอกาสและหมั่นทำให้โอกาสที่สร้าง เป็นจริง โดยพึ่งหลัก4 หลักคือ

1.คุณธรรม คนเราหากจะทำอะไรและสิ่งแรกที่ต้องคิดคือ ทำแต่สิ่งดีดีเพื่อสังคม

2.ความรู้จริง หากเราจะทำสิ่งไหนแล้วเรารู้จริงสิ่งนั้นเราจะมีชัยชนะกว่าคนอื่นถึง 50%

3.ความคิด คิดในสิ่งที่ดี คิดที่จะไม่ยอมแพ้ เพราะผมเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้น จากความคิดของตัวเรา

4.รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะวันนี้โลกเราตอนนี้ จะเป็นดาวขยะอยู๋แล้ว

และผมเชื่อเสมอว่าหากคนเราคิด ดีต่อคนอื่น สิ่งแวดล้อม หรือ ศรัทธาและคนเราจะเอาดีได้

ย้ำ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้ เพราะ ความคิดที่สำนึกดี

We are what we think as We think so We become

หากคุณคิดว่าทำ ได้ คุณก็จะสามารถ ทำได้สำเร็จ

 

รูปภาพของ pnp34989

  

ASEAN >O<

         ในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่มอาเซียน ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวด้วยการศึกษาภาษาอาเซียน เช่น ภาษาเขมร คำว่าสวัสดี ในภาษเขมรพูดว่า  ซัวซไดย, จุมเรี้ยบซัว  และภาษาอื่นๆอีกมาก ถึงเราจะพูดสื่อสารกับประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่ได้ แต่เราก็สามารถทักทายได้ด้วยคำว่าสวัสดีในแต่ล่ะภาษได้  แค่นี้เราก็ถือว่าได้เตรียมตัวการเปิดรับประเทศอาเซียนแล้ว

 

รูปมาจาก  http://www.google.co.th/imgres?

 

 

                                   

 

รูปภาพของ pnp32494

 การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง ? 

สังคมอาเซียนในปี 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเราต้องเตรียมรับมือตลอดเวลา ต้องเพิ่มทักษะในการพูดเพราะภาษาอังกฤษเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการสื่อสารต้องปรับปรุงการเข้าใจทางประวัติศาสตร์เน้นคุณภาพการศึกษาเป็นตัวนำต้องเพิ่มการเรียนจากชีวิตจริง การลงมือทำเป็นทีม อยู่คนละประเทศก็ทำร่วมกันได้ด้วยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพราะฉะนั้นเราควรจะศึกษาทักษะทางภาษาให้มากขึ้นเพื่อเป็นประชาคมอาเซียน Laughing

 

แหล่งที่มา http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/more_news.php?cid=114

รูปภาพของ pnp34994

http://thaigoodview.com/node/113830

เสร็จแล้วค่ะ : )

รูปภาพของ pnp32489

การเตรียมความพร้อม

    ประชาคมอาเซี่ยน ซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วในปี 2558 การเข้าไปสู่สังคมอาเซียนนั้นจะต้องศึกษาตัวแปรและปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เราต้องปรับตัวและเตรียมการในแง่ของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อนบ้าน   ขณะเดียวกันก็ต้องมาดูว่าผลกระทบทั้งในแง่ดีและผลเสียว่าจะเป็นอย่างไร  อย่างขณะนี้ได้มีผลกระทบเข้ามาแล้วประเทศจีนได้ใช้โอกาสจากข้อตกลงนี้มาสร้างศูนย์การค้าซึ่งถือว่าเป็นการกระจายสินค้าของประเทศจีนเข้ามาสู่อาเซียนที่บริเวณใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ  หลายคนมองว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร แต่หลายคนก็มองว่านั้นเป็นโอกาสในทางเศรษฐกิจ

    

 

แหล่งอ้างอิง http://www.rd1677.com/rd_pitsanulok/open_pitsanulok.php?id=56648

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 240 คน กำลังออนไลน์