เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายกริชชาติ วารสิทธิ์

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                          โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์  ตำบลกาเกาะ     อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์         ชื่อผู้ทำการวิจัย   นายกริชชาติ    วารสิทธิ์                                             ปีที่วิจัย            พ.ศ.2552                                                                บทคัดย่อ                                                                                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอลที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝีกทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ   พลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอล    4) เพื่อศึกษาการใช้แบบทดสอบทักษะกีฬาแชร์บอล(ทดสอบปฏิบัติ) จำนวน  3  ชุด  ได้แก่  แบบทดสอบการรับลูกแชร์บอลสองมือระดับหน้าอก  แบบทดสอบการส่งลูกบอลกระทบฝาผนัง  แบบทดสอบการยิงประตูแชร์บอล   5) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์  ในการเรียนโดยใช้แบบฝึกพื้นฐานกีฬาแชร์บอล   ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอล  จำนวน  15 แบบฝึก  ประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกแชร์บอล 1  แบบฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกแชร์บอล 2    แบบฝึกทักษะการทรงตัวและการเคลื่อนที่    แบบฝึกทักษะการรับลูกแชร์บอล 1   แบบฝึกทักษะการรับลูกแชร์บอล 2   แบบฝึกทักษะการส่งลูกแชร์ บอล 1 แบบฝึกทักษะการส่งลูกแชร์บอล  2  แบบฝึกทักษะการยิงประตูแชร์บอล     แบบฝึกทักษะการหลอกล่อแชร์บอล    แบบฝึกทักษะการเล่นเป็นผู้ถือตะกร้าแชร์บอล   แบบฝึกทักษะการเล่นเป็นผู้ป้องกันตะกร้าแชร์บอล   แบบฝึกการเล่นขณะเป็นฝ่ายรุก   แบบฝึกการเล่นขณะเป็นฝ่ายรับ  แบบฝึกพื้นฐานการเล่นทีม  1    แบบฝึกพื้นฐานการเล่นทีม  2                   นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  ในการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์หรือค่า IOC  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ค่าความยาก  ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  สถิติเปรียบเทียบคะแนน T- test            ผลการวิจัยพบว่า  1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ทั้ง 15 แบบฝึกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ   94.08 / 85.45  แสดงว่าแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80   2 )ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   3) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่า 0.7311  หรือร้อยละ 73.11  หรือ 73.11 %   4) ผลการทดสอบทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอลก่อนเรียน  ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  11.26  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.31   และค่าคะแนน       ผลการทดสอบทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอลหลังเรียน ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  18.86   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.51  แสดงว่านักเรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนแตกต่างกันกว่าทดสอบก่อนเรียน  และผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01   5) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแชร์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์